Ууну юйюнде асырагъанды

Наркотиклени законсуз сатыу-алыугъа къажау мадарланы толтургъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары полициячыла бла бирге ортаазиялы республикаладан бирини инсаныны бузукъчу ишин тыйгъандыла.

Аны юсюн эмда жашагъан жерин тинтгенде «метадон» уулу зат табылгъанды, аны ауурлугъу 49,21 граммды.

Эр кишиге РФ-ни УК-сыны 30-чу статьясыны 3-чю кесегине эмда 228-чи статьясыны 4-чю кесегини «г» пунктуна кёре терслеу материалла ачылгъандыла. Законлагъа тийишлиликде, быллай аманлыкъ этгенни эркинлиги 20 жылгъа дери сыйырылыргъа боллукъду.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: