16.08.2022, 09:35 - Жамауат

Эки жюз жыл мындан алгъа кендирден бла гетенден жарашдырылгъан товарла Россейге тюз шёндюгю нефть неда газча аллай магъананы тутхандыла. Британияны тенгиз флотуну бу затлагъа излемини кёп къалмай барын да бизни къырал жалчытып тургъанды. Совет Союзда колхозланы да кендир бек байыкъдыра эди.

16.08.2022, 09:05 - Жамауат

 Психикаларында бла санларында бузукълукълары болгъан сабийлеге бла абаданлагъа болушлукъ тапдыргъан «Надежда» жамауат организация  Нальчикни ипподромунда  иппотерапияны бардырады. Ол программа жылны узуну ишлейди эм хар адамгъа энчи кёзден  къарарча къуралгъанды. Аны юсюнден бизге КъМР-ни Миллетлени ишлери эмда жамауат проектле жаны бла министерствосундан билдиргендиле.

16.08.2022, 09:05 - Спорт

Гёжефлерибиз, тюрлю-тюрлю эришиулеге къатыша, жетишимлери бла дайым къууандырадыла. Спортда хорламлары бла бирге ала окъуучуларында, ишлеринде да ахшы юлгю кёргюзтедиле. Бу материалда аланы талайыны юсюнден билдирирге сюебиз.

16.08.2022, 08:10 - Жамауат

Водительле руль артында олтуруп, телефоннга къарап барыргъа ёч болгъанларын бек осал къылыкъгъа санарчады. Кёпле жолгъа бир-эки секунд къарамагъанлыкъгъа хазна зат болмазлыкъ сунадыла.

16.08.2022, 08:10 - Жамауат

Шимал Италияда жауун тюбюнде жибий айланнган Джерри атлы киштик балачыкъны эсине тюше болурму эди ол бир заманда байыгъып, жангылыкъланы жулдузу боллугъу? Не хазна. Ол кимден къалгъан ашха да ыразы эди. Аны бир халал италиялы юйюр кесине алгъанда уа, къууанчыны чеги жокъ эди.

15.08.2022, 15:08 - Жамауат

Гийбаш кёл жалпакъ ташланы юслеринде 3145 метр бийикликде орналады, тёгерегин а тау тикле къуршалайдыла. Анга жол Огъары Малкъардан башланады. Чайнашки сууну жагъасы бла 12 километр барылады, жолда отлай тургъан атланы, якланы, булутла тюбюнде учхан къушланы кёрюрге боллукъду. Кёлде сууну тюрсюню ючюн а аны кёк бла тенглешдиредиле.

15.08.2022, 15:06 - Спорт

Августну биринчи жарымында Шхельда лагерьни мурдорунда «Къоркъуусузлукъну школу» жаш тёлю билим бериу проектни чегинде башланнган альпинист хазырланыуну курсу бардырылгъанды. Анга Къабарты-Малкъарны окъуучуларындан сора да, Орус география обществону 8 региондан бёлюмлерини келечилери къатышхандыла. Къыралны жер-жерлеринден битеу да 200 заявка келгенди.

ЖАМАУАТ

Жамауат
08.08.2022 - 15:45 | 👁 9

Подробности...

Окъутханларына, ёз аналарыча, къайгъыра

Отарланы Халимат Къыргъызстанда туугъан тёлюденди. Атасы Бапыналаны Юсюпню бла анасы Сакинатны (Маглуладанды) уллу юйюрлеринде ёсгенди. Кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора,  ала Кёнделенде тохташадыла...

Жамауат
08.08.2022 - 11:42 | 👁 9

Подробности...

Таучулукъ миллетибизни къанындады

Таулула таугъа чыгъаргъа бек ёч болгъандыла. Ол аланы жашауларында да кёрюнеди. Таулу деген атны жюрютген малкъар халкъ жашауун, ашауун да, билимин, кюрешин да таула бла байламлы этип болгъанды....

Жамауат
08.08.2022 - 09:05 | 👁 9

Подробности...

Бу айда кюч алгъан законла

Пенсиячыланы талай категориялары уллуракъ пенсия аллыкъдыла, кеслери алларына иш къурагъанлагъа эсепге тургъан женгилирек боллукъду, налог вычет студентлеге да берилликди, уллу компанияла уа...

Жамауат
08.08.2022 - 09:05 | 👁 16

Подробности...

«Жашаууму туугъан республикамда ётдюрюрге сюеме»

Диана Оздоева «Мисс КБР» конкурсда ючюнчю жерни алгъанды, модель болуп ишлейди, кёп тюкенле рекламаларында аны кёрюрге сюедиле.

Жамауат
07.08.2022 - 12:05 | 👁 10

Подробности...

Фадауан тауланы чыгъышы

Бу сурат Малкъар ауузунда Фадауан тауланы аллында алыннганды. Фадауан таула Малкъаргъа  бара, тешикледен ётгенлей, Зылгы къаялагъа жетип тохтайды. Шёндю Фадауанны не болгъанын кёпле биле болмазла...

Жамауат
07.08.2022 - 09:05 | 👁 6

Подробности...

Булут ичинде ауаз

Колхозланы, совхозланы заманларында бола тургъан ишди. Эр кишиле ара мюлкде Сары-Тала жайлыкъда мал аш хазырлайдыла. Танг жарыгъы бла турадыла, чыкъ къуругъунчу чаладыла. Асхут заманда бираз...
Жамауат
06.08.2022 - 16:26 | 👁 5

Подробности...

«Озгъан жашау жолуму жангыдан ётерге тюшсе эди, арсарсыз энтта аны сайларыкъ эдим»

 Аккайланы Хажи-Мурат, ауур атлетика бла кюреше, 2004 эм 2008 жылладагъы Олимпиада оюнлада кюмюш эм доммакъ майдалланы алгъанды. 2011 жылда дунияны чемпионатында хорлап, «World Weightlifting»...

Жамауат
06.08.2022 - 12:00 | 👁 9

Подробности...

Эсгериуле жолунда игиликле

Школну, башха окъуу юйлени бошагъанланы да, жылла ётгенден сора, бирге жыйылып, окъуу жылланы, устазланы эсгериучюлери ариу тёреге айланнганды.

Жамауат
05.08.2022 - 15:28 | 👁 5

Подробности...

Нальчикге къайтып келирге нек кереклисин ачыкълагъанды.

Марина Шушарина Нальчикге узакъ Каргополь шахардан келген эди. «Моя провинция» деген журналист конкурсха ол «Сельская правда» деген район газетни атындан къатышханды.

Жамауат
05.08.2022 - 15:06 | 👁 4

Подробности...

Кубрат ханны хазнасы

«Кубрат ханны хазнасы» деген статья 1990 жылда «Болгария» деген журналда басмаланнган эди. Аны автору Людмила Писарева эди. Статья жаланда Кубрат ханнга жууукъ болгъан болгарлылагъа угъай, битеу...

Жамауат
05.08.2022 - 15:03 | 👁 3

Подробности...

Бир кечеге аланы бригадалары отуз жерге жетеди

Нальчикде ёсген къызчыкъ Гузиланы Аминат сабийлигинден да медицинада ишлерге сюйюп, гинжилерине уколла эте, юйдегилени эслерин кесине аз кере бурмагъанды. Ол умутуна жетер ючюн шахарны онючюнчю...

Жамауат
04.08.2022 - 19:03 | 👁 11

Подробности...

Нальчикни жангы микрорайонларын айнытыргъа алланып

Нальчикни Мей деген жангы микрорайонун комплексли айнытыр мурат бла ДОМ.РФ федерал компания къурулуш ишлени бардырыргъа къыйматлы механизм бла жалчытырыкъды. Экинчи сентябрьде Киров атлы орамда...

Жамауат
04.08.2022 - 15:34 | 👁 10

Подробности...

Предпринимательлени жарсыуларын эсге алгъандыла

Прохладный шахар округну бизнес-инкубаторунда бу кюнледе тюбешиу ётгенди. Аны «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны республикада бёлюмю, Прохладна районну администрациясы бла бирге къурагъанды....

Жамауат
04.08.2022 - 11:39 | 👁 4

Подробности...

Юйюрге жан къошулгъанны къууанчлы жумушлары

Хар халкъны миллет энчилигин ачыкълауда юйюр тутхан, юй жюрютген адетлени магъаналары уллудула. Жангы юйюр къуралгъан кюнден башлап, аны жашау жолун ызлай барсанг, халкъны адети, къылыгъы,...

Жамауат
04.08.2022 - 09:00 | 👁 12

Подробности...

Къабарты-Малкъарны табигъатыны ариулугъу кеплени сейир этдиреди

Республикабыз Россейге, тыш къыраллагъа да, бек биринчи, кесини бийик таулары бла белгилиди.

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Жангылыкъла
12.08.2022 - 10:54 | 👁 16

Подробности...

Ток бла жалчытыу ышаннгылы болурча

«Каббалкэнерго» компания энергетика объектлеге ремонт этерге быйылны ал жарымында 119 миллион сом къоратханды.

Маданият
12.08.2022 - 09:05 | 👁 6

Подробности...

Театрны тарыхындан

Театр жашауну кюзгюсюдю, халкъны культура эм ниет жетишимин, сезимин, эстетика байлыгъын кёргюзтген шартды. 

Фейк (Жалгъан хапар)
12.08.2022 - 07:00 | 👁 8

Подробности...

Россейни аскери хайырланыргъа жарамагъан сауутланы атдырады

Россейни аскери Донецк халкъ республиканы Пески элинде Женева конвенция эркинлик этмеген термобарический сауутланы хайырланады. Бу билдириу жалгъан хапарды, аны Украинаны асламлы информация...

Маданият
11.08.2022 - 12:03 | 👁 7

Подробности...

Урушда – батыр, мамыр жашауда – халкъ ийнагъы

Зылгычыла Кучукланы Шабазны бла Тетууланы Хаджатны юйюрлеринде юч жаш  бла бир къыз болгъанды: Наний, Чопай, Магомет, Фатимат. Ата-ана сабийлерин таулуну къылыкъ хунерине, иш эсебине юйретгендиле...

Маданият
11.08.2022 - 10:42 | 👁 5

Подробности...

Тукъумдан, ата-анадан келген хунер

Дунияда хар адамны жюреги сюйген, жаны кибик кёрген заты болмай къалмайды.

Маданият
11.08.2022 - 10:42 | 👁 5

Подробности...

Сагъышладан толгъан узун кечеле

Таулан эртте жаш заманында башы жастыкъгъа жетгенлей татлы жукъугъа бёленип  къалыучусу эсине тюшюп кючсюндю. 

Фейк (Жалгъан хапар)
11.08.2022 - 10:13 | 👁 12

Подробности...

Украина Херсонну артха къайтарлыкъды

Украина, чабыууллукъ этип, Херсонну артха къайтарлыкъды. Аны юсюнден ол къыралны оноучулары бир ненча кере билдиргендиле: президент Владимир Зеленскийден башлап украинлы аскер экспертлеге дери....

КъМР-гъа 100-жыл
10.08.2022 - 15:24 | 👁 7

Подробности...

Жигерлиги ючюн - Алтын жулдуз

1966 жылда Чыгырланы Магометни къызы Шамкъызгъа Социалист Урунууну Жигити  деген ат атауну юсюнден СССР-ни Баш Советини Президиумуну Указы чыгъады. 

Маданият
10.08.2022 - 15:20 | 👁 9

Подробности...

Анабызны гыржыны

Бизни сабийлигибиз бюгюнлюкде кинода окъуна кёрюрге онг болмагъан кёп хычыуун затладан толуду. 

Право
10.08.2022 - 15:15 | 👁 8

Подробности...

Электрокючню багъасын тёлерге керекди

«Россети Шимал Кавказ» компания «Чегемрайводоканал» муниципал унитар предприятиядан 18,55 миллион сом борчун алгъанды.

Спорт
10.08.2022 - 15:04 | 👁 10

Подробности...

Эм кючлю спортчуланы бирикдирликди

Россейде спортну жай тюрлюлеринден спартакиада башланнганды, ол 10 августдан 2 октябрьге  дери бардырыллыкъды. 

Спорт
10.08.2022 - 15:03 | 👁 8

Подробности...

Россейни биринчилигинде тутушурукъдула

  Грозныйде дзюдодан СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды, анга округну регионларындан 18 жыллары толмагъан 600 жаш бла къыз къатышхандыла.

Фейк (Жалгъан хапар)
10.08.2022 - 13:27 | 👁 6

Подробности...

Херсонда жашагъанла украинлы аскер бла байламлыкъ жюрютедиле

Херсонда жашагъанла украинлы аскер бла къаты байламлыкъ жюрютедиле. Аны юсюнден украинлы телеграм-каналла энчи аскер операциягъа къатышхан блогер Анатолий Дремов айтханды, дейдиле. Бу билдириу...

Право
10.08.2022 - 12:30 | 👁 12

Подробности...

Кёп сабийли юйюрлеге тийишли пособияла

Баладан ауурлулукълары болгъан аналагъа бла ата-аналагъа ахча себепликни асламысы Социал страхованияны фондну (ФСС) юсю бла этиледи. Аны ишчилери эм кёп тюбеген соруулагъа жууапла бередиле.

Экономика
10.08.2022 - 09:05 | 👁 16

Подробности...

«Мир» карточкала тап ишлерча

Банк карточка бла тёлерге онг берген POS-терминалла эмда башха программа-электрон затла чыгъарыучу компания кесини оборудованиясын «Мир» тёлеу система бла тынгылы ишлерча этгенди. Энди ол затла...

Страницы