Кёплеге тап келген тюрлениуле

Россейде  пропискалары болмагъанлай жашагъанлагъа Пенсия фонддан тёлеулери тургъан адреслери бла бериледи. Аны юсюнден тюрлениуле мартда кийирилгендиле. Инсан социал пенсия алыр ючюн, Россейде жашагъаныны юсюнден фондха заявление жазып неда социал жумушла бла жалчытыу, тутмакъ эм билим бериу учрежденияладан алгъан документлери бла билдирирге боллукъду.

Социал пенсия гражданлагъа жангыз да ала Россейде жашай эселе бериледи. Тюрлениуле кийирилгенчи адамла мында тургъанларына шагъатлыкъгъа регистрация этилгенини юсюнден белигиси бла паспортларын неда МВД-дан къагъыт келтирирге керек эдиле. Энди регистрациялары болмагъан пенсиячыла Россейде жашагъанларыны юсюнден жылгъа бир кере кеслери заявление жазып билдирирге борчлудула. Ала медицина, тюзетиу неда билим бериу учрежденияда эсепде бар эселе, заявление изленирик тюйюлдю, ол бютюнда ёксюз эм ата-аналары къарамай къойгъан сабийлеге магъаналыды.

Федерал законнга тийишлиликде социал пенсия алыргъа была эркиндиле:

- инвалидле, къыяулу сабийле, гитчеликден да сакъатлыкълары болгъанла;

- ата-аналарындан бири неда ала экиси да ёлген сабийле 18 жыллары толгъунчу, андан сора да очный халда окъугъанла;

- ата-аналары белгисиз балала;

- Северде жашагъан аз санлы халкъланы келечилери 55 жыл (эр кишилеге) эм 50 жыл (тиширыулагъа) толгъанындан сора, алагъа пенсия къартлыкъ ючюн бериледи;

- страховой пенсия алыргъа эркинликлери болмагъан 65,5 жыллары толгъан эр кишиле эм 60,5 жыллары толгъан тиширыула, ала да тёлеулерин къартлыкъ ючюн аллыкъдыла;

- Россейде 15 жылны ичинде дайым жашагъан тыш къыраллы эм гражданстволары болмагъан 65,5 жыллары толгъан эр кишилеге эм 60,5 жыллары толгъан тиширыулагъа пенсиялары къартлыкъ ючюн берилликди.

Бюгюнлюкде социал пенсияла 3,2 миллион инсаннга тёленедиле, аланы асламысы – 98,5 проценти - ахчаларын сакъатлыкъ неда къарар адамлары болмагъаны бла байламлы аладыла. Пенсиячыланы бу къауумларына 2019 жылда болгъан тюрлениуле къатылмагъандыла.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: