Жууаплылыкъларын терен сезип

 «Газпром газораспределение Нальчик» компанияны авариялы-диспетчер бёлюмлерине быйылны биринчи жарымында кёп къалмай 4,9 минг заявка келгенди. Ол санда 3226 авария болгъаны бла байламлы эдиле. Къалгъанларында уа ремонт этилирге кереклисини юсюнден айтылады. Компанияда белгилегенлерича, ала аланы барын да тындыргъандыла.

Саулай айтханда, анда 59 тийишли бригада барды. Алада 290 адам къармашады. Бары да газ оборудованиягъа тынгылы ремонт эте билген уста специалистледиле, къолларында техникалары, битеу керекли затлары да барды.

Компанияда къайтарып белгилейдиле - газ приборланы хайырланыу жорукъларына бек сакъ болургъа керекди! Аны бла бирге аллай затлагъа заманында къараргъа да. Отоуда неда башха жерде газны ийиси сезилсе, неда оборудование бузулса – мычымай газ службагъа сёлеширге тийишлиди. Бригада келгинчи, отоуланы эшиклерин бла терезелерин ачып, таза хауа келирча этерге керекди. Дагъыда от къабындырыргъа, ток приборланы ишлетирге неда ёчюлтюрге жарамайды – ол игиге келтирлик тюйюлдю.

Бригаданы 04 (сотовый телефон бла - 104) номер бла сёлешип чакъырыргъа боллукъду.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: