Предпринимательлени саны ёсгенди

«Гитче эмда орта предпринимательство, сора энчи предпринимательство башламчылыкъгъа себеплик этиу» миллет проектни чеклеринде Къабарты-Малкъарда аллай предпринимательлеге къырал былтыр 200,8 миллион сом бла болушханды. Ахча кеслери иш къурап къармашханлагъа, энчи ишлеп башлагъан предпринимательлеге, социал предпринимательлеге консультация эмда билим жумушлагъа, микрозаймлагъа эмда поручительстволагъа, продукцияларын экспортха жиберген эл мюлк товарла чыгъарыучулагъа эмда предпринимательлеге себеплик этиуге къоратылгъанды, деп билдиргендиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосундан.

Ахчаны аслам кесегин (190 миллион сом) къыралны бюджетинден берген эдиле, къалгъанын а республика кеси къошханды. Проект бла белгиленнген жумушла бары да тамам этилгендиле.

Саулай айтханда уа, бу миллет проект бардырылып тебирегенли, республикада 320 предпринимательле эмда кеслери иш къурап къармашханла 725,1 миллион сом болушлукъ алгъандыла. Дагъыда аллай беш мингден артыкъ субъектге эмда 1202 инсаннга консультацияла эмда билим берилгенди. Чыгъаргъан продукцияларын экспортха ашыргъан предпринимательле бла 3,6 миллион доллар багъасына келишимле этилгендиле.

Къырал берген болушлукъну хайыры игиди дерге боллукъду. Гитче эмда орта предпринимательство бла кюрешгенлени саны былтыр 9,9 процентге кёбейип 21,3 мингнге жетгенди. Кеслери иш къурап къармашханланы саны уа 27,4 процент къошуп 71 мингден атлагъанды. Эки категориягъа киргенлени саны 118,9 минг инсаннга жетгенди. Ала налогла бла 1,8 миллиард сом тёлегендиле. Ол а буруннгу жылны кёрюмдюсюнден алты процентге кёбюрекди.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: