12.07.2024, 08:08 - Саулукъ

Алгъын адамланы хант столларында ётмеклери хар заманда болгъанды. Энди уа ётмек семиртген этеди, анга хант къангада жер жокъду дегенлени санлары ёсюп барады, ол бусагъатдагъы диеталаны баш жоругъуду. 

11.07.2024, 10:15 - Жамауат

Гажонланы Идрисни жашы Къаншаубий КъМР-ни Ёкюллерини коллегиясында 1995 жылдан бери ишлейди. Бу кезиуде ол къыйын, халкъны жанындан сейир уллу болгъан ишлени бардыргъанды.  

11.07.2024, 09:30 - Жамауат

«Россей» халкъла аралы кёрмюч-форум бу кюнледе кесини ишин бошагъанды. Ол былтыр кюзден башлап Москвада ВДНХ-да кюн сайын барып тургъанды. Андан бери анда битеу да 89 регионну стендлерине, павильонларына, тышында бардырылгъан тюрлю-тюрлю жумушларына 18 миллиондан артыкъ адам къарагъанды.

11.07.2024, 09:15 - Саулукъ

Адамны саныны–чархыны жетмиш проценти  сууду. Битеу докторла да айтадыла кюн сайын суу ичерге кереклисин. Кофе, чай, суу: къайсын не заманда ичерге  керекди? Аны юсюнден врач Виктория Владимировна Кушнарёва бла ушакъ этгенбиз.  

11.07.2024, 09:10 - Маданият

Июльну ариу кюнлеринде Къабарты-Малкъарны, Къарачай-Черкесни да халкъ поэти Зумакъулланы Мустафаны къызы Танзиля, уллу адамлыгъы, адеплиги, жумушакълыгъы, сабырлыгъы, ариулугъу да болгъан инсан, юбилейин белгилерикди.

11.07.2024, 09:05 - Жамауат

Османланы Хыйса редакциягъа келгенли жыйырма жылгъа жууукъ болады. Алгъын къурулушда прораб болуп тургъанды, газетни коллективине къошулгъанлы чыгъармачылыкъ жаны бла фахмусу   ачылгъанды.  Хыйса бюгюнлюкде республикада белгили журналистди. Малкъар халкъны тарыхына жораланнган бир ненча китапны жарашдыргъанды, шёндю   командировкалагъа айланып, таулула алгъын жашагъан эллени тарыхларыны юслеринден материалла жыяды. Аны хар жазгъанын, излеп тапхан эски суратын окъуучула ашыгъып сакълайдыла.

11.07.2024, 08:07 - Саулукъ

Пенсионерле жаш адамлача иги жукълаялмайдыла. Кече тынчаймагъанлары ючюн, кюндюз мыккыл боладыла. Бармыды алагъа болушургъа бир онгла? Аны юсюнден врач Мокъаланы Зухура Хызыровна бла ушакъ этгенбиз.  

10.07.2024, 19:25 - Жамауат

Орус география обществону «Энчи сакъланнган табийгъат жерле» проекти СКФО-да биринчи кере бардырылады. Анга обществону битеу Россейде бёлюмлеринден энчи айырыуланы ётген онбеш адам – жаш алимле, студентле эм волонтёрла – къатышадыла.

    

ЖАМАУАТ

Жамауат
09.07.2024 - 14:05 | 👁 10

Подробности...

Жол кёргюзтюучю

Малкъарлы жол кёргюзтюучюлени араларында атларын махтау бла айтдыргъан адамла болгъандыла. Сотталаны Ахияны, Хаджиланы Сейитни, Залийханланы Чокканы, Тилланы Юсюпню бюгюнлюкде кёпле эсгередиле....
Жамауат
09.07.2024 - 14:04 | 👁 5

Подробности...

Жюрек жылыу излей…

Кимге да баямды жер башында болгарлы билгич Вангача адамла бек аздыла. Нальчикни уа хар кварталында кеслерин аллайгъа  санагъан юч - тёрт адам барды. Ол жалгъан билгичлеге халкъ жюрюйдю, ахчаларын,...
Жамауат
09.07.2024 - 14:04 | 👁 11

Подробности...

Хайырлы байламлыкъла

Къабарты-Малкъарны спорт министри Хасанланы Ислам Россейни Сангырауланы спорт федерациясыны президенти Дмитрий Ребров, вице-президенти  Вячеслав Ершов, Ставропольда быллай федерацияны башчысы Эдуард...
Жамауат
08.07.2024 - 16:55 | 👁 11

Подробности...

Элледе музейлени байыкъландырыугъа – энчи эс

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында болгъан жыйылыуда муниципал къыралыулада музейлени айнытыргъа тийишлиди, деген оюмгъа келгендиле. Жыйылыугъа власть органланы, жамауат биригиулени келечилери,...
Жамауат
08.07.2024 - 13:56 | 👁 21

Подробности...

Суу бла жалчытыуда ахшы тюрлениуле

Къабарты-Малкъарда арт жыллада суу бла жалчытыу эмда канализация къурау бла байламлы уллу инфраструктура объектлени къурулушу барады.
Жамауат
08.07.2024 - 09:30 | 👁 16

Подробности...

Устазлыкъны жолунда барыу - насыпды

Школну бошагъанындан сора, педагогика колледжге барады Лариса. Анда билимге итиндирип окъурча усталагъа тюшгенин да айтады ол. Дерсге иги хазырланып барыр ючюн а, биргесине жашагъан къызчыкъ бла кече...
Жамауат
07.07.2024 - 09:05 | 👁 9

Подробности...

Махтау сёзле, саугъала да

Къазанда БРИКС-ге кирген къыралланы халкъла аралы оюнлары бардырылгъандыла, анда эркин тутушуудан эришиуледе бизни республикадан гёжефле Анзор Закуев бла Шауаланы Малик кеслерини ауурлулукъларында...
Жамауат
06.07.2024 - 10:15 | 👁 14

Подробности...

Бир китапны хапары

1999 жылда келгенме газетде ишлерге. Ары дери тюрлю-тюрлю къурулуш организациялада уруна тургъанма. Къалаучу да болгъанма, окъуууму таусхандан сора прораб, инженер болуп да ишлегенме. Къурулуш...
Жамауат
05.07.2024 - 16:47 | 👁 43

Подробности...

Устазлыкъны жолунда барыу - насыпды

Дунияда кёп инсанла бардыла, бирлери бла нени юсюнден ушакъ этерге билмейсе, башхала бла сёлешгенингден хайыр кёрмейсе. Бирде уа аллай сейир адамла тюбейдиле, тенгиз кибик теренле, ачыкъ жюреклиле....
Жамауат
05.07.2024 - 16:38 | 👁 11

Подробности...

Бирге ишлеуню къыйматы

Къалмукъну Гарантияла фондуну башчысы Чингис Ванькаев эмда ол республиканы «Мени бизнесим» арасыны таматасыны орунбасары Олег Битов бу кюнледе Къабарты-Малкъарда болгъандыла. Мында ала...
Жамауат
05.07.2024 - 15:25 | 👁 9

Подробности...

Солуу тынчлыкълы ётерча

Жай солуу кезиу къыстау барады, алай эсе уа, жол кёргюзтюучюлени  эм тилманчланы болушлукъларын кёпле излейдиле. Аны бла байламлы Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу солугъанланы...
Жамауат
05.07.2024 - 15:16 | 👁 12

Подробности...

Жорукълагъа оюн халда тюшюндюрюу

Жаш тёлюню кюнюнде «Каббалкэнерго» компанияны келечилери Нальчикде ара паркда бардырылгъан фестивальгъа къатышхандыла. Ол кюн анда кёп предприятие кеслерини тийречиклерин, мюйюшлерин, тематика...
Жамауат
05.07.2024 - 13:24 | 👁 13

Подробности...

Бу айда кюч алгъан законла, жорукъла, тюрлениуле

Учуз (8 процент) къырал ипотеканы болжалы чыкъгъанды, пенсиячыла эмда кёп сабийли юйюрле коммунал жумушланы багъасын процентсиз тёлерикдиле, тыш къыраллы паспорт а энди кёбюрек турлукъду – бу эмда...
Жамауат
05.07.2024 - 09:00 | 👁 9

Подробности...

Сыйлы офицер орден

Александр Невскийни ордени 1942 жылда июльда тохташдырылгъанды.  Аны бла жаланда офицерле саугъаланнгандыла – аскер бёлюмлеге уста башчылыкъ этгенле эм душман бла сермешледе энчи жигитликлерин...
Жамауат
04.07.2024 - 10:17 | 👁 26

Подробности...

Миллет ашарыкъланы эм татыулуларындан бириди

Къарачай-малкъар  халкъны татыулу ашарыкълары асламдыла. Эр кишиле олтургъан хант тепси хычинсиз хазна болмагъанды.Тиширыула хар тёреге неда байрамгъа энчи хычин этгендиле. Орам бла ётюп баргъан адам...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Саулукъ
12.07.2024 - 08:08 | 👁 4

Подробности...

Юй гыржын рак бла диабаетге къажау кючдю

Алгъын адамланы хант столларында ётмеклери хар заманда болгъанды. Энди уа ётмек семиртген этеди, анга хант къангада жер жокъду дегенлени санлары ёсюп барады, ол бусагъатдагъы диеталаны баш жоругъуду. 
Жангылыкъла
11.07.2024 - 15:30 | 👁 7

Подробности...

Аналыкъ капиталны – сабийлеге билим бериуге

2024 жылны аллындан башлап республикада 109 юйюр аналыкъ капиталны сабийлеге билим бериуге хайырланнгандыла. Ол жумушха 7 миллион чакълы бир ахча бёлюннгенди, деп билдиредиле Социал фондну регионда...
Тарых
11.07.2024 - 10:15 | 👁 10

Подробности...

Къашхатауну таурухларындан бири

Бу кюнледе къолума 1962 жылда чыкъгъан «Малкъарлыланы дилектологияларын, лексикаларын эм фольклорларын тинтиу жаны бла илму материалла» деген китап къолума тюшгенди. Сейир китап... Кёчгюнчюлюкден...

Право
08.07.2024 - 13:54 | 👁 8

Подробности...

УФСБ: Жалгъан маркала жабышдыргъанды

РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, республиканы полициячылары бла бирге, тинтиу-излеу жумушланы толтургъан кезиуде 65-жыллыкъ нальчикчи А.Тавкешевни аманлыкъ ишин тыйгъандыла. Ол...
Саулукъ
08.07.2024 - 09:05 | 👁 8

Подробности...

Ыразылыкъ бла жашау – саулукъну бир ышаны

Бирле пенсия жете башлагъанлай  элгенедиле. Хар зат да жашлыкълары бла бирге тауусулгъан сунадыла. Саулукъ да жокъ, жашаугъа сейир да ёчюле…алай ол нек ёчюледи? Кесибиз  алай суннганыбыз ючюн. Алтмыш...
Документле
06.07.2024 - 08:31 | 👁 9

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И
Маданият
05.07.2024 - 16:41 | 👁 20

Подробности...

Аны поэзиясы уа бюгюн да биргебизге жашап турады

Шайыр арабызда болмагъанлыкъгъа, биз аны ариу ауазын эшитгенлей, сёзюню бирикдирген кючюн сезгенлей, осуятын эсибизде тутханлай, назму тизгинлерин къатлап-къатлап окъуйбуз.  Кеси кетгенликге, аты...
Маданият
05.07.2024 - 16:39 | 👁 11

Подробности...

Онбеш атагъа дери

Бу хапарны мен Орусбийланы Солтан-Бекни къызлары Гюлжандан  бла Дауумхандан, жашы Сафар-Алийден эшитип жазгъанма. Орусбийланы бир-бир адамларыны юслеринден башха авторла, ол санда белгили малкъарлы...
Спорт
05.07.2024 - 15:24 | 👁 10

Подробности...

Энди къыралны биринчилигине

Армавирде 21 жыллары толмагъан спортчуланы араларында дзюдодан битеуроссей эришиу къуралгъанды, анга къыралны 30 регионундан 400-ге жууукъ адам къатышханды. 
Право
05.07.2024 - 11:30 | 👁 10

Подробности...

УФСБ: Сауутланы тюрлендирип, сатып тургъандыла

Аманлыкълагъа къажау излеу-тинтиу жумушланы толтургъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, РФ-ни МВД-сыны Шимал Кавказда Баш управлениясыны келечилери бла бирге регионла...
Маданият
05.07.2024 - 08:09 | 👁 10

Подробности...

Сабийни аманатха берип, артда сокъураннганла

Таулулада эрттеден келген тёреледен бири: эгеч эгечге неда къарындашха сабийни бериудю, бирини юйю сабийледен толуп, башхасыныкъы уа къуру болса. Баям, ол иги адет да болур, нек дегенде алгъын...
Маданият
04.07.2024 - 10:07 | 👁 24

Подробности...

Тиширыуну къачына – хурмет да, сый да

Июльну жылыулу кюнлеринде биз ёхтемлигибиз, кёп уллу адабият саугъалагъа да тийишли болгъан дуниягъа аты айтылгъан поэтессабыз Зумакъулланы Танзиляны туугъан кюнюн белгилейбиз. Быйылгъы жыл а аны...
Саулукъ
03.07.2024 - 18:13 | 👁 24

Подробности...

«Жангы тютюнле да, бирсилеча, хаталыдыла»

Тютюн онкология эм башха аурууланы къозгъагъаны белгилиди. Арт заманда электрон сигаретлени юсюнден кёп айтадыла, асламла да алагъа кёчюп барадыла.  Аны хайырыны-хатасыны юсюнден КъМР-ни...

Страницы