Тамата тёлюге сый бере

Озгъан шабат кюнде  Элбрус районну администрациясыны  Жаш тёлю политика жаны бла бёлюмю къурап   субботник бардырылгъанды. Анга 5-чи номерли гимназияны окъуучулары, колледжни студентлери - саулай да жыйырмадан артыкъ волонтёр къатышхандыла. Ала Уллу Ата журт урушда  жоюлгъанланы эсгертмелерини  тийрелерин кир-кипчикден  тазалагъандыла эмда  тап халгъа келтиргендиле.

Акцияны баш магъанасы -бизни насыплы жашауубуз ючюн жанларын, къанларын аямагъан  тамата тёлюге сый бериргеди.  Быллай субботникле районну хар элинде да  жаз башында бла жайда  жыл сайын ётедиле.

Алиса Тарим. Элбрус муниципал районну администрациясыны пресс-службасы.
Поделиться: