Инвестициялагъа – энчи эс

Жангы предприятияла къурарча, производствону кенгертирча, инвестицияла этмей, башхача айтханда ишге ахча салмай боллукъ тюйюлдю. Гитче мюлкле, регионну неда къыралны экономикалары да алай ишлейдиле.

Былтыр Къабарты-Малкъарда баш капиталгъа 68,3 миллиард сом инвестицияла этилгендиле, деп билдиргенди республиканы экономиканы айнытыу министрини орунбасары – къырал программаланы эмда къырал-иелик партнёрлукъ департаментини башчысы Темиркан Баждугов.

Инвесторлагъа тап болумла къураугъа уллу эс бурулады. Ол умутда министерствону башламчылыгъы бла бир ненча норматив-праволу акт да жарашдырылгъанды. Аланы хайырындан шёндю республикада жети уллу проект бардырылады. Барыны да багъасын 10 миллиард сомдан артыкъ болады, алада уруннганланы саны уа тёрт жюзден атлагъанды.

Регионда инвестициялы стандартны кийириу жаны бла да аслам иш этилгенин билдиргенди министрни орунбасары. Ары регионну инвестициялы картасы, аллай декларациясы, жорукъла, сора дагъыда инвесторлагъа тап болумла къурау жаны бла башха затла киредиле. Дагъыда ишге ахча салыргъа кёллендириу эмда аны къоруулау жаны бла эки келишим («Чегем-Агро», «Эльбрусский горнорудный комбинат» ООО) этилгенди былтыр.

«Огъары чирик кёлле» туризм комплексни экинчи кезиуюн къураргъа этиллик къоранчланы бир кесегин къайтарырча, РФ-ни регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссиясы аны жангы инвестпроектлени санына къошханды. Анга кёре быйыл субсидия да берилликди.

Жер участкаланы торгла бардырмай ортакъгъа бериуню да инвесторлагъа себеплик этиу амалладан бирине санаргъа боллукъду. Былтыр аллай юч заявканы дурус кёргендиле министерствода эмда тогъуз заявкагъа башха тюрлю болушлукъ бергендиле.

Россейде субъектледе инвестиция болумну ачыкълар умут бла жыл сайын Миллет рейтинг жарашдырылады. Аны эсеплерин чыгъарырдан алгъа жер-жерледе власть органла къалай ишлегенлерине эмда предпринимательлеге берилген онглагъа къарайдыла, бизнесге къуралгъан институтлагъа багъа бичедиле, инфраструктураны да тинтедиле. Алчылада сынамны башхалагъа да жетдиредиле. Былтыргъы рейтингде Къабарты-Малкъар республика 254,3 балл алып, битеуда 37 жерни ичинде 20 жерни алгъанды. Ол саулай Россей Федерацияда. СКФО-да уа бизни республика тёртюнчюдю.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: