Кёкшууну тирлиги къууандырады

КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерича, промышленный халда  кёкшуу ёсдюрген мюлкле, орта эсеп бла алып айтханда, быйыл 2,5-3 процентге аслам тирлик аладыла.

Эки-юч жыллары болгъан терек бахчаланы  бир гектарындан эм азындан   30  центнер жыйылады. Болсада эм кёп тирлик  юлкюле беш жылдан сора берип башларыкъдыла. Ол кезиуде    сортларына кёре бир гектардан 80 жууукъ центнер жыяр умут барды. 

Бюгюнлюкде республиканы  биригиулеринде  кёкшуу 125 гектарда ёсдюрюледи.Эл мюлк организацияладан бла фермерледен тышында аны энчи арбазлада да кёп салып  башлагъандыла.  Ол себепден къысха заманда бирси регионлагъа да жиберирча   жыйыллыгъы баямды. 

Былтыр мюлклени барасында да наныкъладан бла жилекледен 4,7 минг тонна жыйылгъанды. Быйыл а ол беш минг тоннагъа жетдириллиги сакъланады. 
 

 

Бизни корр.
Поделиться: