29.05.2024, 18:16 - Жамауат

Журтубузну табийгъаты алай ариуду, ол не заманда да къарагъан кёзню къууандыра, аны бла ёхтемлендире, алайды халы, бизни насыбыбызгъа. Аллах айтса, алай болуп да турур деп ышанабыз. Къабарты-Малкъар керти да толу эркинлик бла Шимал Кавказны инжисине саналады. Инжиле, бири биринден багъалы орунлукълагъа бёлюнюп, бир къауумдула. Ала – Терк, Черек, Чегем, Басхан, Балыкъ сууланы кюмюш къайишлери. Хар бири да – къарагъан кёзге сюйдюмлю, тамаша тарлада. Аланы бек аламаты – Чегем тарыды. Аны Геннадий Коммодов сёз бла суратларгъа сюйгенди да, болалгъан болур деригибиз келеди. Алайды да, аны алгъын жыллада ёхтемленип айтханларына биз да эс бурайыкъ, жерибизни ариулугъуна энтта бир тюшюнейик.   

29.05.2024, 17:45 - Жамауат

Гулийланы Жамалны къызы Дария бюгюнлюкде реставратор иш бла кюрешип, тарых, дин магъаналы мекямланы эрттегили ышанларын сакълаугъа юлюшюн къошады. Таулу къыз бийик тау эл Нейтринодан къыралыбызны ара шахарына къалай тюшгенини, къаллай тарых магъаналы объектледе ишлегени манга сейир кёрюннгенди.

29.05.2024, 16:56 - Билим

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Жаш фахмуланы слёту болгъанды. Аны чеклеринде школчуланы арасында бардырылгъан Шимал Кавказны онекинчи ачыкъ олимпиадасында кеслерин айырмалы кёргюзтген   160 чакълы жаш адам эм устазлары  да саугъалагъа тийишли болгъандыла.  

29.05.2024, 15:39 - Жамауат

Малкъар халкъны кёп жигер, жигит жашы Уллу Ата журт урушха къатышханды. Ата журтну къоруулауда кёп жигитлик этип, атлары ёчюлмезлик отну жилтинлери болгъандыла. Бизни бюгюннгю бериуюбюзню жигити, аллай жашларыбыздан бири, Ксаналаны Харунну жашы Ибрагимди.

29.05.2024, 15:35 - Тарых

Миллетни тарыхы  адамланы къадарларындан къуралады. Бирде кесинг шагъат болурса неда сейир къадары болгъан адамны юсюнден эшитирсе. Бютюнда бек журтунгдан айырылгъанны неда озгъан замандагъыланы юслеринден айтылса сёз, анга  сейир этип, къулакъ салырса. Эски суратны кёрсенг а, андагъыны къадарын билгинчи тынчаймазса. Къадар дегенинг къайры жетдирмейди, неден ётдюрмейди.

29.05.2024, 15:33 - Саулукъ

Быйыл жыл башланнганлы Къабарты-Малкъарны медицина организацияларында 82 мингден аслам сабийге профилактика халда къаралгъанды, деп билдириледи КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну пресс-службасындан.

29.05.2024, 15:32 - Жангылыкъла

Республикада сабийлени жай солууларын къурау бла байламлы МЧС-ни жер-жерли бёлюмю контроль эм профилактика ишни бардырып тебирегенди. Бусагъатда анда эсепде 13 стационар лагерь, мектеплени мурдорларында сабийле кюндюз тургъан 18 лагерь, 2 саулукъ кючлеу эмда билим бериу организациялада да 2 лагерь бардыла.

29.05.2024, 15:30 - Жамауат

Къабарты-Малкъарны бла Краснодар шахарны туризм жаны бла власть органларыны, турист операторланы, агенстволаны келечилерини, экскурсоводланы тюбешиулери болгъанды. Анда эки субъектни да адамланы солууларын къурауда онгларыны юсюнден айтылгъанды.

    

ЖАМАУАТ

Жамауат
06.03.2019 - 08:09 | 👁 20

Подробности...

Эки районну араларында шуёхлукъ, къарындашлыкъ халла кючленедиле

Жаз башыны биринчи кюнлеринде  Зольск районну  чыгъармачы коллективлери   Къашхатауда къонакъда болгъандыла эмда маданият юйде   уллу концерт  кёргюзтгендиле. Ол байрам  муниципалитетлени араларында...
Жамауат
06.03.2019 - 08:08 | 👁 17

Подробности...

Быйылны бек иги студенти айырылгъанды

Къабарты-Малкъар къырал аграр  университетде  жылны аллында  вузну айырмалы студентин сайлау  ахшы тёреге айланнганды. Озгъан орта кюн да аллай конкурс болгъанды.  
Жамауат
01.03.2019 - 10:00 | 👁 15

Подробности...

Жюрек жылыу изленнген жер

Нальчик шахарда психоневрология интернатда бусагъатда жюз бла он адам турады. Ала барысы да кеслерине къараялмагъанладыла.
Жамауат
01.03.2019 - 09:50 | 👁 92

Подробности...

Адамлыгъын сакълагъан, намысны билген, эринмеген, алгъа итиннген не муратына да жеталлыкъды

Электрон  промышленностьну эмда РФ-ни бирикдирилген электрический системасыны сыйлы къуллукъчусу, КъМР-ни сыйлы энергетиги   Ахметланы Нохну жашы Азиратали урунуу жолун заводда слесарьны шекертинден...
Жамауат
01.03.2019 - 09:10 | 👁 22

Подробности...

Ахшы врач, адепли адам

Белгилисича, генле кеслерин адамланы бир ненча тёлюлеринде  билдиргенлей турадыла. Мёчюланы Хызыр, анасы айтып, былай биледи: ата жанындан  экиге айланнган аппасы Мёчюланы Кязим, малкъар  поэзияны ...
Жамауат
27.02.2019 - 08:22 | 👁 10

Подробности...

Жигерликни, усталыкъны эмда къайгъырыулукъну юлгюсю

Мен атамы туугъан эли Бызынгыда терк-терк болама. Ата-бабаларымы журту болгъаны ючюнмюдю, башха сылтау бламы, кесим да ангыламайма, алай жюрегим бу тау ауузгъа хар заманда тартыучуду, анда...
Жамауат
27.02.2019 - 08:22 | 👁 23

Подробности...

Бюгюн - школчула, тамбыла - айырыучула

Черек районда Жаш айырыучуну кюню  бардырылады. Жер-жерли айырыу комиссия  район администрация, билим бериу эмда жаш тёлю политика  управление бла бирге  Къашхатауда, Зарагижде, Бабугентде, Огъары...
Жамауат
27.02.2019 - 08:15 | 👁 17

Подробности...

Социал предпринимательлеге – ахча болушлукъ

«Наше будущее» фонд «Социал предприниматель – 2019» деген конкурсха къатышыргъа сюйгенлеге заявкала берирге  чакъырады. Ахча болушлукъну жайда алыргъа излегенле аны  биринчи мартха дери  тапдырыргъа...
Жамауат
27.02.2019 - 08:07 | 👁 6

Подробности...

Элде жашагъанланы айлыкъларына къошулгъанды

РФ-ни Пенсия фондуну КъМР-де бёлюмюню пресс-службасындан билдиргенлерине кёре, быйыл кийирилген тюрлениулени эсге алып, элде жашагъанланы пенсиялары къаллай бир боллугъу тергелип бошалгъанды. Аны...
Жамауат
22.02.2019 - 08:32 | 👁 38

Подробности...

Таулу Николай

Горький атлы орамда жашагъаныбызда, эрттен сайын ишге тебиресем, къоншу подъездден бийик ёсюмлю биреу чыгъыучусун кёре турдум. Аны субай санлылыгъына эс бурдум, кийиннгенине да. Къаралдымгъа тартхан...
Жамауат
20.02.2019 - 09:50 | 👁 31

Подробности...

Гитче шарайыпла уллу жарсыугъа келтиредиле

Белгилисича, миллетибизни тарыхында кёп чайкъалыула болгъандыла. Ала уа адетлерибизни, тёрелерибизни унутула барырларына себеплик этмей къоймагъандыла. Аны алайлыгъы къууанчларыбызда, жарсыулада шарт...
Жамауат
20.02.2019 - 09:30 | 👁 44

Подробности...

Ариулукъ акъыллыгъа берилсе

Бу материалымы жигити Жангуразланы Борисни къызы Сафиятды. Субай, акъыллы кёзлю къызгъа къарасанг, аны бийик адамлыгъына ишекли бир да боллукъ тюйюлсе. Ол магъаналы ышандан сора да, аны гиртчилигине...
Жамауат
15.02.2019 - 10:00 | 👁 32

Подробности...

Жашауу бла ахшы ыз къойгъанды

Гадийланы Татыуну жашы Мухажирни Хасания элде бюгюн да унутмагъандыла. Мен аны таукел айтыргъа боллукъма. Нек дегенде, аны  юсюнден жазардан алгъа элде жашаулары келген бир къауум адам бла сёлешгенме...
Жамауат
15.02.2019 - 09:02 | 👁 32

Подробности...

Ол къачан да, къайда да махтаулу болгъанды

                                                                      Оюмлу оноучу Созайланы Аслангерийни жашы Мухашны Хасанияда танымагъан, намыс-сый бермеген хазна адам  болмаз. Ол элге башчы...
Жамауат
15.02.2019 - 08:55 | 👁 23

Подробности...

Афган жолла бла

Ол къыйын эмда къоркъуулу жыллада Афганистаннга жиберилгенледен бири Зумакъулланы Мустафаны жашы Борис болгъанды.

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Тарых
29.05.2024 - 17:47 | 👁 10

Подробности...

Терен акъыллы Таусолтан

Тарыхха къарасанг, миллетибизни билимге итиннген, халкъын сюйген кёп ахшы уланлары болгъанды. Аллай жигит жашларыбыздан бири уа Шакъманланы Таусолтан эди. Ол 1891 жылда туууп, Шимал Кавказны...
Билим
29.05.2024 - 16:56 | 👁 12

Подробности...

Фахмулу жаш адамланы белгилегендиле

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Жаш фахмуланы слёту болгъанды. Аны чеклеринде школчуланы арасында бардырылгъан Шимал Кавказны онекинчи ачыкъ олимпиадасында кеслерин айырмалы...
Тарых
29.05.2024 - 15:35 | 👁 22

Подробности...

Эски сурат хапар айтады

Миллетни тарыхы  адамланы къадарларындан къуралады. Бирде кесинг шагъат болурса неда сейир къадары болгъан адамны юсюнден эшитирсе. Бютюнда бек журтунгдан айырылгъанны неда озгъан замандагъыланы...

Билим
07.10.2022 - 19:08 | 👁 23

Подробности...

Кёл салып окъуй, муратына да жетеди

Бюгюнлюкде, билим бериуню качествосу бютюн суралгъан кезиуде, орус тилден бла литературадан окъутханланы жууаплылыкълары бютюн аслам болгъанча кёрюнеди. Нек дегенде бу дерсден Бир къырал экзаменлеге...
Жангылыкъла
07.10.2022 - 16:33 | 👁 28

Подробности...

Ток ючюн тёлерге унутмагъыз

Хайырланылгъан электрокючню багъасын келир айны онунчусуна дери тёлерге кереклисин къайтарып эсгередиле «Россети Шимал Кавказ» компанияда. 
Экономика
07.10.2022 - 16:31 | 👁 11

Подробности...

Жарыкъландырыуну магъанасын ангылай

КъМР-ни Экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис Миллет банкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башчысыны къуллугъун толтургъан Аслан Калов бла тюбешгенди.
Саулукъ
07.10.2022 - 16:26 | 👁 16

Подробности...

Москвадан специалистле бийик багъа бергендиле

Москвада «Ана бла бала» деген ХХШ битеуроссей илму-билим форумда Къабарты-Малкъарны Перинатал арасында сабийден ауурлукълары болгъан тиширыулагъа реанимация болушлукъ этиуню къурау Россейде айырмалы...
Маданият
07.10.2022 - 12:39 | 👁 17

Подробности...

Кюнден толу хапарла

Бабаланы Хызырны жашы Сулейман новеллала, эсселе жазгъанды. Биринчи хапарлары ХХ ёмюрню 70-чи жыллада басмаланып тебирегендиле.
Билим
06.10.2022 - 20:16 | 👁 24

Подробности...

Окъутууда бла юйретиуде айырмалыланы белгилегендиле

Устазны халкъла аралы кюню Нальчикде, хар замандача, къууанчлы халда озгъанды. Эсгерте кетейик, бир къауум жылдан бери бу кюнде республика даражада мектепге дери билим бериуде ишлегенлени да ала бла...
Тарых
06.10.2022 - 19:14 | 👁 28

Подробности...

Сауар бла эбизе – таулада жашагъан эки миллет

 «…экспедициябыз бу къаланы узунлугъун ёнчлеген кезиуде, ол сванлыла ишлеген мекям бла  тенг болгъанын ачыкълагъанбыз, алай бла уа ала экиси да бир бирге ушагъанлары баям болгъанды…», - деп...
Саулукъ
06.10.2022 - 15:16 | 👁 12

Подробности...

Жукъунг келип, къуруда эснеп тура эсенг…

Бизни саулугъубуз къалай жукълагъаныбыз бла байламлыды. 
Маданият
06.10.2022 - 12:36 | 👁 10

Подробности...

Аманлыкъчы

Манга иш бла агъачла, батмакъла ичинде ажашып тургъан, минг адамдан кёп жашамагъан бир узакъ шахарчыкъгъа барыргъа тюшдю.
Тарых
06.10.2022 - 11:49 | 👁 18

Подробности...

Озгъан ёмюрлени таурухлу къамалары

Буруннгу заманлада къама бош аллай сауутха саналып къалмай, кесини иесини даражасын, кючюн да кёргюзтгенди. 

Страницы