Эки мингден аслам абонентге чек салыннганды

Былтыр «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери Нальчикде ток ючюн аслам заманны тёлемей тургъан кёп фатарлы юйледе жашагъанлагъа борчларын жабаргъа кереклисин айтып, 17 мингден артыкъ эсгертиу этгендиле.

Алай бла ток ыздан кесилирге боллукъларын билгенден сора 15 минг абонент борчларын жабаргъа ашыкъгъандыла. Болсада уллу кёллюлюк этген эки минг юйюрню уа энергокюч бла хайырланмазча чек салыргъа   тюшгенди.

Рейдни кезиуюнде энергетикле эркинликсиз кеслери алларына ток ызлагъа къошулгъан 327 жашау журтну ачыкълагъандыла. Ала бла байламлы материалла ич ишлени келечилерине берилгендиле. Эркинликсиз, ол санда эсеплеген приборсуз токну хайырланнганла (урлагъанла) административ эм уголовный жууапха тартыладыла. Анга кёре, энчи иелиле 15-30 эм биригиуле уа 100-200 минг сом тазир тёлерге тюшерикдиле.

Эсге сала айтсакъ, эки айдан аслам тёлемеген юйге ток бармай къалыргъа боллукъду.  Аллай адам ток бла жалчытылыныр ючюн борчун толсунлай жабаргъа тюшерикди. Ол санда ток чыбыкъны кесгенлерине эм къошханларына да кеси тёлерикди. Аны ёлчеми объектни къыйынлыгъына кёре болады. Сёз ючюн, жашау журтну иеси 3 минг, биригиуню таматасы уа 10 минг сом берликди. Жууапха тартылгъанла уа РФ-ни Уголовный кодексини 165 -чи статьясына тийишлиликде эки жылгъа тутулургъа боллукъдула. 

Токдан чеклендирирге къоркъуу чыкъгъанын хайырланыучула электрон почталарында, компанияны сайтында «Коммунал жумушладан чеклендириу реестр» бёлюмню «Клиентлеге» деген кесегинде неда СМС бла жиберилген билдириулеринде окъургъа боллукъдула. Тёлеулени биригиуню офислеринде тамамларгъа онг барды. Юйлеринден чыгъалмагъанла неда заманларын къоратыргъа сюймегенле, ол санда башха жерледе тургъанла, «Энчи кабинет», «Свет Онлайн» эм «СберОнлайн» мобиль приложенияланы хайырланыргъа боллукъдуа. Бир тюрлю сылтау бла толусунлай борчун жабалмагъан реструктуризация этилирча келишим къураргъа онгу барды. 

Хайырланылгъан ток ючюн заманында этилген тёлеулени хайыры бла республиканы электрокюч бёлюмю ишин тынгылы бардырады, ол санда ток бла сылтаусуз жалчытырча эм аны качествосун ёсдюрюрча мадар этиледи.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: