18.04.2024, 12:23 - Жамауат

Ичги...кёплени эшиклерин жапхан къыйынлыкъ. Биринчи атламланы этген къыйынды, артда уа ол тузакъдан чыгъаргъа не заман, не къарыу табылмай къалады. Бусагъатда ичгиге хорлатхан адамланы кёрсенг, озгъан ёмюрледе уа болум къалай болур эди, деген соруу чыгъады. Аны юсюнден биз КъМР – ни наркодиспансерини стационар бёлюмюню таматасы Шунгарланы Мадина бла ушакъ этгенбиз.  

18.04.2024, 09:20 - Жамауат

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады. Бу жол ол телеграмында «Обсерватория Пик Терскъол» халкъла аралы станцияны юсюнден билдиргенди.

18.04.2024, 09:00 - Билим

Мечиланы Кязим атлы фондда бу кюнледе малкъар тилден  бла адабиятдан окъутхан устазлагъа «Жулдузлагъа узатылып, жердеги  гюллени унутма» деген дерс болгъанды.

18.04.2024, 09:00 - Жамауат

Прохладныйден кадетле чекчиледе къонакъда  болгъандыла. РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Чекчи управлениясыны Огъары Малкъарда бёлюмюню къуллукъчулары Прохладныйни 4-чю номерли орта школуну кадетлерине кенг программа хазырлагъандыла.

18.04.2024, 08:38 - Билим

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы жаш адамланы предпринимательстволукъну тасхалары бла шагъырейлендирирге эм урунургъа болушургъады. 

18.04.2024, 08:30 - Жамауат

Алма, кертме, башха жемиш тереклери болгъанла аладан иги тирлик алырча бахчаларына тынгылы къарап турургъа керекдиле. Ол санда заранлы къурт-къумурсхаланы пестицидле эмда ядохимикатла бла къырыргъа да. Бу затланы кёп тюрлюсю барды.

17.04.2024, 18:06 - Жангылыкъла

*** - Используют липовые удостоверения сотрудников,  иногда с фотографиями реальных людей и печатями. - Подделывают документы (распоряжения, письма и прочее) так, что их сложно отличить от настоящих. - Подменяют телефонные номера и даже сами предлагают проверить их на официальных сайтах.ЖАМАУАТ

Жамауат
15.04.2024 - 10:36 | 👁 9

Подробности...

Фатарланы иелерине – жангы амал

Россейни Къурулуш эм Цифра министерстволарыны башламчылыкълары бла ЖКХ деген къырал информация системаны мурдорунда фатарланы иелерине таплыкъгъа «Госуслуги.Дом» приложение жарашдырылгъанды, деп...
Жамауат
14.04.2024 - 09:03 | 👁 25

Подробности...

«Миллетни миллет этген затларыбыз жаланда тилни юсю бла сакъланырыкъдыла»

Поэт, кёчюрмечи, РФ-ни Жазыучуларыны союзуну келечиси, «Эльбрус» китап басманы малкъар адабият бёлюмюню таматасы Табакъсойланы Хасанны жашы Мухтаргъа бу кюнледе 65 жыл толгъанды. Ол бюгюнлюкде...
Жамауат
13.04.2024 - 10:08 | 👁 11

Подробности...

Чыгъармачылыкъ энчилигине – бийик багъа

Кёп болмай Къазан шахарда «Акъ къанатлы» деген XI Битеуроссей кинофестиваль бардырылгъанды. Анга къыралны битеу регионларындан 295 адам къатышханды, ол санда бизни белгили журналистибиз, кёп тюрлю...
Жамауат
13.04.2024 - 09:05 | 👁 24

Подробности...

Жашау ызы – игиликге итиниу

Бир-бир адамланы урунуу жолларын бир-эки тизгин бла айтып къояллыкъбыз. Алай ол тизгинледе адамны саулай да жашауу, туугъан жерине, сюйген ишине кертичилиги айтылады. Мен да бюгюн аллай аламат адамны...
Жамауат
12.04.2024 - 18:25 | 👁 20

Подробности...

«Бийик жетишимлени кюню бла алгъышлайма!»

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Къабарты-Малкъарны жамауатын Космонавтиканы кюню бла алгъышлагъанды.
Жамауат
12.04.2024 - 09:16 | 👁 14

Подробности...

Газетге жазылыргъа онг барды

Хурметли жамауат!                                                                                                           
Жамауат
11.04.2024 - 13:00 | 👁 11

Подробности...

Аналыкъ капиталны аманлыкъчыладан сакъларча

Россейни Социал фондуну Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден билдиргенлерича, республикада юйюрле аналыкъ капиталны кёбюсюнде жашау-турмуш болумланы игилендириуге, жангы фатар алыугъа, ол муратла бла...
Жамауат
11.04.2024 - 09:02 | 👁 11

Подробности...

Къарачай-малкъар бишлакъланы тюрлюлери

Аш хазнабызны юсюнден газетни бетлеринде, сайтда да билдириуле бере турабыз. Насыпха, ол жаны бла тарыхыбыз уллуду эмда байды. Билген затларыбызны зарфха сала, туура эте барыргъа уа басмада...
Жамауат
10.04.2024 - 09:00 | 👁 24

Подробности...

САХНАНЫ ТАСХАЛАРЫН ЖЮРЕГИ БЛА ЁТДЮРГЕНДИ

Къабарты-Малкъар Республиканы сыйлы артисти Тетууланы Хызырны жашы Анатолий туугъанлы бу кюнледе 70 жыл болады. Ол Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрда къыркъ жылдан артыкъ ишлегенди  
Жамауат
10.04.2024 - 09:00 | 👁 16

Подробности...

«Сыйлы кюнледе бир бирге ыразылыкъ берирге борчлубуз»

Ораза байрамны аллында  биз Иймам Абу Ханифа атлы  ислам университетни ректору Чочайланы Шарабуттин хажи бла тюбешип,студентле бу  сыйлы айны къалай ётдюргенлерини  эм башха затланы юслеринден ушакъ...
Жамауат
10.04.2024 - 09:00 | 👁 14

Подробности...

Чомартны жаны – тёрде

 Сыйлы Рамазан ай башланнганлы Къабарты-Малкъар Республикада «Жолоучуну оразасын ачдыр» деген акция бардырылады. Аны себеплиги бла ингирде аууз ачаргъа кечирек болуп, жолда къалгъанлагъа суу бла...
Жамауат
09.04.2024 - 13:00 | 👁 13

Подробности...

Тохана таш

Улбашланы Саният газет бла эрттеден бери байламлыкъ жюрютюп турады. Ол абадан къауумдан эшитген хапарларын жазып, редакциягъа жибериучюдю. Бюгюн аланы бир къауумун басмалайбыз.
Жамауат
09.04.2024 - 11:10 | 👁 12

Подробности...

Газетлеге бла журналлагъа жазылыу иш башланнганды

Хурметли жамауат!
Жамауат
09.04.2024 - 09:30 | 👁 18

Подробности...

Къонакъбай юйюр

Миллетибизде иги тёреле сакъланнганлай турадыла. Сёз ючюн, ораза айда тукъумда абадан адамланы жокълау, дин байрамлада аланы алгъышлау да. Байрым ингирде Мамайланы Мухтар бла бирге Барамтада жашагъан...
Жамауат
08.04.2024 - 15:20 | 👁 32

Подробности...

Намыс болмагъан жерде насып болмагъанына ийнанып жашагъанды

 Журналист жолла бизни кёп жерлеге жетдиредиле, кёп адамла бла тюбешдиредиле. Аланы бирлерин унутаса, башхалары уа эсден кетмей, жюрегингде бир огъурлу ыз къоядыла. Ма бу жол мени къадар аллай адам...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Тарых
18.04.2024 - 10:12 | 👁 4

Подробности...

Тарыхлы тукъум

Сюйюнчлары Малкъарны бек сыйлы тукъумларындан бириди. Революция дунияны экиге бёлгюнчю, ала Бызынгыны жангыз бийлери болгъандыла. Кеслери да эллиле бла ариу жашагъандыла.  Керек кюнде  къалкъан болуп...
Жангылыкъла
18.04.2024 - 10:03 | 👁 6

Подробности...

Ата журтха сюймекликни кючлей

Кёп болмай Басхан районда «Эстафета памяти» деген патриотлукъ акция ётгенди. Аны чеклеринде шахарны администрациясыны майданда быйыл 12 апрельде Элбрус райондан кёчген, узунлугъу 79 метрге жетген...
18.04.2024 - 09:32 | 👁 5

Подробности...

Финансовая культура

Мошенники звонят от имени Центробанка. Как их вычислить?

Право
16.04.2024 - 12:43 | 👁 10

Подробности...

Тутмакъда жыйырма жылгъа дери тутулургъа боллукъду

КъМР-ни прокуратурасы кёп санда наркотиклени сатаргъа умут этген инсаннга ачылгъан уголовный ишни сюдню къараууна бергенди.
Спорт
16.04.2024 - 12:00 | 👁 9

Подробности...

Сыйлы айгъа атап

 «Рамаданны кубогу» деген ат бла «Нальчик» спорт арада самбодан 2012-2014 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында самбодан республикалы эришиу бардырылгъанды.
Маданият
16.04.2024 - 09:26 | 👁 23

Подробности...

«Ишим халкъгъа хайыр келтирсе сюеме»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В. Собинов атлы къырал консерваторияны жетишимли бошагъанды...
Спорт
16.04.2024 - 09:00 | 👁 17

Подробности...

«Акбарсны» кубогундан – хорламла бла

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.
Спорт
16.04.2024 - 08:30 | 👁 19

Подробности...

Уллу эришиуню аллында – ахшы сынам

«Таза тёлю» деген ведомствола аралы битеулю оператив-профилактика операцияны чегинде «Кенже» спорт арада дзюдодан эришиу къуралгъанды, ол Борис Кодзовну хурметине аталгъанды. Анга республиканы...
Саулукъ
15.04.2024 - 13:31 | 👁 14

Подробности...

Жангы излемлеге келиширикди

Бу кюнледе КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов Нальчикде ишлене тургъан эм уллу поликлиникаладан биринде болгъанды.
Саулукъ
15.04.2024 - 13:28 | 👁 17

Подробности...

Жангызды эмда къыйматлыды

 Кёп болмай Нальчикни кардиология арасында КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатовну къатышыуу бла ишчи кенгеш болгъанды.
Саулукъ
15.04.2024 - 12:29 | 👁 15

Подробности...

Къыш озгъанды, алай тамакъ ауруула уа тиридиле

Къыш не кёп созулургъа кюрешсе да, кетди. Энди биз аурумай, къыйналмай, жашап башларыкъбыз … огъесе алай тюйюлмюдю? Асламыбыз ангинадан жаланда жауунла кёп жаугъан, желле ургъан, шулпулу кезиуледе,...
Маданият
15.04.2024 - 10:22 | 👁 5

Подробности...

«Чепкенлерибизни жаратханла кёп болуп, аланы терк сатып алгъандыла»

Шаханланы Сафарны къызы Фариза халкъыбызны фахмулу къызларындан бириди. Ол эрттеден бери тигиу бла кюрешеди, бюгюнлюкде аны усталыгъын республикада кёпле биледиле, къол ызын жаратадыла. Ол тюрлю-...
Спорт
15.04.2024 - 10:18 | 👁 8

Подробности...

Район къауумланы араларында - эришиуле

«Жигитлени лигасы» интеллектуал-спорт эришиулени чегинде Терек шахарда 2001 жылда эм андан сора жыллада туугъан жашчыкъланы арасында грек-рим тутушуудан республикалы командалы турнир бардырылгъанды.

Страницы