Жерлешибиз жетишимлери бла къууандырады

Кийик табийгъатны къоруулауну арасында «Энчи сакъланнган табийгъат жерлени дуниясы» деген битеуроссей конкурсну эсеплери чыгъарылгъандыла. Ол «Марш парков – 2019» атлы халкъла аралы акцияны чеклеринде  «Битимлени, жаныуарланы да бирге къоруулайыкъ» деген чакъырыу бла  бардырылгъанды. 

Къабарты-Малкъардан финалгъа регионла аралы кесегинде хорлагъанланы къаууму къатышханды -  Нальчикни 1-чи, 14-чю номерли гимназияларыны, 28-чи,12-чи,3-чю номерли орта школларыны, Огъары Жемталаны, Акъ-Сууну, Бабугентни, Бызынгыны эм Жемталаны мектеплерини келечилери.

Бу кюнледе уа  КъМР-ни къырал бийик тау заповеднигинде  Нальчикни  28-чи номерли школуну  сегизинчи классында окъугъан  Денисова Анастасияны хорламы бла алгъышлагъандыла,  диплом эм эсде къалырча саугъала да бергендиле. Махтаугъа аны биологиядан устазы Наталья Кирина эм   мектепни таматасы Ашинова Светлана да тийишли болгъандыла.   

Анастасия  конкурсну республикалы кесегинде бир бири ызындан   юч жылны  биринчи жерни алгъанлай тургъанды. Былтыр а битеуроссей эришиулени финалында экинчи  болалгъаны уа уллу жетишимди.  

Къыз кеси айтханнга кёре,  сурат жазыу бла иги да гитче кезиулеринден  кюрешип башлагъанды. Ол ишинде тюрлю-тюрлю материалланы эм стильлени хайырланады. Аны  чыгъармачылыкъларындан бири  конкурсха жиберилгенин а ол кеси да  хорлагъандан сора билгенди.  Сёзсюз, анга бек къууаннганды. Жашауунда уа жигитибиз  волонтёрлукъ бла кюреширге, ол санда  заповедникге болушургъа сюйгенин билдиреди.

 КъМР-ни къырал бийик тау заповедниги конкурсха къатышханланы барысына да жюрек  ыразылыкъларын билдире, быйыл да жаш адамланы  кючлерин сынаргъа чакъырады.  
  

 

Тогъузаланы Лейля, КъМР-ни къырал бийик тау заповеднигини таматасыны орунбасары
Поделиться: