«Бизге эм магъаналы шартладан бири - жерчиликде уруннганланы ышаныулукъларыды»

Озгъан жылны эсеплерини, жетишимлени, программаланы эм башха  жангычылыкъланы  юсюнден бизге Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню таматасы Алим Сокуров хапарлагъанды.  

- Алим Олегович,  бёлюмню  ишини юсюнден айтсагъыз эди.   

- Белгилисича, Къабарты-Малкъарны экономикасыны иги кесеги агропромышленный комплекс  (АПК) бла байламлыды. Ол себепден банк  бёлюмге  дайым  болушханлай турады. Быйыл биз жерчиликде  уруннганлагъа жылгъа беш процентден кёп тёлемезча,  отлукъ-жау, запчастьла, семиртгичле эмда башха затла алырча  300 миллиондан аслам льготалы кредит бергенбиз. Республикада жерчиликде уруннганлагъа  ёнкючню токъсан процентинден асламысын бизни  финанс учреждение бергенин да   белгилерчады. Аны бла бирге  жыл башланнганлы орта эм гитче бизнесде къармашханлагъа да 500 миллион сом ётдюрюлгенжи.  Алай бла   кредит бохчаны ёлчеми 700 миллион  сомгъа жетгенди.

Иш кёллю аграрийлени бизге ышаннгалары уллу магъананы тутады.  Ол а жылла бла  жюрютюлген байламлыкъны къыйматлыгъыды.  Быйыл биринчи декабрьге   банкны  кредит бохчасы 10,5 миллиард  сомгъа байыкъланнганды, андан 8,5 миллиард сом организациялагъа жетеди, къалгъан 2 миллиард сом а  адамланыкъыладыла. 

- Энчи  кредит программаланы бла предложенияланы юсюнден да айтсагъыз эди.   

 - Эм биринчиден,  мында  пенсионерлеге  берилген кредитлени юсюнден айтыргъа боллукъду. Абаданланы арасында анга сурам уллуду. Быйыл онбир айны ичинде банк бу категориягъа 200 миллион сом тенгли бир сегиз жюз кредит бергенди. Андан сора да, бир-бир категориялагъа – «ышаннгылы»  клиентлерибизге, иш хакъларын бизни карточка бла алгъанлагъа, бюджетниклеге эм аскерчилеге ол льготала бла бериледи. 

- Бюгюнлюкде ипотека  кредитге сурам уллуду, сизни банкда уа  бу жаны бла  программа къалай ишлейди? 

- Бусагъатда ипотеканы процент ставкасы  иги да тюшюп  кёплеге  къыйматлы болгъанды. Ол   фатарны, жери бла юйню   жангысын  неда  къолдан сатып алырча  бериледи.  Аны къурулушну бардырыргъа эм  рефинансированиеге хайырланыргъа да   жарайды.  Жашау журтларын  игилендириуге да  ёнкюч алгъанла кёпдюле.   Ол санда  клиентлерибиз 123 миллион сом багъасы  69 кредит алгъандыла, ол а былтырдан эсе иги да кёпдю. Саулай айтханда, ипотека  бохча быйыл  онбир айгъа 790 миллиондан атлагъанды.

- Сизде счёт ачаргъа  сюйгенле кёпмюдюле эмда бегирек аны  къаллай  тюрлюсюне бюсюрейдиле? 

- Жыл башланнганлы 6615 чакълы  адам  1,9 миллиарддан аслам   сом асыраргъа бергендиле. Алай бла  биринчи декабрьге аны депозит бохчасы   4,3 миллиард сомгъа ёсгенди. 

Жамауатны  ючден бири  «Пенсионный», «Доходный» вкладланы сайлайдыла. Къолайлыланы арасында  уа   «Премиальный» вкладлагъа   сурам  уллуду.  Жыл башланнганлы банк 9 минг тёлеу карта жиберип, аланы санын 150 мингнге жетдиргенди.  Бусагъатда банкны карточкалары бла   иш хакъларын 208  организация аладыла. Аланы асламысы бюджетникледиле. Клиентлеге  тап болурча республикада 34 банкомат бла 16 информация-тёлеу терминал ишлейди.

- Цифралы технологияла бла болумугъуз а къалайды? 

- Бу жаны бла айныугъа  биз аслам   эс бурабыз. Аны бла байламлы келир жыл уллу тюрлениуле кийирир  муратыбыз  барды.  Алгъадан бери  клиентле юйлеринден чыкъмай жумушларын тамамларча  «Лёгкий фронт» программа ишлейди. Аны магъанасы юйден чыкъмай жумушланы тамамларгъады – специалист планшети бла  сизге кеси келеди. Ол бютюнда узакъ элледе жашагъанлагъа уллу себепликди.   Андан сора да,  фермерлеге  «Цифралы экосистема» ишлеп башларыкъды. Ызы бла «Цифралы  агратуризмни» да айнытыр умутлубуз. 

- Жангы жылны аллында не айтыргъа сюесиз?   

- Банкны клиентлерине къошула баргъаны, аны бла бирге саулай кредит бохчабыз байыкъланнганы къууандырады. Келир жылда РСХБ кесини  жыйырма жыллыгъын белгилерикди, ол заманны ичинде  банк таукел айныгъанлай келеди.  Мындан арысында да   аграрийлени эм башхаланы да  ёнкючле бла жалчытыргъа бу жаны бла рынокда  алчы жерни жибермезге  таукелбиз.  Къабарты-Малкъарда жашагъанланы  келе тургъан Жангы жылны байрамы бла алгъышлайма, этген муратларыгъыз толсунла, саулукълу эм насыплы болугъуз!

 

Курданланы Сулейман.
Поделиться: