30.11.2023, 13:00 - Билим

Кёп болмай Россей Федерацияны Илму эм бийик билим бериу   министерствосунда «Приоритет-2030» стратегиялы программагъа къошулургъа сюйген билим бериу организацияланы айырырча комиссияны кенгеши болгъанды. Аны чеклеринде алгъаракъдан бери анга къатышхан университетле къаллай жетишимле болдуралгъанларын да билдиргендиле.

30.11.2023, 10:54 - Жамауат

Социал магъаналы продуктланы жыйышдыргъанда ГОСТ-лагъа тюзетиуле кийирилгендиле. Алагъа кёре производительле энди бир орунда 9 гаккы неда 920 эм 985 миллилитр сют сатаргъа эркин тюйюлдюле, деп билдиредиле Генпрокуратураны пресс-службасында.

30.11.2023, 10:23 - Жамауат

Жамауатны келечилери Черек районда жангыртыла тургъан жоллагъа къарагъандыла, тамамланнган ишлеге багъа бергендиле, деп билдиргендиле КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну пресс-службасындан.

30.11.2023, 09:00 - Тарых

1943 жылда 28 ноябрьде бизни къыралны Тегеран шахарда посольствосуну юйюнде уллу конференция башланнган эди. Анда Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт эм Уинстон Черчилль тюбешгендиле. Гитлерге къажау къауум Уллу Ата журт урушну кезиуюнде биринчи кере жыйылгъан эди. Анда этилген оноула уа Германияны хорларгъа, урушдан сора кезиулени мамырлыкъ мурдорун салыргъа себеплик этгендиле.

30.11.2023, 09:00 - Экономика

Къабарты-Малкъарны суу эм жылыу бла жалчытхан предприятияларыны «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» биригиуге кёп заманны тёлемегенлери ючюн борчлары 95 процентге жетгенди. Саулай алып айтханда, биринчи ноябрьге жашау журт-коммунал мюлк бёлюм бла байламлы организацияланы 1,8 миллиард сом берликлери барды. 

29.11.2023, 12:46 - Билим

Россейни Финансла министерствосу, «Моифинансы.рф» проектини чеклеринде бардыргъан «Кредит математика: кредитле къалай къуралгъанларын билейик» деген битеуроссей онлайн-марафоннга къатышыргъа чакъырады барыбызны да.

29.11.2023, 12:44 - Жамауат

РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну эмда VK платформаны бизнесге себеплик этиу онгларын  энди кеслери иш къурап къармашханла да хайырланыргъа боллукъдула. 

ЖАМАУАТ

Жамауат
27.02.2019 - 08:07 | 👁 5

Подробности...

Элде жашагъанланы айлыкъларына къошулгъанды

РФ-ни Пенсия фондуну КъМР-де бёлюмюню пресс-службасындан билдиргенлерине кёре, быйыл кийирилген тюрлениулени эсге алып, элде жашагъанланы пенсиялары къаллай бир боллугъу тергелип бошалгъанды. Аны...
Жамауат
22.02.2019 - 08:32 | 👁 33

Подробности...

Таулу Николай

Горький атлы орамда жашагъаныбызда, эрттен сайын ишге тебиресем, къоншу подъездден бийик ёсюмлю биреу чыгъыучусун кёре турдум. Аны субай санлылыгъына эс бурдум, кийиннгенине да. Къаралдымгъа тартхан...
Жамауат
20.02.2019 - 09:50 | 👁 27

Подробности...

Гитче шарайыпла уллу жарсыугъа келтиредиле

Белгилисича, миллетибизни тарыхында кёп чайкъалыула болгъандыла. Ала уа адетлерибизни, тёрелерибизни унутула барырларына себеплик этмей къоймагъандыла. Аны алайлыгъы къууанчларыбызда, жарсыулада шарт...
Жамауат
20.02.2019 - 09:30 | 👁 40

Подробности...

Ариулукъ акъыллыгъа берилсе

Бу материалымы жигити Жангуразланы Борисни къызы Сафиятды. Субай, акъыллы кёзлю къызгъа къарасанг, аны бийик адамлыгъына ишекли бир да боллукъ тюйюлсе. Ол магъаналы ышандан сора да, аны гиртчилигине...
Жамауат
15.02.2019 - 10:00 | 👁 26

Подробности...

Жашауу бла ахшы ыз къойгъанды

Гадийланы Татыуну жашы Мухажирни Хасания элде бюгюн да унутмагъандыла. Мен аны таукел айтыргъа боллукъма. Нек дегенде, аны  юсюнден жазардан алгъа элде жашаулары келген бир къауум адам бла сёлешгенме...
Жамауат
15.02.2019 - 09:02 | 👁 30

Подробности...

Ол къачан да, къайда да махтаулу болгъанды

                                                                      Оюмлу оноучу Созайланы Аслангерийни жашы Мухашны Хасанияда танымагъан, намыс-сый бермеген хазна адам  болмаз. Ол элге башчы...
Жамауат
15.02.2019 - 08:55 | 👁 22

Подробности...

Афган жолла бла

Ол къыйын эмда къоркъуулу жыллада Афганистаннга жиберилгенледен бири Зумакъулланы Мустафаны жашы Борис болгъанды.
Жамауат
13.02.2019 - 08:09 | 👁 24

Подробности...

Теркирек аякъландырырча

   Быйыл Россейде гитче мюлклеге себепликге деп къырал 15,3 миллиард сом къоратырыкъды. Озгъан жыл бла тенглешдиргенде (11 миллиард) ол 40 процентге асламды, деп билдиргендиле КъМР-ни Эл мюлк...
Жамауат
13.02.2019 - 08:07 | 👁 22

Подробности...

Жаяу жюрюгенлеге жол къоркъуусуз болурча

  Чегем шахарда «Долина Кавказа» жашау журт комплексде жашагъанла къырал машина жолну (шоссени) бир жанына  къыйналып  ётгенлерин КъМР-де битеуроссей миллет фронтну бёлюмюне (ОНФ) билдиргендиле.
Жамауат
08.02.2019 - 08:15 | 👁 13

Подробности...

Интернатха – диван, анда тургъанлагъа – илляула

Кёп болмай Къабарты-Малкъарны «Жемчужина» эмда «Помоги ближнему» деген муслийман  организациялары эм Хасанияны бла Прохладнаны  дин ахлулары жандауурлукъ акция бардыргъандыла.
Жамауат
08.02.2019 - 08:12 | 👁 23

Подробности...

Тарых эм маданият эсгертмелени сакълаугъа жаш адамла да сакъдыла

  9-11-чи классланы окъуучуларыны араларында «Туугъан жерими эсгертмелери» деген темагъа республикалы тёрели адабият-тарых эришиу бардырылгъанды. Аны Тарых эм маданият эсгертмелени сакълагъан...
Жамауат
08.02.2019 - 08:10 | 👁 54

Подробности...

"Саулукъ – Аллах бизге берген уллу саугъады"

Арт кезиуде бирле  кеслерине саулукъ сакълау учреждениялада багъаргъа унамай, ислам бла байламлы мадарланы излегенлерини юслеринден эшитирге тюше туруучуду.
Жамауат
06.02.2019 - 09:10 | 👁 31

Подробности...

Энергетикледен – спортну айнытхан эмда саусуз сабийлеге бакъгъан проектле

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю былтыр бизни республикада онеки социал учреждениягъа болушлукъ этгенди. Бу иш  аны «Таза энергия» деген программасыны чеклеринде тамамланнганды, деп...
Жамауат
01.02.2019 - 10:00 | 👁 13

Подробности...

Сизге кесекеле тийген эселе…

Алгъын ауругъаннга дарман тапхан къыйыныракъ эди. Бюгюнлюкде уа ол жаны бла эркинди. Аланы энчи аптекаладан сора да, тюкенледе окъуна сатадыла. Болсада жалгъан дарманла кёпдюле деп хапарла жайыла...
Жамауат
01.02.2019 - 09:15 | 👁 38

Подробности...

Усталыгъы, иш кёллюлюгю, жарашыулулугъу бла сюйдюргенди кесин

Черек районну больницасында атларын махтап  айтырча   врачла, хирургла, медсестрала да кёпдюле. Аланы  адамлыкъларыны, саусузгъа  сакълыкъларыны юсюнден дайым эшитгенлей турабыз.  Захридин Шариповну...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Право
17.12.2021 - 17:02 | 👁 6

Подробности...

Жалгъан продукцияны чыгъаргъанла бла кюрешиуню баш амалы – аланы жууапха тартыу

Жууукъ заманда Россейде жалгъан промышленный, аш-азыкъ продукцияны чыгъаргъанланы уголовный жууапха тартып тебирерикдиле. Аланы адамны саулугъуна заранлары болмаса да, производительлени неда...
Тарых
17.12.2021 - 16:56 | 👁 28

Подробности...

Бёрюлеге къобуз согъуу

Бир жол, жашлары аскерден келген къоншуларымда, къурманлыкъда болама. Кесигиз билгенден, къоншугъа хар заманда да сыйлы жер жетеди. Мен отоугъа киргенде, шапа элтип стол таматаны онг жанына олтуртады.
Саулукъ
17.12.2021 - 15:08 | 👁 10

Подробности...

Хаталары уа болурму медицинада хайырланнган къуртланы?

Не сейир, медицинада кёп затха бир оюм жокъду. Бир алимле хайырлыды дегеннге башхала  хаталыды дейдиле. Къан эмиучю къуртла бла болум да алайды. Бири махтай, башхалары уа сёге… 
Билим
17.12.2021 - 14:20 | 👁 10

Подробности...

Чынтты патриотланы ёсдюре

Нальчикде Байсолтанланы Алимни атын жюрютген 19-чу номерли орта школда краеведенияны «Аяз» деген клубу  иги кесек заманны жетишимли ишлеп келгенди. Анга башчылыкъны  кёп жылланы ичинде устаз,...
Тарых
16.12.2021 - 15:41 | 👁 25

Подробности...

Чёпе

... 1904 жыл. 27-чи январь. Японияны кемелери Порт-Ар­тур тийресинде тургъан орус кемелеге чабыууллукъ этип, кёп заран саладыла. Алай бла башланнган эди орус-япон уруш. Бек уллу сермешле Маньчжурияны...
Жангылыкъла
16.12.2021 - 14:11 | 👁 14

Подробности...

Жарыкъ жолла - къоркъуусузлукъну себеби

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосу «Къоркъуусуз эм тынгылы автомобиль жолла» миллет проектни чеклеринде аслам жумуш тамамлайды. Тынгылы ремонт ишле бла бирге, жолла кече жарыкъ болурча...
Маданият
16.12.2021 - 10:50 | 👁 14

Подробности...

«ИГИЛИКГЕ ЖАРАТЫЛГЪАН КЪАРАЧАЙ!»

 Къарачай-Черкесни халкъ поэти, КъЧР-ни бла КъМР-ни сыйлы журналисти Мамчуланы Тариэльни къызы Дина  бюгюн къарачай-малкъар халкъны уллу поэтлеринден бириди. Ол  Огъары Марада ёсгенди, жашагъанды.
Право
16.12.2021 - 10:27 | 👁 18

Подробности...

Пенсиягъыз къыралныкъы болмагъан фондха кёчюрюлген эсе

Ахыр заманда кёплеге «Сизни пенсиягъыз Къыралныкъы болмагъан пенсия фондда жыйылады» деген жазыулары бла письмола келип башлагъандыла. Алай сиз кесигиз аны юсюнден заявление жазмагъан эсегиз, былайда...
Жангылыкъла
16.12.2021 - 09:21 | 👁 18

Подробности...

Ток бла жалчытыу бютюнда ышаннгылы болурча

«Россети Шимал Кавказ» компания бизни республикада «Прохладная-1» подстанциягъа тынгылы ремонт этип бошагъанды. Аны бла энди токъсандан артыкъ социал объектни эмда жюз минг инсанны электрокюч бла...
Саулукъ
16.12.2021 - 08:05 | 👁 15

Подробности...

Башларын ишлетгенле, окъуп тургъанла кёп жашайдыла

«Ёлмесенг, къартдамы болмазса» деген сёз жюрюйдю таулулада. Къартлыкъдан ким да къоркъады. Жашлыкъны, ариулукъну сакълар амал бармыды?
Жангылыкъла
15.12.2021 - 19:35 | 👁 25

Подробности...

Назы терекчик - жандауурлукъну белгиси

Казбек Коков «Муратлагъа жетдирген назы терекчик» деген акциягъа къатышханды. Аны башлай, ол аллай жандауурлукъ ишни бардырыуну ниети волонтёрладан чыкъгъанын, Россейни Президенти Владимир Путин а...
Жангылыкъла
15.12.2021 - 14:16 | 👁 14

Подробности...

Къабарты орам кенгертилликди, жангы бет аллыкъды

Нальчикде Къабарты бла   Идаров орамла бирге къошулгъан жер транспортну кёплюгю ючюн уллу ауурлукъ жетген участокга саналады.
Экономика
15.12.2021 - 14:08 | 👁 9

Подробности...

Подстанцияланы жангыртыугъа энчи магъана бере

Хайырланыучуланы электрокюч бла ышаннгылы жалчытыугъа «Россети Шимал Кавказ» компанияда не заманда да уллу магъана бериледи.
Право
15.12.2021 - 14:05 | 👁 14

Подробности...

Страховой пенсияны бериу жорукъланы юсюнден

Келир жыл биринчи январьдан башлап, Россей Федерацияда абаданлыкъ бла байламлы страховой пенсия бериуде жангы жорукъла хайырланылып башланырыкъдыла. РФ-ни Пенсия фондуну Правлени бу документни быйыл...
Маданият
15.12.2021 - 13:15 | 👁 15

Подробности...

Фахмулу актёр, кёпле сюйген адам

Бир талай жыл мындан алгъа  мен Франциягъа барама.  Парижни орамлары бла  бара, хар тюкенни терезесинде  айтхылыкъ  французлу актёр Ален Делонну суратын кёрюрге боллукъ эди.  Ол шартха эс бура, ...

Страницы