Ахшы инсанны эм фахмулу поэтни юсюнден жарыкъ эсгериуле жюреклерибизде сакъланырыкъдыла

Бу кюнледе поэт, прозачы, КъМР-ни маданиятыны сыйлы ишчиси Губжоков Лиуан Мухамедович туугъанлы 85 жыл толлукъ эди. Ол 1937 жылда 23 ноябрьде Черек муниципал районну Жемтала элинде туугъанды. 1954 жылда элде орта билим берген мектепни тауусханды, 1959 жылда – Къабарты-Малкъар къырал университетни тарых-филология бёлюмюн.

Урунуу жолун типографияда корректор болуп башлагъанды. 1960 жылдан башлап 1970 жылгъа дери Н.К. Крупская атлы къырал китапханада (бусагъатда КъМР-ни Т.К. Мальбахов атлы къырал миллет китапханасы) методист болуп ишлегенди, 1970 жылдан – КъМАССР-ни Жазыучуларыны союзунда Суратлау адабиятны пропагандасыны бюросунда директор. 1977 жылдан башлап 1988 жылгъа дери – «Iуащхьэмахуэ» журналны кесамат бёлюмюню таматасы. Лиуан Мухамедовични назмулары республикалы газетлени бла «Iуащхьэмахуэ» журналны бетлеринде 50-чы жылланы экинчи жарымында чыкъгъандыла.

  Поэтни жазыучулукъ усталыгъын ёсдюрюуде СССР-ни Жазычуларыны союзуну адабият курсларында окъугъаны (1971-1973 жылла) уллу магъананы тутхандыла. Губжоковну назмуларыны бла жырларыны биринчи жыйымдыгъы «Черек толкъунла» деген аты бла 1961 жылда дуния жарыгъын кёргенди. Аны баш магъанасы колхозчуланы уллу эм жигер урунууларыды, баш жигитлери кюч-къарыуларын, билимлерин ёз къыралларына берген жаш адамладыла.  Аны юсюнденди назмуланы «Къазахстанны тын жерлеринде» циклы да.

Тын жерлени темасы поэтни чыгъармачылыгъында энчиди. Ол университетни студенти болгъан кезиулеринде тын жерледе ишлерге эки кере баргъанды, аны ючюн СССР-ни ВС Президиумуну «Тын эм барлакъ жерлени хайырланыуда ишлегени ючюн» майдалы эмда ЦК ВЛКСМ-ни Сыйлы грамотасы бла саугъаланнганды.

Поэтни лирикасында къайгъырыулукъ, жумушакълыкъ, ачыкълыкъ туура кёрюнедиле. Лирикалы поэт Лиуан Губжоков инсанлыкъ теманы да кётюргенди. Ол тири гражданин, чынтты интернационалист болгъанды. Ол а аны назмуларында да эсленмей къалмайды.

Лиуан Мухамедович къабарты сабий адабиятны айныууна да уллу къыйын салгъанды. Ол жырланы авторуча жаланда Къабарты-Малкъарда угъай, андан тышында да белгили болгъанды.

Огъурлу, ахшы инсанны эм фахмулу поэтни юсюнден жарыкъ эсгериуле жюреклерибизде сакъланырыкъдыла.

 

Поделиться: