06.12.2023, 12:37 - Жамауат

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан районда от тюшгенини юсюнден билдирген системаланы орнатхандыла. 

06.12.2023, 12:36 - Жамауат

Кюзде эмда къышда адамны ашы башха-башха продуктладан бютюнда бай болургъа керекди. Алай болса, ол вирус ауруулагъа жукъмазча, стрессге хорлатмазча къарыу алады, кеси да тирирек болады.

06.12.2023, 12:34 - Тарых

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик. Келлетни уа Хамза деп къарындашы болгъанды, ол да аныча жигит, батыр, ётгюр жаш. Къарындашладан бирин айтып, бирсисини атын сагъынмай къойсакъ, тюз боллукъ да болмаз. Ол мурат бла беребиз бу материалны да басмагъа, Хамзаны бетинде битеу Уллу Ата журт урушда Хорлам келтирирге болушхан аскерчилерибизни хурметлерин этип, аланы эсгерип. Бир киши да унутулмагъанды, бир зат да унутулмагъанды, ёмюрюк жигитлиг а эсибизден кетерик тюйюлдю.  

06.12.2023, 12:01 - Политика

У К А З ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

06.12.2023, 09:59 - Жангылыкъла

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла. Ала ары созгъан быргъыны узунлугъу юч жюз метрге жетеди.

05.12.2023, 12:00 - Маданият

Саратовну Л.В. Собинов атлы консерваториясыны композиция бла музыка теория кафедрасыны выпускниги, жаш композитор Малкъандуланы Ахматны эм уллу ишлеринден бири «Откровение» деген альбомуду.

05.12.2023, 11:04 - Жамауат

Хурметли жамауат! Биз кюн сайын республикабызда тамамланнган ишлени газетни бетлеринде ачыкълайбыз, халкъыбызны тарыхын, маданиятын, къууанчларын, жарсыуларын, ниетлерини бла муратларыны юсюнден дайым материалла басмалайбыз.

ЖАМАУАТ

Жамауат
02.12.2023 - 11:14 | 👁 10

Подробности...

Предпринимательле бла тюбешиу

Къабарты-Малкъарда «Мени бизнесим» арада предпринимательле бла тюбешиу бардыргъандыла кёп болмай. Анга «Мени халал бизнесим - 2023» деген Битеуроссей конкурсну регионда кезиуюнде хорлагъанланы...
Жамауат
02.12.2023 - 10:15 | 👁 6

Подробности...

Бизнесге учуз кредитле

Россейни Экономиканы айнытыу министерствосу «1764» деген учуз кредит программасыны быйыл ал он айгъа эсеплерин чыгъаргъанды. Аны хайырындан Къабарты-Малкъарда гитче эмда орта предприятияла (МСП) 750...
Жамауат
02.12.2023 - 10:07 | 👁 8

Подробности...

Узун жашауну жашырынлыкълары недеди

Адам улуну жашауу узундан-узун бола барады. Аны бла байламлы кёп тюрлю оюмла жюрюйдюле, ол санда заман терк барады, ол себепден къартлыкъ да кечиракъ келеди деп. Аны бла байламлы федерал басмалада...
Жамауат
02.12.2023 - 09:00 | 👁 7

Подробности...

«ЗАМАННГА» жазылыу къыстау барады

«Заман» миллетибизни жангыз газетиди. Аны бетлеринде малкъар халкъны маданиятыны, тарыхыны, бюгюннгю жашаууну, айтхылыкъ адамларыны, жетишимлерини эмда жарсыуларыны юсюнден басмаланнган материалланы...
Жамауат
01.12.2023 - 13:35 | 👁 6

Подробности...

Адет тёреле – миллет хазнабызны байлыгъы

Газет бла байламлыкъ жюрютгенлени араларында Улбашланы Саниятды.   Ол   окъуучуларыбызгъа деп малкъар халкъны маданият хазнасыны юсюнден  материалланы  жибериучюдю. Бюгюн аладан бирин басмалайбыз.
Жамауат
01.12.2023 - 13:27 | 👁 3

Подробности...

Жигитни жоллары

Империалист къыралла, адам къоранчлагъа да къарамай, бир бирлерини жерлерин сыйырыргъа къаты кюрешгендиле. 1904 жылда аллай уруш Россейни бла Японияны араларында башланады. Къанлы сермешледе эки...
Жамауат
01.12.2023 - 11:20 | 👁 7

Подробности...

Солургъа, саулукъну кючлерге да – аслам онг

Къабарты-Малкъарны курортла эм туризм министрини орунбасары Асланби Шхагапсоев ТАСС-да видеокоференция халда болгъан келир къыш солуу кезиу башланнганына аталгъан жыйылыугъа къатышханды. Анда ол...
Жамауат
01.12.2023 - 10:15 | 👁 16

Подробности...

Къыралыбызны игилигине деп республиканы къошумчулулугъуну юсюнден сёлешгендиле

Къабарты-Малкъар къырал университетге кёп белгили  къонакъла  келиучюдюле. Бу  жол да Къырал Думаны депутаты, Социал политика эм  ветеранланы ишлери жаны бла комитетни келечиси  Виктория  Родина ...
Жамауат
30.11.2023 - 15:20 | 👁 7

Подробности...

Сууукъ желле апчыталмагъан эдиле аланы

Огъары Малкъарда Муртазланы Зухура кючлю устазладан бири болгъанды. Жаннетли болсун, аны жаш тёлюге салгъан къыйыны бек уллуду. Фахмулу устаз сёзге да бек уста эди: хапарлары, эсгериулери малкъар...
Жамауат
30.11.2023 - 10:54 | 👁 10

Подробности...

Аш-азыкъны сатыуда эсгертиуле

Социал магъаналы продуктланы жыйышдыргъанда ГОСТ-лагъа тюзетиуле кийирилгендиле. Алагъа кёре производительле энди бир орунда 9 гаккы неда 920 эм 985 миллилитр сют сатаргъа эркин тюйюлдюле, деп...
Жамауат
30.11.2023 - 10:23 | 👁 13

Подробности...

Жамауат келечиле тындырылгъан ишлени кёз туурада тутадыла

Жамауатны келечилери Черек районда жангыртыла тургъан жоллагъа къарагъандыла, тамамланнган ишлеге багъа бергендиле, деп билдиргендиле КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну пресс-...
Жамауат
30.11.2023 - 08:10 | 👁 6

Подробности...

Адамлыгъы, ахшы ишлери да унутулмайдыла

Ёмюрледен бери да бола келгендиле, бюгюнлюкде да бардыла, мындан арысында да табыллыкъдыла халкъыны жашауун ангылап, ол не къадар иги жашар ючюн кёп къыйын салып келген адамла. Кеслерини...
Жамауат
29.11.2023 - 12:47 | 👁 17

Подробности...

Битеу регионланы жетишимлерин бирикдирген кёрмюч

«Россей» Халкъла аралы кёрмюч-форумда къыралыбызны регионлары кеслерини жетишимлерин кёргюзтедиле. Бу деменгили проект Москвада ВДНХ-ны тийресинде Президентибиз Владимир Владимирович Путинни оноуу...
Жамауат
29.11.2023 - 12:44 | 👁 9

Подробности...

Кеслери иш къурагъанлагъа ахшы онгла

РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну эмда VK платформаны бизнесге себеплик этиу онгларын  энди кеслери иш къурап къармашханла да хайырланыргъа боллукъдула. 
Жамауат
29.11.2023 - 10:43 | 👁 7

Подробности...

Белгили жерлешибиз бла тюбешгендиле

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Къырал Думаны депутаты, «Единая Россия» фракцияны башчысыны орунбасары Адальби Шхагошев студентле бла тюбешгенди. Аны право, экономики эм финансла...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Саулукъ
01.12.2023 - 13:36 | 👁 9

Подробности...

«Умутну юзерге жарамайды»

Бардыла алыкъа алимле дарман табалмагъан ауруула. Аладан бири онкологияды. Ол адамны къайсы жеринде да болургъа болады. Аланы  барысына да халкъда «ол аман ауруу» неда «рак» дейдиле.
Маданият
01.12.2023 - 13:32 | 👁 5

Подробности...

Эрттегили халкъ жырлада тиширыуланы сыфатлары

Жашауда не заманда да аты айтылгъан эр кишини къатында аны уллу ишлеге таукел этген, жолгъа ашырып, аллына къарагъан, аны ызын жерде къалдыргъан тиширыу сюелгенди. Бизни эрттегили жырларыбызда да...
Спорт
01.12.2023 - 13:29 | 👁 12

Подробности...

Аслам спортчу къатышхан эришиуле

Терек шахарны «Терек Олимп» спорт арасында, Россейни сыйлы тренери Къабарты-Малкъарны физкультурасыны бла спортуну сыйлы къуллукъчусу Нургали Битоковну хурметине аталып, республикалы эришиу...
Экономика
01.12.2023 - 11:36 | 👁 10

Подробности...

Борчларын тёлерге ашыкъмайдыла

Къабарты-Малкъарны суу эм жылыу бла жалчытхан предприятияларыны «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» биригиуге кёп заманны тёлемегенлери ючюн борчлары 95 процентге жетгенди. Саулай алып...
Жангылыкъла
01.12.2023 - 09:04 | 👁 10

Подробности...

Миллет газетибизни къадарына къайгъырайыкъ

Хурметли жамауат!
Билим
30.11.2023 - 13:00 | 👁 12

Подробности...

Къыйматлы программаны ишин эсеплегендиле

Кёп болмай Россей Федерацияны Илму эм бийик билим бериу   министерствосунда «Приоритет-2030» стратегиялы программагъа къошулургъа сюйген билим бериу организацияланы айырырча комиссияны кенгеши...
Экономика
30.11.2023 - 10:54 | 👁 8

Подробности...

Сугъарылгъан жерлеге къошулады

КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерича, быйылгъы жыл башланнганлы   «Агропромышленный комплексни продукциясыны экспорту» регион эм  «Халкъла аралы  кооперация эм экспорт»  миллет...
Тарых
30.11.2023 - 09:00 | 👁 5

Подробности...

Сталинградны къамасы

1943 жылда 28 ноябрьде бизни къыралны Тегеран шахарда посольствосуну юйюнде уллу конференция башланнган эди. Анда Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт эм Уинстон Черчилль тюбешгендиле. Гитлерге къажау...
Тарых
29.11.2023 - 12:49 | 👁 3

Подробности...

Аланы жигитликлери унутулмагъанды

Бюгюн а биз: Огъары Чегемден Келеметланы Къаншаубийни  бла Къашхатаудан Эфендиланы Аслан-Алийни юслеринден айтыргъа сюебиз, аланы хурмет бла эсгеррирге да.
Билим
29.11.2023 - 12:46 | 👁 9

Подробности...

Кредитле къалай къураладыла?

Россейни Финансла министерствосу, «Моифинансы.рф» проектини чеклеринде бардыргъан «Кредит математика: кредитле къалай къуралгъанларын билейик» деген битеуроссей онлайн-марафоннга къатышыргъа...
Право
29.11.2023 - 12:43 | 👁 4

Подробности...

Ахчаны жибергенде не зат жазаргъа жарамайды?

Ахчаны бир бирге карта бла жибериу неда тёлеулени электрон амал бла этиу харкюннгю жашауубузгъа, айхай да, сингнгенди. Закон ахчаны былай ийгенде сообщение жазаргъа буюрмай эсе да, кёпле ол амалны...
Жангылыкъла
29.11.2023 - 10:57 | 👁 16

Подробности...

Газетни тарых шартлары

Малкъар тилде чыкъгъан газетибизни тарыхы байды. 1958 жылда изданияны редколлегиясы Басманы кюнюне жоралап къабыргъа газетни да чыгъаргъанды. Аны архивде табып, байрам кюнюбюзде басмаларгъа тийишли...
Жангылыкъла
29.11.2023 - 10:49 | 👁 12

Подробности...

«ЗАМАННЫ»- хар таулу юйюрге

«ЗАМАННЫ»- хар таулу юйюрге
Билим
28.11.2023 - 11:46 | 👁 9

Подробности...

«Ата-анала бла биригиулюкде ишлейбиз»

Арт кезиуде билим бериу бла байламлы тюрлю-тюрлю проектлени жашауда бардырылгъанларыны себеплигинден, мектепге дери окъутуугъа-юйретиуге да аслам эс бурула, энди республикада садикледе жерле...
Спорт
28.11.2023 - 11:15 | 👁 8

Подробности...

Хорлагъанлагъа – грамотала бла майдала

«Къызыл Гедуко» ат спорт арада, Сергей Аникеевни хурметине аталып, квалификация чариш болгъанды. Анга бизни республикадан, Къарачай-Черкесден, Адыгеядан, Дагъыстандан, Москвадан эм Москва областьдан...

Страницы