Ток бла ишлеген прибор кюйгенине ким жууаплыды?

Юйде ишлей тургъан электроприборла кюйселе, эм биринчиден, сетьде ток артыгъы бла келгенин, кесин да кюнюн эмда заманын жазып алай тохташдырыргъа керекди.  Иш алай болгъанлай, диспетчер службагъа сёлешип, дежурный бригаданы чакъырыргъа тийишлиди, деп ангылатадыла Роспотребнадзорну КъМР-де управлениясында.

Быллай прибор не ючюн жаннганын ток бла жалчытыучу компания тохташдырыргъа керекди. Ишекликге кёп фатарлы юйню жумушларына къарагъан организация, къоншула, компания кеси да тюшерге боллукъдула. Заявление берилгенден сора, тинтиуле бардырылып, адамгъа 30 кюнню ичинде жууап берилирге керекди.

Приборла сетьде бузукълукъланы хатасындан кюйгенлерин тохташдырырча, аланы сервис арагъа элтип, специалистлеге кёргюзтюрге керекди. Экспертизагъа этилген къоранчла ким терс болгъан эсе да артда андан алынадыла.

Техникагъа ремонт этерге жарай эсе, экспертден аны багъасын кёргюзтген заключение алыргъа тийишлиди. Прибор жукъгъа жарамазча болгъан эсе уа, аберилени багъаларын тергеучю специалистге барыргъа тюшерикди. Ызы бла документлени жыйгъандан сора  хата кимден келген эсе, анга дау этерге боллукъду. Мында «Хайырланыучуланы эркинликлерин къоруулауну юсюнден» законну эмда Граждан кодексни талай статьяларына таяныргъа онг барды. Дагъыда тюзлюкню излей сюдге да барыргъа боллукъду. Анда этиллик къоранчланы терслик  кимде эсе да ол тёлерикди. 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: