Ачыкъ соруула – тынгылы жууапла

Черек районну полициячылары Праволу болушлукъну битеуроссей кюнюнде окъуучула бла бирге акция бардыргъандыла. Школчуланы право низамны сакълаучулагъа соруула берирге эмда алагъа тынгылы жууапла алыргъа онглары болгъанды. Тюбешиуде ОМВД-да жамауат советни келечиси Анахаланы Аида да къатышханды.

Полициячыла ол кюн Къашхатауну, Бабугентни орта школларында бла Бабугентни 2-чи номерли кадет школунда болгъандыла къонакъда. Акъылбалкъ болмагъанланы ишлери жаны бла инспекторла Марина Жерукова эм Залина Эрижабова бла юрисконсульт Галина Клёсова сабийлени эркинликлерини бла борчларыны юслеринден айтхандыла. Аманлыкъ ючюн акъылбалыкъ болмагъанла къаллай жууапха тартылгъанларын да ангылатхандыла. Дагъыда жамауат жыйылгъан жерде тютюн ичип, эсирип айланнган  ючюн къаллай жууаплылыкъ болгъанын да билгендиле.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: