23.03.2023, 10:29 - Жангылыкъла

Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектге кёре,  уллу иш бардырылады. Ол санда бусагъатда  федерал   Урван–Уштулу федерал эм Эски Черек – Жемтала – Сукан-Суу республикалы жолла бирге къошулгъан участок жангыртыла турадыла.

23.03.2023, 08:59 - Тарых

Бабугентден ёргерек барып, жолну онг жанында, аллы да кёл болуп, суучукъ келеди. Аны кесинден да къукурт ийис урады. Анга Ийисли суу дейдиле. Андан ёргерек барсанг, Секиртмеге жетесе. Озгъан ёмюрню къыркъынчы жылларында алайда къая юзюлюп, жолчуланы да басхан эди. Алайгъа Къая юзюлген деп да айтадыла. Секиртмени баш жанына уа Тёбен Тепчонукъ дейдиле.

23.03.2023, 08:29 - Спорт

Элбрус районда спорт тири айныйды, ол а бу жаны бла иш тынгылы бардырылгъаныны эсебиди. Районну Физкультура эм спорт комитетини башчысы Жаппуланы Магомет айтханнга кёре, жараулагъа тийишлисича даража берилир эм спортчула жетишимли болур ючюн, спорт школла, аскер комиссариат, ДОСААФ-ны жер-жерли бёлюмю бла байламлыкъла жюрютюледиле, арада бир бирге себеплик да этиледи. 

23.03.2023, 08:10 - Маданият

Бизни миллетде ата-бабаларыбызны заманларындан бери адам улуну къылыгъына бла халине  аслам эс бёле келедиле. Тиширыугъа, эр кишиге да бек магъаналы болгъанды юйюрюне, тукъумуна айып келтирмезча кесин жюрютюу.

22.03.2023, 18:52 - Саулукъ

Бизни республикада субай болама деп ауруп, ызы бла ёлюп кетгенле болгъандыла. Арыкъ болургъа кюрешгенле кёпдюле, ала барысы да диетала тутаргъа кюрешедиле. Алай бир-бирде ол диеталаны хаталарындан больницагъа окъуна тюшедиле.

22.03.2023, 16:58 - Политика

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы башчылыгъы бла видеоконференция халда бардырылгъан кенгешге къатышханды. Аны кезиуюнде сёз энчи аскер операциягъа къатышханланы гуманитар эмда техника болушлукъну къурауну юсюнден баргъанды. 

22.03.2023, 13:04 - Политика

О Законе Кабардино-Балкарской Республики "Об утверждении дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Кабардино-Балкарской Республики и дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации"

ЖАМАУАТ

Жамауат
16.03.2023 - 10:33 | 👁 8

Подробности...

Ишлемеген тишлемейди

Нальчик сууну боюнунда не къасмакъ неда чум терек жокъду. Аланы, тышындан келип, душман къырмагъанды, кесибиз жокъ этгенбиз. Къалай? Жыяр ючюн, кесип, сындырып. Алыкъа тауусулмагъан, анда-мында...

Жамауат
16.03.2023 - 10:11 | 👁 13

Подробности...

«Заманны» алыргъа онг барды

Сиз бир тюрлю сылтау бла «Заманнга» жазылмай къалгъан эсегиз, ана тилде чыкъгъан жангыз газетибизни биринчи апрельден алып башларгъа онг барды.

Жамауат
15.03.2023 - 11:33 | 👁 12

Подробности...

Ишлемеген тишлемейди

Зокаланы Зейтун кёп жылланы газетде урунуп тургъанды, ишден кетгенден сора да издания бла байламлыкъ жюрютгенди. Малкъар халкъны тарыхыны, аны маданият хазнасыны эм белгили адамларыны юсюнден...

Жамауат
15.03.2023 - 09:15 | 👁 5

Подробности...

Кюнню халы да мутхуз этмегенди къууанчларын

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарда къонакъда Херсон областьдан жюзге жууукъ адам, асламысында сабийлери болгъан юйюрле, болгъандыла. Бир кюнлерин ала республиканы эм белигили жеринде –Элбрусда -...

Жамауат
15.03.2023 - 08:59 | 👁 9

Подробности...

Хурметли окъуучула!

Сиз бир тюрлю сылтау бла «Заманнга» жазылмай къалгъан эсегиз, ана тилде чыкъгъан жангыз газетибизни биринчи апрельден алып башларгъа онг барды.

Жамауат
15.03.2023 - 08:58 | 👁 6

Подробности...

Ишчи ачыгъан кезиуде тёлеуле тюрленнгендиле

Къоркъуулу предприятияда аварияны хатасындан ишчини саулугъуна салыннган заран ючюн тёлеулени ёлчеми кёбейтилгенди. Ол жаны бла законну РФ-ни Къырал Думасы бла Федерация Совет къабыл кёргендиле...

Жамауат
14.03.2023 - 15:20 | 👁 9

Подробности...

Мектепледе окъуучула бирча кийинирге керекмидиле?

Бусагъатда кёп школлада сабийле окъуугъа бир тюрлю кийимледе жюрюгенлери кёзге урунады. Ол ариу кёрюнеди, аны бла бирге сабийлеге эслерин да окъуугъа бурургъа себеплик этеди. Болсада алгъаракълада...

Жамауат
14.03.2023 - 10:25 | 👁 10

Подробности...

Жемиш терекчикле ёсдюрюуде да алчыладан бирибиз

Жемиш терекле эмда наныкъ юлкюле орнатыу жаны бла алып къарагъанда, Къабарты-Малкъар саулай къыралда ал беш регионну санына киреди. Бизни республикада терекчикле ёсдюрюуню да къолгъа алгъандыла....

Жамауат
14.03.2023 - 10:18 | 👁 6

Подробности...

Айтхылыкъ спортчу эм къутхарыучу

Мисирланы Ибрагим МЧС-ни регионда бёлюмюнде бет жарыкълы уруннганлы 26 жылдан атлагъанды. Ол заманны ичинде Ибрагим от тюшюуге къажау-прикладной спортну айнытыугъа...

Жамауат
14.03.2023 - 09:35 | 👁 6

Подробности...

Къагъытланы ашыргъанда сакъ болугъуз

Коронавирус жукъгъан ауруу жайылгъан кезиуде кёпле дистанциялы халда интернетни болушлугъу бла ишге кёчген эдиле. Алай бла уа иш бериучюле документлени суратларын, ол санда паспортну, СНИЛС-ни,...

Жамауат
13.03.2023 - 18:42 | 👁 17

Подробности...

Къудуретибизге сакъ болайыкъ

Минги тауну тийресиндеги сейир да, тамаша да табийгъат бизни уллу байлыгъыбызды деп, таукел айтыргъа боллукъбуз. Миллет паркны жери 10 гектардан асламды. Ол битеу тийрени ондан бирин тутады....

Жамауат
13.03.2023 - 15:38 | 👁 12

Подробности...

Къадары - адамлыкъны, жигерликни, тюз ниетлиликни да юлгюсю

Габоланы Аслангерийни жашы Аслан 1920 жыл Тёбен Чегемде туугъанды. Малкъар халкъны кёчюргенлеринде,  Прохладнаны тёгерегинде Бажыган, Хурей дегенча тийрелени къатларында нёгерлери бла сабан сюрюп...

Жамауат
13.03.2023 - 12:00 | 👁 9

Подробности...

Тёгерекдеги къудуретде тюрлениуледен къоркъурчамыды?

Битеу дунияда  адам улуну сакълар ючюн уллу жылыныугъа къажау ишни бардыргъан (алай эсе уа углекислый газ чыгъаргъан  автомобильлеге, заводлагъа, параходлагъа эм бирсилеге къажау) Грета Тунбергни...

Жамауат
12.03.2023 - 12:00 | 👁 9

Подробности...

Батырлыгъы, иш кёллюлюгю бла да айырмалы аппам

Хурметли редакция, мен Къашхатаудан «Заманны»   дайым окъуучусу Жаболаны Марзиятма. Ёз тилибизде чыкъгъан жангыз газетибизни бетлеринде кёп ахшы, юлгюге тийишли адамларыбызны...

Жамауат
11.03.2023 - 12:16 | 👁 22

Подробности...

Кесини юлгюсю бла кёллендире

Быйыл Устазны бла насийхатчыны жылы болгъаны бла байламлы сабийлени окъутуугъа бла юйретиуге къыйын салгъан адамланы уллу хурмет бла сагъыннганлай турабыз. Бюгюн  окъуучуларыбызны жашауун...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Спорт
21.03.2023 - 11:05 | 👁 10

Подробности...

«Шуёхлукъ жюрюте билиу насыпны бир тюрлюсюдю»

Каратеде бла къол тюйюшде жетишимле болдургъан спортчуларыбыздан бири Герийланы Русланды. Ол регион, округ, къырал даражалы эришиуледе хорлагъанланы къауумуна дайым киргенлей тургъанды, кёп...

Право
21.03.2023 - 10:19 | 👁 8

Подробности...

Сабийлеринден ахчаны къызгъаннганды

Урван районну прокуроруну орунбасары Артур Тхагапсоев районну инсанына ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди. Ж. Россейни УК-сыны 157-чи статьясыны 1-чи кесегине бузукълукъ этгенди. 

Право
21.03.2023 - 10:15 | 👁 9

Подробности...

Улутха бергени ючюн - жууапха

Республиканы 57-жыллыкъ инсаны право низамны сакълаучулагъа улутха берирге умут этгени ючюн жууапха тартыллыкъды.

Право
21.03.2023 - 10:00 | 👁 12

Подробности...

Жорукъланы сакълагъан водительлеге – бюсюреу!

Къырал автоинспекцияны Черек районда къуллукъчулары водительлени жолда бир бирге намыс этерге чакъыргъандыла. Полициячыла жолда жюрюуню жорукъларын сакълагъанлагъа «Водительге - лайк» деген...

Право
20.03.2023 - 16:36 | 👁 11

Подробности...

Ич ишле органланы кюню белгиленнгенди

КъМР-де ич ишле министр полицияны генерал-лейтенанты Василий Павлов Къабарты-Малкъарны ич ишле органлары къуралгъанлары бла байламлы алгъышлагъанды. Анга жораланып, ведомствода къууанчлы жыйылыу...

Жангылыкъла
20.03.2023 - 14:59 | 👁 7

Подробности...

Жазылыу 2023

ХУРМЕТЛИ ЖАМАУАТ!

Спорт
20.03.2023 - 12:05 | 👁 11

Подробности...

Дагъыстандан – хорламла, сыйлы саугъала бла

 Уллу Ата журт урушну ветераны Оразмамбет Койлакаевни хурметине аталып, Дагъыстанда Терекли-Мектебде эркин тутушуудан ачыкъ эришиу бардырылгъанды. 

Маданият
20.03.2023 - 11:57 | 👁 10

Подробности...

Рузламаланы тарыхларында сейир шартла

Кюнню бла кечени, жылны кезиулерини да дайым алышынып турууларын, кёкде айны тюрлене туруучусун да кёрюп, адамла эрттеден бери заманны эсебин жюрютюуню амалларын излегендиле. Алай бла аз-аздан...

Жангылыкъла
20.03.2023 - 10:04 | 👁 12

Подробности...

Танг кесек жол жангыртыллыкъды

Быйыл Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектге кёре,  республикалы магъаналы алтмыш километрден аслам   жолгъа тынгылы ремонт этилликди.  Аны юсюнден бизге...

Маданият
20.03.2023 - 08:12 | 👁 8

Подробности...

Усталыкълары бла къачан да алда

Саулай да дунияда болгъан жетишимлени эсге ала, телевидение аланы араларында биринчи тизмедеди десек, ётюрюк болмаз. Жылдан - жылгъа ол жангы даражагъа чыгъа, аны онглары да ёсе баргъандыла.

Хар нени да Хорлам ючюн
19.03.2023 - 11:17 | 👁 20

Подробности...

Антларына кертичиликлери эмда жигитликлери бла да юлгюлюле

Шёндю бардырыла тургъан энчи аскер операциягъа кеслери ыразылыкълары, чакъырыу бла да кёп жашларыбыз къатышадыла. Ала, Ата журтну жалынчакъсызлыгъын къоруулауну сыйлы борчларына санап, антларына...

Биз биргебиз
19.03.2023 - 08:02 | 👁 20

Подробности...

«Тюрлениуле тири барадыла, социал мекямла ишленедиле»

Быйыл Кърым Россейге артха къайтарылгъанлы тогъуз жыл болады. 18 март россейлилеге, жарым айрыкамда жашагъанлагъа да къууанчлы кюннге, керти халкъ  байрамгъа айланнганды, ол тарых тюзлюк...

Маданият
18.03.2023 - 12:59 | 👁 7

Подробности...

Ышаннгылы эм огъурлу адам, фахмулу алим эди

Миллетибиз артыкъ уллу болмагъаны себепли, хар бирибиз да аны атын иги бла айтдыргъан адамларыны юслеринден билирге бек ёчбюз. Мен оюм этгенден, малкъар халкъны аллай жашларындан бири белгили алим...

Маданият
18.03.2023 - 10:55 | 👁 9

Подробности...

ЖЫЛЫ ЖЮРЕКЛИ ЭМДА АЧЫКЪ ХАЛДА

Озгъан баш кюн Нальчикде Къырал концерт залда  назмучу  Мусукаланы Азнорну къызы Сакинат бла тюбешиу болгъанды. Аны республикада  Китапны сюйгенлени  биригиую къурагъанды.

Право
17.03.2023 - 18:13 | 👁 9

Подробности...

Къыралгъа къажау ишни бардырыргъа жарамагъаны эсгертилгенди

 Тыш къыраллы организацияланы бузукъчу ишлерине къажау мадарланы чеклеринде УФСБ-ны къуллукъчулары республикадан тиширыу, асламлы информация органлада басмаланнган статьяланы тинтип, тыш къыраллы...

Страницы