Предприятияла къыйын кезиуде жунчумазча

Сбербанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмю ишчи жерлени сакъларча  «ФОТ 3.0»  къырал программагъа кёре  «Долинск» санаторийге 2023 жылгъа дери  21,9 миллион сом льготалы кредит бергенди.

«Долинск» санаторий  Нальчикде орналады эм тёгереги сакъланнган гитче шахарчыкъгъа ушайды.  Мында бир жолгъа 600-ден аслам  адам саулукъларына къаратыргъа боллукъдула.  Аны бюгюннгю излемлеге келишген багъыу-диагностика мурдору, дарман суулары  эм сынамлы кадрлары  да барды.

- Льготалы ёнкючню быйыл биринчи ноябрьден берип башлагъанбыз. Аны баш борчларындан бири пандемия бла байламлы къыйын кезиуде экономиканы  апчыргъа  тюшген  бёлюмлерине, ол санда энчи предпринимательлеге, себеплик этергеди.

Саулай алып айтханда, бюгюнлюкде Сбербанкны бёлюмюне  153,2 миллион сом багъасына заявка берилгенди. Жууукъ заманда аланы бир къауумуна  тёленип башланырыкъды,-  дейди Сбербанкны КъМР-де бёлюмюню таматасы  Залина Бейтуганова.

Къырал программагъа кёре, льготалы тутхучлукъ  кинотеатрлагъа, къонакъ юйлеге,  музейлеге, спорт, къошакъ билим берген аралагъа,  санаториялагъа, турагентстволагъа, кафелеге, ариулукъ салонлагъа,  зоопарклагъа, стоматологиялагъа, химчисткалагъа,  компьютерлеге ремонт этген пунктлагъа эм башха организацияла бла энчи предпринимательлеге этиледи.   Аны алыр ючюн жаланда ишчи жерлени 90 процентден аз этмей  сакъларгъа тийишлиди. Ол  айтылгъан процентге келиширча ФНС контроль бардырады.

Къыйматлы ёнкюч  «ФОТ 2.0» программагъа къатышханлагъа эм апчыргъа тюшген бёлюмлени биринде къармашханларына  МСП –ни реестрине киргенлеге бериледи. Аны ёлчеми  300 миллион сомгъа дери жетеди эм кеси   жыл бла жарымгъа бериледи.  Алты айны ичинде  предприниматель аны тёлемезге жарайды, алай  къалгъан онеки айда уа ёнкючню процентлери бла къайтарып бошаргъа керекди.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: