Хауле итлени кёплюгю къоркъуу чакъырады

Белгилисича, арт заманда Къабарты-Малкъарда хауле итле аслам жайылгъанларыны хатасындан  социал сетьледе  жамауатдан терк-терк тарыгъыула эшитирге тюшеди.  Бютюнда ата–аналаны   аланы окъуу учрежденияланы, сатыу-алыу точкаланы  къатларында эм башха  халкъ кёп жыйылгъан  жерледе   басыннганлары жарсытады.  Кёп болмай а Нальчикде жашагъан тиширыуну итле таларгъа къойгъанлары  да  жазылгъанды. 

Аны юсюнден   КъМР-ни   Ветеринария управлениясыны   башчысы Аслан Арамисов кесини оюмюн да билдиргенди. Ол айтханнга кёре, хауле итлени саны иги да ёсгенди эмда ол  бек къоркъуулу шартды. Болсада аллай проблема бирси регионлада да барды. Бюгюнлюкде   аланы санларына муниципал органла контроль бардырадыла. Ветеринария служба да  аны тамамлауда бир  жанына турмайды. «Тиширыуну юсюнден эшитгенибизден сора  специалистлерибиз жерине барып, болум бла шагъырейленнгендиле. Болсада алыкъа   ачыгъан   белгили тюйюлдю, тарыкъгъан адам да болмагъанды.  

Алгъаракъда «Мен сени шуёхунгма» деген жамауат организацияны тилеги бла муниципал органла бла кенгеш ётдюргенбиз. Бу жаны бла бирлешип  ишлерге тийишлисин да тюз кёргенбиз. Анга кёре, Жангы жылны аллында да тюбешиу къурап   жарсыуну кетерирча биринчи атламланы   сюзерикбиз. Къырал органланы себеплиги бла болумну тюзетирге онг табыллыгъына бек ышанама», -деп къошханды ол.    

Магометланы Сулейман.
Поделиться: