Алма терекни орунуна башха зат ёсюп къалмазча

Жаз башы келгени бла халкъда бахча ишле башланадыла, кёпле уа терек орнатыуну къайгъысын этип башлагъандыла. Кёп жылланы иги алма, кертме, башха жемишле ёсдюрюп, салгъан къыйыныгъызны хайырын кёрюп турурча, терекчиклени билип алыргъа керекди. Аланы несине къараргъа кереклисин, къайда сатып алыргъа тийишли болгъанын Россельхознадзорну КъМР-де бёлюмюню специалистлери ангылатхандыла.

Бизде рыноклада терекчиклени иги кесегин тыш регионладан ташып сатадыла. Аланы ёсдюрюу бла кесибизде да кёпле кюрешедиле. Аллай амал бар эсе, терекчиклени кесигиз билген, ышаныргъа болгъан сатыучуладан алыргъа кюрешигиз. Къайда болса да жол жанындан алып келген алма терек дегенни орунуна  бир талай жылдан абериге жарамагъан, жукъ хайыры болмагъан бир зат ёсерин сюймей эсегиз, айтылгъанны сансыз этмегиз. Алай эсе уа, сатыучудан сертификатны сорургъа унутмагъыз. Бек игиси уа - терекчиклени ёсдюрген мюлкге барсагъыз. Анда специалистле сизни бахчагъа тийишли жемиш тереклени сайларгъа болушурукъдула.

Барыбыз да билгенибизча, бай тирлик берген терек бахчаны къурагъан алай женгил иш тюйюлдю. Заманында этилмей къалгъан жумушла неда тапсыз оноула артда къоранчлагъа келтирликдиле, къыйыныгъызны зырафына кетерликдиле.

Сатыучуну къолунда болургъа керек къагъытладан биринде терекни сорту, аны качествосу, битеу тюрлю белгилери кёргюзтюледи. Ансыз сиз алгъан терекде не битеригине бир тюрлю ышаныу жокъду. Тыш регионладан келтирилген зыгытлада уа карантин сертификат да болады.

Алырдан алгъа терекчикни бутакъларына иги къарагъыз. Экижыллыкъ терекчикде хар бири да эм азындан алтмыш сантиметрге жетген, жан-жанларына бирча тенг ёсген, чапыракъсыз юч бутакъчыгъы болургъа керекди. Аны тёммегини базыкълыгъы уа эки сантиметрден аз болмаса игиди. Сайларгъа тюшсе, бутакълары кенг болгъандан эсе тамырлары бёкем болгъан терекчикни алыргъа кюрешигиз. Кеси да юсюнде заранлы къурт-къумурсхалары неда жаралары болмагъанны.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: