Бахсанда къыстау алманы жыядыла

Бу кюнледе Бахсан районну терек бахчалыкъларында къадалып алманы жыйып бошай турадыла. Кременчуг-Константиновское элде «Сады Баксана» биригиуде уа «Голден» сортну кетерип кюрешедиле.  

Муниципалитетни Эл мюлк, сатыу-алыу эм жер байламлыкъла жаны бла управлениясындан билдиргенлерича, районда терк айныгъан терек бахчала 3029 гетарда ёседиле. Бюгюнлюкде мюлклени барысында да алмадан 2620 минг тонна тирлик алыннганды. Алай бла къоранчланы санамай, саулай 1179000 центнер чыкъгъанды, неда гектардан 450 центнер.  

Жемишле пластмасс орунлагъа жыйылгъанларындан сора, 24 минг тонна сыйыннган холодильниклери бла энчи комплексге келтириледиле. Ала мында товар сыфатларын тас этмей жылны узуну сакъланыргъа боллукъдула. Аны кесини автомат халда продукцияны жарашдыргъан, калибровка бардыргъан эм орунлагъа салып хазырлагъан ызлары да бардыла.  

Эсге сала айтсакъ, Бахсан район – терк айныгъан терек бахчачылыкъ жаны бла жетишимли къармашхан эм бёлюмню айнытырча комплексли мадар этген муниципалитетледен бирине саналады. Мында терекни орнатхандан башлап, тирликни тийишли халда сакъларча эм регионлагъа сатарча онгла къуралгъандыла. 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: