Республикада къурулуш объектлени бардырыуну юсюнден сёлешгендиле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ишчи жыйылыу бардыргъанды, анда сёз 2022 жылда бардырылыргъа керекли къурулушланы эм социал магъаналары болгъан объектлеге тынгылы ремонт этиуню юсюнден баргъанды.

Жыйылыугъа КъМР-ни Правительствосуну Председатели  Мусукланы Алий, КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков, КъМР-ни Правительствосуну Председателини биринчи заместители Муаед Кунижев, КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Марат Хубиев, КъМР-ни Башчысыны эм Правительствосуну ишлерини управляющиси Азаматгерий Ашхотов, КъМР-ни къурулуш эм жашау журт-   коммунал  министри Алим Бербеков, КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министри Анзор Езаов, КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов, КъМР-ни культура министри Мухадин Кумахов, КъМР-ни спорт министри Ислам Хасанов къатышхандыла, деп билдиргендиле республиканы оноучусуну пресс-службасындан.

Келир жылда федерал  къырал эм регион программаланы чеклеринде  саулукъ сакълауну, спортну, жашау журт-коммунал эм жол мюлкню  80 жууукъ объектинде  къурулуш ишле эм тынгылы ремонтла  бардырыллыкъдыла.

«Билим бериуню айнытыу» эм «Элле орналгъан жерлени комплексли айнытыу» къырал программала бла 2022 жылда республикада 6324 сабий окъурча жери болгъан тогъуз жангы школну къурулушу башланырыкъды. 

Билим берген учрежденияла   Нальчик , Нарткъала, Бахсан, Прохладный , Майский шахарлада,   Куба, Псынабо, Красносельское, Сармаково элледе орнатыллыкъдыла.  Солдатский станицада 140 жерге сабий сад ишлерге мурат барды.   

Саулукъ сакълауну биринчи звеносун жангыртыу бла байламлы регион программаны чеклеринде 2021-2025 жыллада республиканы онтёрт медицина учреждениясына оборудование берилликди эм тынгылы ремонт этилликди.  Ол саннга Нальчик, Бахсан, Чегем шахарланы, Бахсан, Урван, Зольск, Терк, Черек эм Элбрус районланы больницалары бла поликлиникалары киредиле.

Нальчикде онкология диспансерни къурулушун бардырыргъа проект-смета къагъытлары медицинаны  шёндюгю излемлерине келиширча этилликдиле эм къурулуш ишле бардырыллыкъдыла.   Андан сора Нальчикде бир сменагъа 500 адамны алырча поликлиниканы къурулушу  башланырыкъды.     Нальчикде Театрланы мекямыны къурулушун бошаргъа мурат барды,   Ташлы-Тала, Озрек, Камлюково элледе, Урванда, Александровская станицада маданият юйлени тынгылы ремонтлары башланырыкъдыла.  

Келир жылда «Спорт- жашауну мардасыды» федерал проектни эм «Физкультураны бла спортну айнытыу» къырал программаны чеклеринде Тёбен Чегемде топ ойнарча гитче майданны эм Нальчикде жалгъан материалла бла жабылгъан  катокну къурулушлары бардырыллыкъды. Прохладна районда спорткомплекс бла суу баргъан быргъыла жангыртыллыкъдыла. Энчи жашау журтла ишленирик «Эркин  Ёзенни»  суу бла жалчытыу эм кир суула кетиучю системагъа къошарыкъдыла, Эльбрус поселокда канализация системала жангыртыллыкъдыла.

Бахсаннга суу баргъан ызны биринчи кесегини къурулушу башланырыкъды, анга, проектге  кёре, эки миллиард сомдан аслам къоратыллыкъды. Регион эм муниципал магъаналары болгъан жолланы ремонтлары бардырыллыкъдыла. 

«Быллай уллу финанс салымла республикагъа арт 30-40 жылда болмагъандыла», - деп четгенди КъМР-ни Башчысы Казбек Коков.

Регионну оноучусу жыйылыуну ахырында сагъынылгъан магъаналы проектлени уллу жууаплылыкъ бла бардырыргъа кереклисин чертгенди.

Бизни корр.
Поделиться: