«Телемеханикада» ишни айнытыргъа таукелдиле

«Телемеханика» предприятие ишин андан ары айныта барады. Тёрели продукциясын чыгъарыу бла чекленип къалмай, анда энди лифтле да жыйып башларгъа оноу этгендиле. Ол умутда Тюркден DERYA ASANSOR компанияны технологияларын эмда лицензиясын хайырланыргъа сюедиле, жууукъ кезиуде аны бла келишим этерге таукелдиле, дегендиле республиканы Промышленность, энергетика эм сатыу-алыу министерствосунда.

Лифтлени сентябрьде чыгъарып башларгъа умут барды. Шёндю уа битеу керекли документлени жарашдырыу эмда иш бардырыллыкъ жерни хазырлау барады.

Дагъыда ол къыралдан OZEN DEDIRMEN компания бла келишим этип, тирменлеге керекли темир конструкцияла жыйып башларгъа дейдиле анда. Быллай продукцияны будай тартхан фабрикала сатып алыучудула.

РФ-де туризмни айнытыу жаны бла миллет проектге къатышыу да хайырлы боллукъду «Телемеханикагъа». КъМР-ни Курортла эм туризм министерствосу бла келишиулюкде анда адам жашаргъа жараулу гитче модуль юйчюклени сынам халда жарашдырып кёргендиле. Бу затланы республиканы тау районларында орнатып кёрюрге сюедиле. Проектни быйылгъы багъасы 80 миллион сом болады.

Предприятиягъа хайыр келтирирге боллукъ энтта да бир амал барды –электрон аппаратураны талай кесеклерин чыгъарыу. РФ-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары А. Р. Белоусовну импортну алышындырыу ишни къурау бла байламлы буйругъуна тийишлиликде «Россейни экспорт арасы» АО-гъа аны бла байламлы оюм жиберилгенди.

Министерствода айтханларыча, предприятияны тынгылы айнытыу программасы барды. Иш андан ары кенгертиле барлыгъын эсге алып, ол КъМКъУ бла бирге жаш специалистлени да хазырлайды.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: