Элли махкемени арасында – биринчи

КъМР-ни Кёп жумушланы тамамлагъан арасыны (МФЦ) Лескен районда бёлюмю «Россейни  кёп жумушланы тамамлагъан эм иги арасы» деген конкурсда  «Эм  ахшы  МФЦ» номинацияда хорлагъанды, деп билдиргендиле учрежденияны пресс-службасындан. Сагъынылгъан номинациягъа саулай къыралдан 50 чакълы Ара къатышханын белгилерчады.

Конкурсну Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къурагъанды, ол кеси да   жыл сайын бардырылады. Анда эм игилени талай кёрюмдюлеге кёре айырадыла. Ол санда  ишни къыйматлылыгъына, жумушланы тамамлау нечик къуралгъанына, аланы юсюнден информация болгъанына  бла къалгъанына эм башха затларына къарайдыла.

Аны бла бирге  «Телефон бла сёлешгенлени жумушларын тамамлауну качествосу», «Приёмгъа аллындан сёлешип тюшер амалланы кёплюгю», «Интернет бла билдириу этиуню  качествосу», «Жамауатны оюму» эмда «Контроль халда ишни сынау» жаны бла бардырылгъан аудитни эсеплери да эсге алыннгандыла.

 

Улбашланы Мурат.
Поделиться: