Ууну юйюнде асырагъанды

РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары КъМР-де МВД-ны келечилери бла бирге 46-жыллыкъ нальчикчини аманлыкъ ишин  тыйгъандыла. Аны кийимлерин эмда жашагъан жерин тинтген кезиуде 14,37 грамм «героин» бла 12,71 грамм   «метадон» табылгъандыла, деп билдиргендиле бизге кюч ведомствону пресс-службасындан.

Тутулгъаннга РФ-ни УК-сыны 30-чу статьясыны 3-чю кесегине, 228.1-чи статьясыны 4-чю кесегини «г» пунктуна кёре терслеу материалла жарашдырылгъандыла. Законлагъа тийишлиликде, быллай аманлыкъны этгенни эркинлиги 20 жылгъа дери сыйырылыргъа боллукъду.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: