Гитче эмда орта бизнесни магъанасы уллуду

Къайсы къыралда неда аны ичинде субъектде экономиканы айнытыугъа уллу къошумчулукъ этгенле гитче эмда орта бизнес бла кюрешгенледиле эмда энчи предпринимательледиле. Къабарты-Малкъарда да алайды, аны себепли бу бёлюмге республиканы власть органлары тийишлисича эс бурадыла, ол санда себеплик да этедиле.

КъМР-ни экономиканы айнытыу министрини орунбасары – гитче эмда орта предпринимательствону, сора конкуренцияны айнытыу департаментини башчысы Ольга Белецкая билдиргеннге кёре, быйылны ал кюнлеринде регионда 21290 гитче эмда орта предпринимательство субъект, 5586 предприятие эмда организация, сора дагъыда 15704 энчи предприниматель бар эди. Кеслери иш къурап къармашханланы саны уа 71 мингден атлагъанды. Саулай айтханда, предпринимательствону орта, гитче эмда энчи тюрлюлери бла 118,8 минг адам кюрешеди, ол а буруннгу жылдан эсе 16,5 процентге кёпдю.

Бу бёлюмледе къармашханлагъа къырал да болушады. Ольга Белецкая билдиргенича, энди ишлеп башлагъан 31 жаш (25 жыллары толмагъан) энчи эмда социал предпринимательге ёлчеми 500 минг сомгъа жетген грантла берилгендиле. Ол адамла кеслери да «Мени бизнесим» арада окъуп, тийишли билим алып чыкъгъандыла.

Себеплик этиу дегенде, Нальчикде бизнес-инкубаторда берилген онгланы хайырын 79 инсан кёреди. Ала къурагъан предприятиялада уа 377 адам къармашады. Предпринимательлеге къырал эмда муниципал иеликде болгъан бир талай мюлкню ортакъгъа учуз багъасы бла берген тёре да барды КъМР-де.

Болушлукъ амалгъа учуз кредитлени да санаргъа боллукъду. Аланы бериу бла КъМР-ни Микрокредитле фонду кюрешеди; предпринимательлени былтыр ол 214 займ (28 миллион сом) бла онгдургъанды. Гарантияла фонд а 592 миллион сом багъасына 98 поручительство бергенди. Аны хайырындан 1 миллиард 192 миллион сомгъа келишимле этилгендиле.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: