Жутлукъ

Экономика  аманлыкълагъа къажау излеу-тинтиу жумушланы бардыргъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары «Урвантеплосервис»  акционер обществону баш бухгалтери А.З.Тхазеплованы аманлыкъчы ишин тыйгъандыла,

 Тохташдырылгъаныча, ол 2019 жылдан 2023 жылгъа дери кезиуде къуллугъун хайырланып, 1,6 миллион сомну урлагъанды. Ол айлыкъны тизмесине жалгъан шартланы кийиргени ачыкъланнганды, деп билдиргендиле бизге кюч ведомствону пресс-службасындан.

Лескенни район сюдю А.З Тхазеплова РФ-ни УК-сыны 159-чу статьясыны 4-чю кесегине эм 292-чи статьясыны 2-чи кесегине бузукълукъла этгенин тохташдырып, аны эркинлигин 2 жылгъа бла 3 айгъа сыйырыргъа, деген оноуну чыгъаргъанды. Ол условно халда толтуруллукъду.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: