Жорукъланы сансыз этгенле жууаплылыкъдан къутулмазла

Къабарты-Малкъар Республиканы Ветеринария управлениясыны келечилери быйыл озгъан эки айны ичинде комплекс халда 23 ветеринар-санитар тинтиу бардыргъандыла. Бу иш малчылыкъ продукцияны жарашдырыу бла кюрешген производстволада эмда аны сатыу-алыу жерледе ётгенди, деп билдиргендиле ведомстводан.

Рейдлени чеклеринде специалистле производство эм сатыу-алыу белгиленнген мардалагъа эмда жорукълагъа келишгенин бла къалгъанын  тинтгендиле. Алай бла бу ишни кезиуюнде юч объектде бузукълукъла табылгъандыла. Алагъа кёре  протоколла  жазылгъандыла  эмда эки предписание жарашдырылгъанды. Дагъыда «Меркурий» къырал информация системада регистрацияны ётерге кереклиси бла байламлы тёрт эсгертиу этилгенди.

 

Улбашланы Мурат.
Поделиться: