«Не къыйын кюнде да сайлауума сокъуранмагъанма»

Жол мюлк къыралны экономикасыны магъаналы бёлюмлеринден бирине саналады. Аны себеплиги бла инвестицияла этиледиле, туристле аслам келедиле, производство ёседи, социал болум игиленеди, транспорт инфраструктура эм башха бёлюмле да айныйдыла. Бусагъатда жолланы игилендириу жаны бла 750 минг чакълы адам къармашады. Ол санда къурулушчула, инженерле, прорабла, проектле хазырлагъанла эм башхала. Бизни бюгюннгю жигитибиз Хасауланы Акону жашы Исхакъ да Къабарты-Малкъарны жолларын игилендириуге уллу къыйын салгъанладанды. Кёп жылланы бет жарыкълы уруна келгени ючюн тюрлю-тюрлю саугъала бла белгиленнгенди.  Биз аны бла тюбеп, ушакъ этгенбиз.

Исхакъ 1956 жылда Къазахстанда туугъанды. Ол жыл окъуна юйюрлери биринчи толкъун бла Ата журтларына – Огъары Малкъаргъа – къайтхандыла. Школдан сора Прохладнада Терекни эл мюлк техникум бёлюмюнде гидромелиоратор усталыкъгъа окъугъанды. Аны да бошагъынчы, аскерге чакъырылып, Германияны Потсдам шахарында танкаланы аскеринде къуллукъ этгенди. Андан къайтхандан сора направление бла Ставропольда битеусоюз къурулуш объектледен бирине саналгъан арыкъны ишлерге жибергендиле.  Анда юч жыл чакълы ишлеп, билимин эм сынамын да ёсдюргенди. Бюгюнлюкде да насийхатчыларын, айырмалы специалистлени ПМК-ни таматасын Иван Феактистовну бла баш инженерни Александр Авиловну жюрек жылыу бла сагъынып, алагъа жюрек ыразылыгъын билдиреди. Хасау улу айтханыча, ала адамлыкълары болгъан инсанла эдиле. Жаш коллегаларына аталыкъ этген, ачыкъ кёллю инсанла. 

Таулу жаш Ставропольда ишлей тургъанлай Новочеркасск шахарны инженер-мелиоратив институтунда окъуп, бийик билим алады.

- Къабарты-Малкъаргъа къайтханымда, иш излеп Мелиорация министерствогъа барама. Анда мени Чегем районнга мелиорация жаны бла мастер-прорабны къуллугъунда ишлерге жибередиле. Ол кезиуледе районда мелиоратив системаны айнытырча танг кесек зат этилгенди: арыкъла, фрегадла эм башха сооруженияла да. Алай бла мында жети жылны уруннганма. Андан бери иги кесек заман кетсе да, аланы бир къаууму борчларын толтургъанларын кёрсем, кёлюм толады, - дейди Исхакъ.

Ол айтханнга кёре, жол мюлк бла байламлы бёлюмге уа кеси да билмей тургъанлай тюшгенди.  «Районну резервинден жаш специалистнича, жол мюлкню ремонт эм къурулуш управлениясына (ДРСУ) баш инженер этип кёчюрюрге сюйгенлерин билдиргенлеринде, угъай демегенме. Ол мени усталыгъым бла байламлы болмаса да, анга терк окъуна бюсюрегенме эм бир кюнде да сокъуранмагъанма. Кёп кере къыйналыргъа да тюшгенди, болсада ишими жаратханым ючюн, сайлауума кертичилей къалгъанма. Саулай алып айтханда, бёлюмде эки жыйрма жылдан аслам уруннганма», - дейди жигитибиз.

Ол заманда Чегемни ДРСУ-ну   таматасы Хурттуланы Мустафир болгъанды. Предприятие эки жюзден аслам автомобиль жолгъа, ол санда кёпюрлеге къарагъанды. Аслам эс тау жолланы болумларына берилгенди. Исхакъ аны къолунда 9-10 жыл чакълы ишлегенди. Таматасын билимли, сынамлы, мадарамлы эм ишни къурай билген башчыча эсине тюшюреди. Эм биринчи уа, аны адамлыгъын, коллегаларына къайгъыра билгенин энчи чертеди.

- «Росавтодорда» да беш жыл чакълы бирни къурулуш бёлюмюнде инженер болуп уруннганма.  Районла бла байламлыкъ жюрютгенбиз, жолланы, кёпюрлени болумларын тинтгенбиз, эсгертиуле бергенбиз. Сёз ючюн, мени участогума Май, Терк районла киргендиле. Ызы бла Басханда ДРСУ-да баш инженер болуп юч жыл ишлегенме. Ол заманда къырал да бузулады, тёгерек-баш энчи фирмаладан толады. Аланы санында да баш инженерни орунунда Шимал, Юг Осетиялада объектлени, Москва-Ленинград жолну эм кёп башха къурулушлагъа къатышханма. 2014 жылдан бери пенсиядама, - дейди ушакъ нёгерибиз.

Жашауунгда эм магъаналы проект къайсыды, деген соруугъа: «Мухолда тукъум юйюбюз», - деп кюледи Исхакъ. Къалагъа ушаш деу жашау журтха уллу къыйын салыннганы, ёмюрлеге сюелтилиннгени суратында окъуна эсленеди.

- Кертисин айтханда, ишими кёлюмю салып этгеним ючюн болур, проектлени къайсы да магъаналыды. Аслам заманны жол мюлкде уруннганым себепли, ол мени жашауумду дерчады. Не заманда да бизни баш борчубуз адамланы болумларын игилендириу болгъанын толу ангылагъанма, ол себепден салыннган жумушну да тынгылы этерге итиннгенме. Бизни тёлюбюз ишлерге юйреннген адамлабыз. Къарыл къайры ишлерге жиберсе да, ары баргъанбыз. Ол жаны бла тынч болгъанды, жаш специалистге да ахшы себеплик этгенди.

Бусагъатда миллет проектге, къырал эм регион программалагъа кёре, район, республикалы эм федерал магъаналы жолла къоркъуусуз эм тынгылы болурча аслам эс бурулгъаны бек къууандырады. Ишле заманында эм тынгылы этилирча тюрлю-тюрлю техника материал да барды. Специалистле уа бизни заманыбызда да кючлю болгъандыла. Аны бла байламлы коллегаларымдан бир къауум адамны - автомобиль жолла жаны бла управленияны таматасын, республикада профессионал даражада жолла игилендирилирча ишни мурдорун салгъан Мухарбий Амальчиев, ахшы специалистни, экономистни Гыжгыланы Маликни, прорабланы: Ахкубекланы Хамитни, Жансуйланы Асхарны, Аппаланы Муталипни, Хочуланы Ибрагимни эм Макитланы Тахирни сагъыныргъа сюеме, - дейди Хасау улу.  

Жигитибиз бош турургъа юйренмегени себепли, пенсиягъа чыкъгъанлыкъгъа, кесин булжутурча иш тапмай къоймайды. Тарых бла байламлы китапла окъургъа бек сюеди, уллу китапханасы барды, тауала, къоллада айланыргъа сейир ташла эм башха тарых магъаналы затла жыяргъа бек сюеди. Атасындан къалгъан абериледен да гитче кёрмюч къурагъанды. Нёгерлери бла уугъа эм чабакъгъа да жюрюйдю. Эм бек а туудукълары бла ётдюрген заманны багъалайды. 

Исхакъ юй бийчеси Ариужан бла бир къыз бла эки жашны ёсдюргендиле, аягъы юслерине салгъандыла. Мариям биологду, эрге чыгъып, Тырныауузда жашайды. Омар КъМКъУ-ну къурулуш бёлюмюн бошап, «РусГидро» биригиуде инженер болуп ишлейди. Алий да «Каббалкэнергода» инженерди. 

- Жол мюлкде уруннганланы эмда ветеранланы профессионал байрамлары бла жюрегимден алгъышлайма. Саулукъ, монглукъ эм жангы жетишимле тежейме, - деп къошханды Исхакъ.

Курданланы Сулейман хазырлагъанды.
Поделиться: