22.01.2022, 10:42 - Жамауат

Элбрус районда электрокюч сетьлени Быллымда участкасында мастер болуп ишлеген Диналаны Мухтаргъа, кёп жылланы жарыкъ бетли уруннганы эмда отлукъ-энергетика комплексге уллу къошумчулукъ этгени ючюн Россей Федерацияны Энергетика министерствосуну буйругъу бла «Сыйлы энергетик» деген даражалы ат берилгенди.

22.01.2022, 08:10 - Саулукъ

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосунда Республикада омикрон-штамм бла байламлы болумгъа аталгъан пресс-конференция бардырылгъанды. Журналистлени сорууларына КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов, Роспотребнадзорну КъМР-де Управлениясыны башчысы Жирослан Пагов, КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну штатдан тышында баш врачы-инфекционисти Марина Иванова  жууапла бергендиле. 

21.01.2022, 16:11 - Жангылыкъла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Россия-24» каналны корреспондентини сорууларына жууапла бергенди эмда регионда шёндюгю эпидемиология болумну юсюнден билдиргенди. 

21.01.2022, 16:10 - Жангылыкъла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков РФ-ни Президентини Север-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайка видеоконференция халда бардыргъан кенгешге къатышханды. Анда сёз СКФО-да санитар-эпидемиология болум сюзюлгенди эмда коронавирус ауруугъа къажау мадарла къалай толтурулгъанларына къаралгъанды.

21.01.2022, 15:51 - Жамауат

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарны Управлениясындан билдиргенлерине кёре, къаты сууукъла келгенлери бла байламлы, кесекледен къыйналгъанланы санына танг къошулгъанды. Ол себепден  ведомствону келечилери социал магъаналы объектледе эм предприятиялада санитар жорукъла, гигиена эм температура мардала бузулмазча контроль бардырадыла. 

21.01.2022, 15:48 - Жамауат

Кёп болмай Нальчикде Республикалы сабий клиника больницагъа тынгылы ремонт этип башлагъандыла. Аны жангыртыргъа эм керек оборудование бла жалчытыргъа къыралны Правительствосуну резерв фондундан 120 миллиондан аслам сом бёлюннгенди.

20.01.2022, 20:51 - Экономика

 Бюгюн Москвада КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ведео-конференцсвязь амал бла Регионла аралы правительстволу комиссияны штабыны жыйылыууна къатышханды. Аны Правительствону Председателини орунбасары Марат Хуснуллин  бардыргъанды.

ЖАМАУАТ

18.01.2022 - 14:30

Мектеплени санына танг къошулады

КъМР-ни Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосундан билдиргенлерича, республикада «Билим бериу» миллет проектге кёре иги кесек иш бардырылады.  Аны чеклеринде билим бериу учрежденияланы   ырысхы-техника мурдорлары игилендириледи, оборудование бла жалчытылынадыла эм жангы мектепле иш

Подробности... | Просмотрено: 4
17.01.2022 - 17:45

Тарыхны бетлерин сакълагъан къала

Тарыхчы, архивист, краевед Марк Ильин «Адамла жунчуп, абызырап башласала, кеслерини тарыхларына, ата-бабаларыны жашау сынамларына къарап, аладан къарыу, таукеллик алыргъа кюрешедиле» деп алай айтыучу эди.

Подробности... | Просмотрено: 6
17.01.2022 - 17:22

Жолла мардалагъа келиширча

Огъары Жемталада элни администрациясыны башчысы Оракъланы Арсенни башламчылыгъы бла эки километр чакълы бирде орамланы тапландырырча мадар этилгенди.  Ол санда балчыкъ болмазча  зыгъыр къуюп тюзетгендиле, юч километрде уа   суу сугъарыргъа хайырланылгъан  арыкъланы тазалагъандыла эм  хар арбаз сайын   машинала ётерча асбестден быргъыла  салыннгандыла.

Подробности... | Просмотрено: 8
17.01.2022 - 17:13

«Жашауугъузну законнга къуллукъ этиуге, право низамны сакълаугъа жоралагъансыз»

15 январьда Россейни Следствие комитети къуралгъанлы 11 жыл толгъанды. Следствие органлада ишлегенлени эм ведомствону ветеранларын  РФ-ни СК-сыны КъМР-де следствие управлениясыны башчысы юстицияны генерал-майору  Андрей Потапов алгъышлагъанды:

Подробности... | Просмотрено: 4
17.01.2022 - 12:44

Узеланы Юсюп бла жерни байлыкъларыны юсюнден

Россей Федерацияны эм бийик жерлеринде къуралгъан «Приэльбрусье» Миллет паркны тамата къырал инспектору Узеланы Юсюп кесини ишини, ол кёз-къулакъ болгъан тийрелени, алада жашагъан жаныуарланы юслеринден хар нени да жик-жиги бла биледи дерчады.

Подробности... | Просмотрено: 4
13.01.2022 - 14:57

Атлары айтылгъынчы, белгили жазыучула кеслерин къайда сынагъандыла?

Бирле биле да болмазла, алай кёп жазыучула, фахмулукълары ачылып, атлары сау дуниягъа белгили болгъунчу, кеслерин башха ишледе да сынап кёргендиле.

Подробности... | Просмотрено: 6
13.01.2022 - 11:10

«Омикрон» бла болумну сюзгендиле

КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов коронавирус инфекцияны жангы тюрлюсю «омикрон» штаммы жайылып башлагъаны бла байламлы жыйылыу бардыргъанды.

Подробности... | Просмотрено: 17
13.01.2022 - 09:00

«Миллет изданиялада басмаланнган материалла эм алгъа патриот ниетлеге, Ата журтну сюерге чакъыргъан жорукълагъа юйретирге керекдиле»

Дуния башында кёп усталыкъла бардыла, аланы ахшы да, махтаулу да этгенле уа, белгилисича, уруннган адамладыла, жанларын, къанларын да аямагъанлай, сюйген ишлерине солуугъа кетгенден сора да, къуллукъ этип тургъанла. Аллайгъа тюберге, андан дерс алыргъа онг болса уа, ол уллу къууанчды.

Подробности... | Просмотрено: 15
12.01.2022 - 21:37

Билим жаны бла дерсле берип къоймац, жашаугъа да тюшюндюргенди

Белгили тюрколог, Халкъла аралы тюрк академияны академиги, КъМР-ни илмусуну сыйлы ишчиси (1986 ж.), филология илмуланы доктору, профессор Гузеланы Магометни жашы Жамалны вузда окъуп башлагъынчы окъуна таныгъанма. Бизни школубузгъа КъМКъУ-ну малкъар бёлюмю жиберген ишлени тамамлап келгенимде, олимпиадалада да кёре тургъанма.

Подробности... | Просмотрено: 6
12.01.2022 - 21:24

Ауруу ёхтемликден, уллу кёллюлюкден тазалайды, жюрекни ариулайды

Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун, бизни Жаратханны сыйлы атларын кёлден билип, аланы санагъан муслийман жаннетге кирликди, дегенди.

Подробности... | Просмотрено: 2
10.01.2022 - 21:43

Къыргъыз халкъда келин келтириу адет

Алгъаракълада чыкъгъан номерибизде тюрк халкъланы миллет тойларында жюрюген тёрелени юсюнден хапарлагъан циклны ачаргъа боллугъун билдирип, къазакълыланы къууанчларыны юсюнден жазгъан эдик. Бу жол а къыргъызлыланы къурманлыкъларыны юсюнден айтырыкъбыз. Къыргъызстанда бюгюнлюкде битеу той адетле сакъланнгандыла дерге да жарарыкъ болмаз, алай тёрели миллет къурманлыкъланы баш магъаналы шартлары уа бу халкъны жашауунда кеслерини сыйлы жерлерин алгъанлай турадыла.

Подробности... | Просмотрено: 15
10.01.2022 - 10:55

Айтхылыкъ магъаданчы

Бюгюнлюкде магъадан къазгъан шахтала кёп къыраллада бардыла. Бизни къырал а акъкъалай чыгъарыу жаны бла дунияда алчыладан бирине саналады. Ата журт урушну ал жылларында фашист Германия Волхов, Днепр череклени тийрелеринде акъкъалай чыгъаргъан заводланы къолгъа этген эди.

Подробности... | Просмотрено: 9
10.01.2022 - 09:52

Газетибиз хар арбазгъа жарыкълыкъ бла къууатлыкъ келтирсин

Газетге жазылыу кампания редакцияда ишлегенлени жууаплы кезиулеринден бириди. Бу жол да алай болгъанды.  2022 жылны биринчи жарымына жазылыу бир кесек алгъаракъ, сентябрьде, башланнганды, аны себебинден тиражыбызны, быйылгъы жылдан аз этмей, келир жылгъа иги кесекге кётюрюрге онг чыкъгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 35
30.12.2021 - 10:47

«Жамауат палата жалынчакъсыз профессионал экспертизаны арасы, халкъ бла байламлыкъны къураучусу болургъа тийишлиди»

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Къабарты-Малкъар Республиканы Жамауат палатасыны жангы къаууму бла ишчи тюбешиу бардыргъанды.

Подробности... | Просмотрено: 16
30.12.2021 - 09:43

Махтаулу къарындашла

Кёнделенден Теммоланы Мухутдин бла Зояны  уланлары Самитдин бла Рашид халкъыбызны атын иги бла айтдыргъан жашларындандыла. Экиси да жашау жолларына аскерчиликни сайлагъандыла. Экисини да бийик билимлери барды.

Подробности... | Просмотрено: 14

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Спорт

19.01.2022 - 14:11

Россейни биринчилигине къатышырыкъдыла

Къабарты-Малкъарны художестволу гимнастикадан федерациясыны вице-президенти Наталья Короткова билдиргенича, республиканы гимнасткалары СКФО-ну бла ЮФО-ну биринчилигинде жетишимли болгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 2
Жангылыкъла

18.01.2022 - 16:47

Черек районда Маданият юйлени, сабий садикни да эшиклери ачылгъандыла

Черек районда эки Маданият юйге эмда бир сабий садикге ремонт этилип бошалгъанды. Юйледен бири Къашхатаудады, экинчиси уа Огъары Малкъарда. Биринчисине эмда бу шахарда «Нюр» садикге «Эл тийрелени тынгылы айнытыу» деген къырал программаны чеклеринде, экинчи Юйге уа «Маданият» миллет программаны хайырындан ремонт этилгенди, деп билдиргендиле Къурулуш эм жашау журт – коммунал мюлк министерстводан.

Подробности... | Просмотрено: 7
Спорт

18.01.2022 - 16:38

Харунну кезиулю хорламы

Бабугентден  24-жыллыкъ Бёзюланы Харун боксдан  «Нype Fighting» хорлап, гран -при къоллу болгъанды. Ол бек кючлю боксчула  Марат Исаевны, Арби Эмиевни эмда Эмиль Новрузовну онглагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 9
Спорт

18.01.2022 - 14:28

Къарыусуз сабий да, жарау эте, кюч алады

Жантуудуланы Азамат жетишимли спортчуду, тренерди, Хасанияда къатыш единоборстволадан сабийлени юйретеди. Бюгюнлюкде ол Нальчикде МВД-да ишлейди, ведомствону атындан эришиулеге къатышады, аскер самбодан бла кик боксингден спортну устасыды, тайский боксдан бла грепплингден спортну устасына кандидатды.

Подробности... | Просмотрено: 2
Тарых

18.01.2022 - 12:51

Сынауланы, ачлыкъны, сууукълукъну 872 кюню бла кечеси да сындырмагъандыла Ленинградны

Ленинград блокаданы чачдырыу  операция  12 январьда башланнганды

Подробности... | Просмотрено: 9
Жангылыкъла

18.01.2022 - 12:23

Университетде жаш тёлю медицина школ ачыллыкъды

«Машук-2021» Шимал-Кавказ жаш тёлю форумну конкурсунда хорлагъан проектге кёре, Къабарты-Малкъарда тенг онгла берген «Адаптол» жаш тёлю медицина-биология школ ишлеп башларыкъды, деп билдирегендиле республиканы оноучусуну пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 16
Жангылыкъла

17.01.2022 - 17:45

Инвестициялы проектлени бардырыргъа танг себеплик

Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмю былтыр республикада инвестициялы проектлени тамамлаугъа 317 миллион сом жибергенди. Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде бу кёрюмдю сегиз кереге кёбейгенин билдиргендиле финанс учрежденияны пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 8
Жангылыкъла

17.01.2022 - 17:42

Арбазла айбатланадыла, тийреле тап халгъа келтириледиле

«Жашау журтла эмда шахарда болум» миллет проектге кирген «Тап шахар болум къурау» деген къырал программаны чеклеринде былтыр Къабарты-Малкъарда кёп къалмай токъсан арбаз бла 34 жамауат тийре жангыртылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 11
Право

17.01.2022 - 16:58

Машинаны жюрютюрге эркинликсиз къалмаз ючюн

2022 жылда машинаны жюрютюрге эркинлик къаллай бузукълукъла ючюн эм ненча заманнга сыйырылыргъа боллукъду?

Подробности... | Просмотрено: 6
Маданият

17.01.2022 - 12:53

Фахмулу актёрла, эсде къалгъан оюнла

Белгили актёр Андрей Мироновха быйыл 80 жыл толургъа керек эди.

Подробности... | Просмотрено: 3
Саулукъ

17.01.2022 - 12:47

Аш – азыкъды кюч берген, аурумазгъа болушхан

Сууукъду орамда. Ковидден сора да бардыла къоркъуула. Сёз ючюн, кесекле.  Аладан къалай сакъланыргъа боллукъду? Бюгюн ючюнчю поликлиниканы врачы Рахайланы Аслижан иммунитетни къаллай ашла бла кючлендирирге боллугъуну юсюнден айтады.

Подробности... | Просмотрено: 5
Маданият

16.01.2022 - 16:43

Жигит эм жигер адамларыбызны юслеринден

Бу кюнледе Нальчикде «Славные сыны и дочери Балкарии» деген ат бла жангы китап чыкъгъанды. Аны белгили поэт, жазыучу Мусукаланы Азнорну къызы Сакинат жарашдыргъанды. Китапны биринчи кесеги (тому) басмадан алгъаракълада чыкъгъан эди.

Подробности... | Просмотрено: 17
Билим

16.01.2022 - 11:45

«Билими, хунери да болгъан ишсиз къаллыкъ тюйюлдю»

Заниколаны Ислам КъМКъУ-ну медицина факультетин бошагъандан  сора, Читада реанимация эм анестезиология жаны бла ординатурада окъугъанды. Бусагъатда Москвада «Ниамед» деген энчи иели клиникада эм ара шахаргъа жууукъдагъы Григорьевскде врач-терапевт болуп ишлейди.

Подробности... | Просмотрено: 10
Право

16.01.2022 - 11:41

Кеслерине асыры бек базыннганла жууапха тартыллыкъдыла

Жылны аллындан жолда жюрюуню жорукъларына бир ненча магъаналы тюрлениуле ишлеп башлагъандыла. Бу статьяда аланы бир ненчасы бла шагъырей этерге сюебиз.

Подробности... | Просмотрено: 2
Спорт

16.01.2022 - 10:21

Умутландыргъан гёжефле ачыкъланнгандыла

Бу кюнледе «Нальчик» спорт комплексде къатыш аскер единоборстволадан Къабарты-Малкъарны биринчилиги ётдюрюлгенди.

Подробности... | Просмотрено: 4

Страницы