Ант этгендиле,таматаланы насийхатларына тынгылагъандыла

КъМР-де  УФСИН-ни   4-чю номерли  колониясында  къуллукъларын энди бардырып башлагъанла ант этгендиле.  Арбазда тизгин  сюелген жаш адамла, управленияны аппаратыны келечилери, ветеранла  да тургъанлай,  Ата журтха тюз ниетли  къуллукъ этериклерине , Россей Федерацияны Конституциясына  кертичи боллукъларына эмда  алагъа салыннган борчну  бет жарыкълы толтурлукъларына ышандыргъандыла.

Аланы  алгъышлай, ич службаны подполковниги , учрежденияны башчысыны къуллугъун толтургъан Арсен Апшев, бюгюн ант этгенле  Россейни  уголовный-толтуруучу системасыны ишин игилендириуге  тийишли юлюшлерин къошарыкъларына ишексиз болгъанын айтханды.

УИС-ни ветеранларыны советини таматасыны орунбасары Анзор Сасиков а бу ишни магъанасы  уллу болгъанын чертгенди. «Сёзсюз, къыйын эмда жууаплы жумушну сайлагъансыз, аны бет жарыкълы тамамларыгъызгъа  ийнанама»,-дегенди.

Ызы бла учрежденияны жыйылыула бардырылыучу залында тюбешиу болгъанды.  Аны кезиуюнде  абадан тёлю жаш адамлагъа   иш эм жашау сынауларындан хапар айтхандыла. Аланы эсгериулери  сейир эмда хайырлы  болгъандыла, деп билдиргендиле бизге КъМР-де УФСИН-ни пресс-службасындан.
 

 

Люба Адилова.
Поделиться: