Календарь событий

10 апреля 2019

Хар кимге да хатер этиу – жюрегини излемиди

Бюгюнлюкде заман да ёзгере, аслам къыйматха кёз къарам да тюрлене баргъанлыкъгъа, тёгерекде тиширыу биригиуле кеслерини ишлерин тохтатмай, жамауатдан ыразылыкъ табадыла. Зольск районну Хабаз элини аллай совети да ол сандады, аны кесине да Ахматланы Аминат (халкъ а аны Люба деп таныйды) башчылыкъ этеди. Андан сора да, жер-жерли самоуправленияны советини депутатыды.

Кёплеге тап келген тюрлениуле

Россейде  пропискалары болмагъанлай жашагъанлагъа Пенсия фонддан тёлеулери тургъан адреслери бла бериледи. Аны юсюнден тюрлениуле мартда кийирилгендиле. Инсан социал пенсия алыр ючюн, Россейде жашагъаныны юсюнден фондха заявление жазып неда социал жумушла бла жалчытыу, тутмакъ эм билим бериу учрежденияладан алгъан документлери бла билдирирге боллукъду.

Бизнесни алгъа элтген эм тыйгъан сылтауланы сюзгендиле

Кёп болмай  Махачкъалада  Россей Федерацияда гитче эм орта бизнесни айнытыугъа жораланнган  «тегерек стол» болгъанды. Анга  предпринимательлени эркинликлерин къоруулау жаны бла уполномоченныйле къатышхандыла:  Дагъыстандан Мурад Далгатов, Къабарты-Малкъардан  Юрий Афасижев,  Чеченден  Идрис Усманов, Ставрополь крайдан Кирилл Кузьмин, Ярославль областьдан Альфир Бакиев.

Жорукъланы сансыз этгенле жууаплылыкъдан къутулмазла

Къабарты-Малкъар Республиканы Ветеринария управлениясыны келечилери быйыл озгъан эки айны ичинде комплекс халда 23 ветеринар-санитар тинтиу бардыргъандыла. Бу иш малчылыкъ продукцияны жарашдырыу бла кюрешген производстволада эмда аны сатыу-алыу жерледе ётгенди, деп билдиргендиле ведомстводан.

Элли махкемени арасында – биринчи

КъМР-ни Кёп жумушланы тамамлагъан арасыны (МФЦ) Лескен районда бёлюмю «Россейни  кёп жумушланы тамамлагъан эм иги арасы» деген конкурсда  «Эм  ахшы  МФЦ» номинацияда хорлагъанды, деп билдиргендиле учрежденияны пресс-службасындан. Сагъынылгъан номинациягъа саулай къыралдан 50 чакълы Ара къатышханын белгилерчады.

Магъадандан бай жерни ачханланы санында эдиле

Тырныауузда вольфрам-молибден комбинатны иши къайнагъан кезиуледе, аны геология  экспедициясында эмда цехледе къуралгъан службаларында кёпле уруннгандыла – специалистледен башлап къара ишчилеге дери. Бирлери геология жаны бла этиллик жумушланы белгилегендиле, башхалары уа,  жерни тешип, магъадан излегендиле. Аланы ызындан а шахта къурулушчула эм  башхала  ишни къолгъа алгъандыла.

Багъалары-учуз, жарагъанлары-уллу

Не десенг да, адам улуну акъылы къужурду. Аптекалада дарман не къадар багъа болса, ол къадар иги сунады. Алай учузуракъ тургъанланы хайырлары багъалыладан осал тюйюлдю. Сёз ючюн, корвалол. Аны саулукъ бла байламлы хайырланнгандан сора, юй жумушлада да жаратыргъа боллукъду. Юй бийчеле аны  бла кюйген табаланы ариулайдыла. Аны жагъып, эки-юч минутха къоюп, къаты ышысанг, адырла жангы сыфат алып къаладыла. Бир кесек дарман ийиси сакъланырыкъды, алай бир кесекден  ол да кетерикди. Уллу порошокладан эсе, ол къайда  онглуду, саулукъгъа да заран салмайды.            

Жашауну айланч жоллары

Мен сабийлигим киши журтлада озгъан адамланы бириме. Кесимчала сынагъан къыйынлыкъланы чекгенме. Аланы юслеринден хапарлагъа терен сингип, зорлукъ тюзлюкню таргъа тыйып тургъан жыллагъа къайтарыргъа излемейме. Алай а  хаман да эсимде тургъан эки затны юсюнден айтайым деп жазама. Бири эшитгенимди, бири да кесим сынагъанды. Аланы экиси да атам Аппайланы Сюлеменни жашы Мухаммат бла байламлыдыла.

Тамата тёлюге сый бере

Озгъан шабат кюнде  Элбрус районну администрациясыны  Жаш тёлю политика жаны бла бёлюмю къурап   субботник бардырылгъанды. Анга 5-чи номерли гимназияны окъуучулары, колледжни студентлери - саулай да жыйырмадан артыкъ волонтёр къатышхандыла.

Ант этгендиле,таматаланы насийхатларына тынгылагъандыла

КъМР-де  УФСИН-ни   4-чю номерли  колониясында  къуллукъларын энди бардырып башлагъанла ант этгендиле.  Арбазда тизгин  сюелген жаш адамла, управленияны аппаратыны келечилери, ветеранла  да тургъанлай,  Ата журтха тюз ниетли  къуллукъ этериклерине , Россей Федерацияны Конституциясына  кертичи боллукъларына эмда  алагъа салыннган борчну  бет жарыкълы толтурлукъларына ышандыргъандыла.

«Бюгюннгю къараучуну излемлери бизни башха ызлагъа чакъырадыла»

Нальчикни биринчи номерли гимназия-школуну сурат ишлеу искусстводан преподаватели Чомаланы Иринаны хунерин кёпле биледиле эмда  жаратадыла. Аны тюрлю-тюрлю техника бла этилген чыгъармалары, кёрмючлени жасагъанлары бла къалмай, адамланы энчи коллекицяларында да сакъланадыла.

 

«Америкада кёрген жангы технологияланы кесими ишимде хайырланыргъа сюеме»

Кёнделен элни  биринчи номерли орта школуну биологиядан устазы, «Университет билимлери болгъан тиширыуланы федерациясы» халкъла аралы жамауат организацияны келечиси Чочайланы Фатима,  «Тиширыула STEM-де» деген халкъла аралы программагъа къатышып, Американы Бирлешген Штатларында  болгъанды. Биз анга тюбеп, жолоучулугъуну юсюнден  ушакъ этгенбиз.

Мектепни тёгерегин тазалагъандыла, айбатландыргъандыла

Озгъан шабат кюн Хасанияны школчулары устазлары бла бирге   битеуроссей субботникге чыкъгъандыла. Ала, къолларына  сибиртгиле, кюрекле, челекле да алып,  мектеплерини арбазын сыйпагъандыла, тереклени керексиз бутакъларын кесгендиле, жол жанларында бордюрланы акълагъандыла, гюлле ёсген жерлени хансдан тазалагъандыла.

Майдаллары, халкъыны ыразылыгъы – усталыгъыны, къарыууну да шагъатлыкълары

Жаш спортчубуз Мусукаланы Исмайылны жетишимлерини юслеринден биз дайым да эшите турабыз. Ол эркин тутушуудан кёп даражалы россейли, халкъла аралы эришиуледе да ахшы кёрюмдюле болдура келгенди.

Битеуроссей эришиуде – ючюнчю

Россейни сыйлы тренери Казбек Дедегкаевни хурметине аталып, Владикавказда эркин тутушуудан битеуроссей эришиу бардырылгъанды.

Спортчулада, аланы тренерлеринде да – алтын майдалла

Москвада «Братеево» физкультура-саулукъ кючлеу комплексде «Щитовну кубогу» деген ат бла каратени кёкусинкай тюрлюсюнден битеукъырал эришиу бардырылгъанды, ол даражасы бла Россейни чемпионатына тенг болгъанды. Анга 6-50-жыллыкъ эки жюзден аслам спортчу къатышхандыла.

«Учарыгъым бек келеди, жюрегим кёкге тартады, аны ёмюрден ахыргъа сюйгенлей къалдым»

Кёкню ариулугъу, аны жашырын теренлиги адам улуну не заманда да кесине тартханлай, аны акъылын къозгъагъанлай турады. Бир тюрлю тыйгъычы болмагъан  чыпчыкъча бийикге кётюрюлюп,  хауаны женгиллигин сынаргъа сюйгенле аз тюйюлдюле. Биз бюгюн хапарын айтырыкъ адам ол муратына толусунлай жетгенди дерчады. Лётчик-истребитель Биттирланы Адрахманны жашы Борис аскерде лейтенантдан башлап,  полковникни чынына дери ёсгенди.

Халкъларыбызны шуёхлукъларыны тамырлары – тарыхыбызны теренинде

Къабарты-Малкъар къырал университетни  Х.С.Темирканов атлы маданият арасында  «Халкъларыбызны шуёхлукъларыны тамырлары – тарыхыбызны теренинде» деген миллетле аралы  проектни  презентациясы болгъанды.