16.05.2022, 21:01 - Политика

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Нальчикде жамауат тийрелени эм жаяу жолланы тапландырыу ишлени бардырылыуларына къарагъанды. Ол жумушла КъМР-ни къуралыууну 100-жыллыгъын белгилеуге хазырланыуну чеклеринде тындырыладыла.

16.05.2022, 11:38 - Спорт

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе «Нальчик» спорткомплексде грек-рим тутушуудан «Спорт терроризмге къажауду» деген республикалы турнир бардырылгъанды.

16.05.2022, 11:19 - Жамауат

Аскерчилеге аякъ кийимле чыгъарыучу «Комплект» фабрика Къабарты-Малкъарда ишлегенли онсегиз жыл болады.

16.05.2022, 10:30 - Жангылыкъла

Кёп болмай КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов коллегалары бла бирге  Уллу Ата журт урушда жоюлгъан медиклени эсгергенди.

16.05.2022, 10:20 - Спорт

 Бу кюнледе  Элбрус районну Терс-Къол  элиндеги спорт жаш тёлю  «Альборц» лагерьде   боевой искусстволаны  фестивалы бардырылады.

16.05.2022, 10:04 - Тарых

«Ёлюмсюз полк» акция  Уллу Хорламны байрамыны теренлигин ангыларгъа себеплик этеди. Бюгюнлюкде ансыз къууанчланы акъылгъа келтирирге да къыйынды.

15.05.2022, 21:48 - Жамауат

Акъ-Сууда къоншула, эллиле да, жууукъла–тенгле да Кючмезланы Султанны бла Софияны бек сюедиле, сый-хурмет бередиле. Бу огъурлу адамла юйюр къурагъанлы жетмиш жыл болады!

ЖАМАУАТ

Жамауат
10.05.2022 - 09:39 | 👁 15

Подробности...

Сермешле бла – Эльбагъа дери

Ата журтубузгъа фашист Германия чапханда, Тёбен Чегемни жашлары да, къолларына сауут алып, аны къорууларгъа чыкъгъандыла. Андан Экинчи дуния урушха 320 адам кетген эди. Аланы араларында бизни...

Жамауат
09.05.2022 - 09:39 | 👁 12

Подробности...

Аслангерийни ётгюр уланлары

Габоланы Аслангерийни Чегем аузунда танымагъан хазна жокъ эди. Аны уллу юйюрюнде алты къыз бла беш жаш ёсгендиле. Уллу Ата журт уруш башланнганда, къаяла кибик жашлары, къолларына сауут алып,...

Жамауат
08.05.2022 - 16:22 | 👁 10

Подробности...

Уста сапёр

Акътопуракъчы Тохаланы Сулейни жашы Ануар Уллу Ата журт уруш башланырны тюз аллында – 4 июньда – чакъырылгъанды аскерге. Алай бла урушну ал кюнлеринден окъуна окъ, от ичине тюшгенди. Махтау...

Жамауат
07.05.2022 - 15:35 | 👁 12

Подробности...

Ата журту ючюн къазауатха киргенди

Уллу Ата журт урушну къыйын кюнлери бюгюн да унутулмагъандыла. Анда жигитлик этгенлени, туугъан жерлери ючюн къанларын-жанларын аямагъан жашларыбызны, къызларыбызны атлары алтын харфла бла тарыхны...

Жамауат
07.05.2022 - 09:00 | 👁 10

Подробности...

Низамлыгъы бла башхалагъа юлгюлюдю

Жаникаланы Чукай гитчелигинден окъуна низамлы болгъанды, эриннген деген затны билмегенди, жууаплылыкъны  сезгенди. Мектепде иги окъугъаны бла къалмай, спорт бла кюрешгенди: футбол команданы...

Жамауат
06.05.2022 - 13:11 | 👁 28

Подробности...

Алмаланы ёсдюредиле эм сатаргъа жарашдырадыла

Урван районда  терек бахчалыкъла  ёсдюрген предприятияланы биринде алманы сатардан алгъа тийишли халда жарашдырырча  мадар да  этилгенди. Белгилисича, алычу продукциягъа эс бурурча аны товар...

Жамауат
06.05.2022 - 08:43 | 👁 8

Подробности...

Кеси аллына иш къурагъаннга пособие берилемиди?

Быллай адам ишсизге саналмайды, аны себепли тийишли къырал  арада эсепге туруп, анда болушлукъ алыр амалы жокъду. Пособие алыргъа сюе эсе уа, НПД («профессионал доход») деген налогну тёлеуню тыйып...

Жамауат
06.05.2022 - 07:07 | 👁 16

Подробности...

Ырысхы реабилитация жумушлагъа къоратыллыкъды

Россей Федерацияны Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин медицина  биригиулени шёндюгюлю реабилитация оборудование бла жалчытыуну юсюнден бегимге къол салгъанды.

Жамауат
05.05.2022 - 08:43 | 👁 10

Подробности...

Ачыкъ сёзлю, керти тенг

Иги адамны ёмюрю къысха болады десек, сауланы кёллерине тиербизми экен. Неда жалгьан сёз айтмагьы эдик, Аллахны чамландырырча. Аны айтханым, кёп ахшы тенгибиз дуниядан замансыз кетгендиле да, аны...

Жамауат
04.05.2022 - 11:44 | 👁 10

Подробности...

Жоллада иш къазауат барады

Экинчи Чегем – Булуннгу жолну Хушто-Сыртны ичи бла баргъан кесегинде жангыртыу ишле барадыла. Саулай айтханда, быйыл Тёбен Чегемден бу элге дери участкасында мадар этилликди.

Жамауат
03.05.2022 - 09:00 | 👁 8

Подробности...

«Элни адамлары игидиле, жууашдыла, иш кёллюдюле»

Атталаны Жамалны жашы Алий Къыргъызстанда туууп, бери къагъанакълай тюшюп, Урванда ёсген биринчи тёлюденди. Аны жашаугъа, урунуугъа  къарамларыны юсюнден бардыргъанбыз ушагъыбызны.

Жамауат
02.05.2022 - 10:21 | 👁 9

Подробности...

Садакъаны сууаплылыгъы уллуду

Муслийманла исламда эки уллу байрамладан бирин - Оразаны белгилерге хазырланадыла.  Рамазан айда сау кюнню кеслерин ашдан, суудан, аман ишледен, къылыкъладан тыйып, Аллахха табынып, тилекле этип,...

Жамауат
01.05.2022 - 11:02 | 👁 11

Подробности...

Жигер ана, огъурлу тиширыу

Аналаны юслеринден назмула, поэмала, жырла, китапла жазылыр, спектакльле салыныр ючюн да къалмагъанды. Болсада бизге дери, бизден сора да, аланы юслеринден не кёп сагъынылып, не уллу махтау...

Жамауат
29.04.2022 - 20:45 | 👁 19

Подробности...

Озгъан жылда Жамауат палата къалай ишлегенин сюзгендиле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны таматасы Хазратали Бердов бла ишчи тюбешиу бардыргъанды.

Жамауат
29.04.2022 - 14:02 | 👁 8

Подробности...

«Кесин ашдан-суудан тыйып, алай, адамланы сёзлерин этгенни оразасы харамды»

Рамазан ай бошалып, муслийманла бу кюнледе  уллу байрамладан бирине тюбейдиле -Оразагъа.  Гъайыт намазны, фитир садакъаны магъанасыны, аны къачан тёлерге кереклисини юслеринден  Хасания элни...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Спорт
13.05.2022 - 11:44 | 👁 5

Подробности...

Карате адамны къарыулу, терк этгенинден тышында, сабырлыкъгъа, тёзюмлюлюкге юйретеди, огъурсузлукъну унамайды

 Настуланы Ислам умутландыргъан каратечилерибизден бириди, къыралны жыйымдыкъ къауумуну санындады. Ол Кёнделенде Настуланы Расулну бла Мёчюланы Лейляны юйюрлеринде туугъанды, бусагъатда Нальчикде...

Билим
13.05.2022 - 11:39 | 👁 6

Подробности...

Таркъаймазлыкъ байлыкъ

Ыйых кюнню ингирлиги. Стол юсюнде тургъан чыракъны жарыгъы уллу отоуну мутхуз  жарытады.

Спорт
13.05.2022 - 09:37 | 👁 16

Подробности...

Баскетболчу жаш «доммакъны» алгъанды

Бу кюнледе Беккиланы Харун баскетболдан «Локомотив Кубань» клубну арасында Россейни  биринчилигинде доммакъ майдалгъа тийишли болгъанды.

Спорт
13.05.2022 - 08:55 | 👁 15

Подробности...

Читадан алты майдал бла

Бу кюнледе Чита шахарны «Мегаполис-Спорт» деген спорт комплексинде эркин тутушуудан Россейни  биринчилиги ётгенди. Ол онсегиз жыллары толмагъан спортчуланы араларында бардырылгъанды

Жангылыкъла
13.05.2022 - 08:43 | 👁 7

Подробности...

Байрамны ветеранны арбазына келтиргендиле

Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары эмда  Звездный элде аскер бёлюмню оркестри Уллу Ата журт урушну ветераны Семен Хармацха энчи байрам къурагъандыла.

Право
13.05.2022 - 08:33 | 👁 13

Подробности...

Жангы усталыкъгъа юйренирге онг барды

Санкцияла, тыш къыраллы компанияла Россейде ишлерин  тохтатханларыны юсюнден билдириуле урунуу рынокну болумун тюрлендирмей къоймагъандыла.

КъМР-гъа 100-жыл
13.05.2022 - 08:00 | 👁 6

Подробности...

Ариулукъну, тазалыкъны, миллет сезимни сакълагъан макъамла

РФ-ни, КъМР-ни  да искусстволарыны сыйлы къуллукъчусу, республиканы Къырал саугъасыны лауреаты, РФ-ни Композиторларыны союзуну члени Владимир Моловну (1940-2021 ж.ж) аты республикадан тышында да...

Жангылыкъла
12.05.2022 - 11:11 | 👁 17

Подробности...

Юйлени саны кёбейе барады

Былтыр жашау журтланы хайырланыугъа бериу жаны бла саулай Шимал Кавказда бизни республика ючюнчю жерни алгъанды. Тийишли рейтингни РИА агентство къурагъанды.

Жангылыкъла
12.05.2022 - 10:31 | 👁 7

Подробности...

Фронтда нёгерлерин эсгергендиле, къазауатны юсюнден хапар айтхандыла

Полициячыла Уллу Ата журт урушну ветеранларына къонакъгъа барып, аланы Уллу Хорламны 77-жыллыгъы бла алгъышлагъандыла.

Тарых
12.05.2022 - 10:24 | 👁 6

Подробности...

Фронтлада жигитлеча сермешгендиле

Къабарты-Малкъар фронтха 70 мингден аслам жашын бла къызын ашыргъанды, аладан 12 мингден кёбюсю тюрлю-тюрлю орденле эм майдалла бла белгиленнгендиле.

Жангылыкъла
12.05.2022 - 09:54 | 👁 6

Подробности...

Жашау журтланы къурулушу селеймейди

 Къабарты-Малкъар  РИА агентствону тизмесине кёре, 2021 жылда хайырланылыргъа берилген жашау журтланы саны бла Шимал-Кавказ федерал округну регионларыны арасында экинчи жерни алады. Россейли...

Жангылыкъла
12.05.2022 - 09:51 | 👁 8

Подробности...

Санкцияланы болумунда экономикагъа тутхучлулукъ этиуню мадарлары сюзюлгендиле

«Россей Федерацияны Къырал Советини экономиканы соруулары эмда жангы коронавирус инфекцияны жайылыууна къажау сюелиу жаны бла ишчи къауумуну жыйылыуунда санкцияланы болумунда экономикагъа...

Жангылыкъла
12.05.2022 - 09:47 | 👁 7

Подробности...

Сабанланы буздан къорууларгъа – 25 миллион сом

Быйыл эл мюлк жерлени буз уруудан къорууларча мадарлагъа Къабарты-Малкъарны бюджетинден 25 миллион сом бёлюнюрюкдю.

Жангылыкъла
11.05.2022 - 13:25 | 👁 6

Подробности...

Азатлыкъны келтиргенлеге – ёмюрлюк махтау

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков 1941-1945 жыллада Уллу Ата журт урушда ёлген аскерчилени хурметлерине ишленнген «Махтаулукъну Ёмюрлюк оту» мемориалгъа гюлле салгъанды.

Тарых
11.05.2022 - 10:49 | 👁 7

Подробности...

Батыр сапёр

Тохаланы Сюлейни жашы Ануар фронтха 1941 жылны июнь айында чакъырылгъан эди. Ол минно-инженер аскерлеге тюшгенди. Аны уруш жолу уа Сталинградда башланнганды.

Страницы