Бизнесни алгъа элтген эм тыйгъан сылтауланы сюзгендиле

Кёп болмай  Махачкъалада  Россей Федерацияда гитче эм орта бизнесни айнытыугъа жораланнган  «тегерек стол» болгъанды. Анга  предпринимательлени эркинликлерин къоруулау жаны бла уполномоченныйле къатышхандыла:  Дагъыстандан Мурад Далгатов, Къабарты-Малкъардан  Юрий Афасижев,  Чеченден  Идрис Усманов, Ставрополь крайдан Кирилл Кузьмин, Ярославль областьдан Альфир Бакиев.

Тюбешиуде  товарланы   контроль белгилени  салыргъа керек болгъаны  эм жангы контроль-касса техника сингдирилгени  бизнесге  тыйгъычла салыргъа боллукъларыны юсюнден  да айтылгъанды.  Андан сора да, кеслери алларына бир тюрлю иш бла кюрешгенлени предпринимательлени санына къошууну тынч амаллары къуралырларын, бизнес-омбудсменле сюд ишлеге къатышханда алагъа кёбюрек  эркинликле берирлерин, патент системада  налогланы льгота бла  тёлерлерин дурус кёргендиле.   

Юрий Афасижев «тёгерек столда» предпринимательствону айнытыуну къыйматлы амаллары кёргюзтюлгенлерин,  кёбюсюню къырал магъаналары болгъанларын чертгенди. «Аны ючюн аланы федерал даражада  тамамларгъа керек боллукъду. Ол бочну толтурур ючюн а, регионла  байламлыкъда ишлерге керекдиле. Ол санда Шимал Кавказ федерал округну уполномоченныйлерини  кёп болмай къуралгъан Координация совети   бу жаны бла ахшы себеплик этерикди»,-дегенди.

«Тёгерек столну» ахырында  анда этилген эсгериуле бла пакет  хазыр этилгенди.   

 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: