Кадастр инженерни къалай сайларгъа боллукъду

Кадастр ишлени платформасында кадастр инженерни сайларгъа (ЭПКР) боллукъду, бу жумушну Росреестрни сайтында инсанны энчи кабинетинде неда къырал жумушланы бир порталында тамамларгъа жарарыкъды.

Роскадастрны экспертлери ангылатханларыча, бу амал бла энчи хар инсан кеси, организацияла да хайырланаллыкъдыла. Сайтда инженерлени тизмелеринден сора да, аланы чакъыргъан адамла ишлерине ыразы болгъанлары бла къалгъанлары да жазылады. Росреестрни регионда управлениясыны башчысы Беслан Соблиров чертгеннге кёре, ол билдириуле специалистлени ишлерине багъа бичерге болушадыла эм аланы карточкаларына кийириледиле. Болсада, анда инженерлени барысыны да юслеринден айтылмайды, жангыз да платформада эсепге тюшюп, ишлерге хазыр болгъанланы юслеринден. Аладан бирин сайлагъандан сора инсан аны бла ол ишин тындыргъынчы, келишим тауусхунчу байламлыкъда турургъа эркинди. Келишимни юлгюсюн а система кеси кёргюзтюрюкдю.

- Хау, келишимни бу халда толтурургъа жарайды, алай адамланы барысыны да электрон мухурлары жокъду. Аллай кезиуледе «Госключ» мобильный приложение болушурукъду, аны бла къырал жумушлада эсепге тюшген хар инсан да хайырланаллыкъды. Ол телефоннга талай минутну ичинде салынады, битеу керекли данныйлени уа приложение кеси къырал жумушланы порталындан алады, - деп билдиреди Роскадастрны регион бёлюмюню башчысы Анна Тонконог.

Цифровизация кадастр ишлени багъаларын азайтыргъа, инженерни тынч сайларгъа, специалистлени араларында жумушланы тынгылы тамамлауда эришиулюкню ёсдюрюрге себеплик этеди. Кадастр инженер Ботталаны Мухаммат чертгенича, салыннган борчланы тийишлисича толтурмагъан, аланы качестволары бийик болуруна къайгъырмагъан специлистлеге платформада жер жокъду. Аланы чакъыргъан адамлагъа уа артда ишлерине оюмларын жазаргъа эркинлик берилгени, аланы артда жамауат да кёргени былайда уллу магъананы тутады.

ЭПКР бла хайырланыуну юсюнден сорууланы Роскадастрны жер-жерли бёлюмюне 8 (8662) 93-00-17 телефоннга сёлешип берирге боллукъду.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: