08.12.2022, 18:45 - Маданият

Бир ненча жыл мындан алгъа чыгъарылгъан китаплада, журналлада, газетледе сейир затлагъа тюбеп къаласа. Аллай бир тарых магъаналы материалны озгъан ёмюрню сексенинчи жылларында профессор, тарых илмуланы доктору В.Б. Виноградов бла КъМР-ни Миллет музейинде ишлеген Деппуланы А.Б. жазгъандыла. «Эрттегили бохчаны хапары» деген иш бюгюннгю окъуучугъа да сейир кёрюнюрюгю сёзсюздю.

 

08.12.2022, 15:20 - Право

Хауа болум тюрленнгени бла байламлы  къырал автоинспекторла водительлени сакъ болургъа, жолда жюрюуню жорукъларын сакъларгъа чакъырадыла.

08.12.2022, 13:35 - Жамауат

  Николай Самохвалов Къабарты-Малкъарны кёп жерлеринде жолоучулукъда болуп, аллай кезиуледе кёргенини бла эшитгенини юслеринден газетлеге, ол санда «Заманнга» да жазгъанлай тургъанды. Республиканы тарыхына да эс бургъанды. Артыкъда тау жерледе жолоучулукъларын бек жаратханларын, кёп сейир адамлагъа тюбегенлерин да ол сюйюп суратлагъанды жазмаларында. Аны аллай жолоучулукъларындан бирини юсюнден жазгъаны бла сизни да шагъырей этерге сюебиз. Ол таулу къойчуланы юслеринден къалай уллу жюрек жылыулукъ бла жазгъанын кесигиз да сезериксиз.

08.12.2022, 12:21 - Политика

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ыйыкъ сайын бардырылыучу «муниципал сагъатны» кезиулю жыйылыуун ётдюргенди.

08.12.2022, 11:30 - Тарых

Белгисиз солдатны кюню — Россейде сыйлы кюнледен бириди. Ол 2014 жылдан бери 3 декабрьде жыл сайын белгиленеди, кеси да къыралыбызны эм андан тышында да  къазауатлада жигитча сермеше жан берген совет эмда россейли аскерчилени хурметлерине тохташдырылгъанды.

08.12.2022, 09:30 - Жамауат

Къыш сууукълагъа юйлени, объектлени да хазырлайдыла. Адамла кеслерине жылы кийимле аладыла, алай бирле уа «темир шуёхларыны» юслеринден унутуп къоядыла. Кюнлени бир кюнюнде жолда къалыргъа неда ремонтха къадар ахча къоратыргъа сюймей эсегиз а, алай этерге жарамайды.

ЖАМАУАТ

Жамауат
02.12.2022 - 12:15 | 👁 9

Подробности...

Кир-кипчик ючюн артыгъын тёлемезча

РФ-ни Правительствосуну 2011 жылда 6 майдан 354-чю номерли бегимине тийишлиликде, кир-кипчикни ташыу ючюн тёлеуню ёлчеми юйде жашагъанланы санына кёре тергеледи. Ол кеси да бир журтда неда фатарда...

Жамауат
01.12.2022 - 11:00 | 👁 10

Подробности...

Аскерчи, гюрбежичи, къурулушчу

Сабий кёргенин унутмаз, дейдиле.

Жамауат
01.12.2022 - 10:42 | 👁 5

Подробности...

Бахсан сууну ызын тазалайдыла

Бахсан сууну Элбрус районда кесегинде ызын ташладан бла юзмезден тазалау ишле барадыла.

Жамауат
01.12.2022 - 10:00 | 👁 8

Подробности...

Жорукъланы иги билген энергетиклени белгилегендиле

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде от тюшюу жаны бла къоркъуусузлукъну юсюнден конкурсда хорлагъанланы белгилегендиле.

Жамауат
30.11.2022 - 13:09 | 👁 8

Подробности...

Аманат (Болгъан иш)

Уллу Ата  журт уруш башланнганда, Айдабекланы  Айшат   къагъанакъчыкъ эди.

Жамауат
30.11.2022 - 11:35 | 👁 5

Подробности...

Къанатлыла къыш сууукълада жунчумазча

Къабарты-Малкъарны къырал  бийик тау заповедниги «Къышха къалгъан къанатлылагъа болуш» деген тёрели  акциягъа къатышыргъа чакъырады. 

Жамауат
30.11.2022 - 11:33 | 👁 2

Подробности...

Бузлатылгъан ашарыкъланы юслеринден тюзю бла терси

Быллай продукцияны – чабакъны, этни, кёгетлени, жемишлени, бишген затланы хайырланыу жылдан жылгъа кёбейе барады. 

Жамауат
30.11.2022 - 11:32 | 👁 2

Подробности...

Орамланы тапландырыу ишле тохтамайдыла

Келир жыл «Къоркъуусуз эм тынгылы жолла» миллет проектге кёре, Нальчикни эрттеден бери къаралмай тургъан тогъуз  магъаналы орамына  тынгылы ремонт этилликди. 

Жамауат
29.11.2022 - 11:01 | 👁 17

Подробности...

Эл мюлк

Россейде эл мюлк продукция чыгъарыучуланы онгдурурча быйылны ахырына дери 889 миллион сом бёлюнюрюкдю. Тийишли бегимге РФ-ни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин къол салгъанды. Быллай...

Жамауат
28.11.2022 - 14:52 | 👁 12

Подробности...

Аскерчилеге саугъала эмда алгъышла

Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ) бизни республикада бёлюмюню келечилери, къырал статистика ведомствону адамлары бла бирге кезиулю гуманитар болушлукъ жыйып, энчи аскер операция бара тургъан тийреге...

Жамауат
28.11.2022 - 14:50 | 👁 5

Подробности...

Жол тап ишлене турады

Нальчикде, Мовсисян атлы орамны эки километр чакълы кесеги жангыртыла турады. Подряд организацияны ишчилери алгъаракъда аны мурдорун топуракъ бла зыгъыр къуюп жарашдыргъандыла. 

Жамауат
28.11.2022 - 12:11 | 👁 5

Подробности...

Жаш тёлю бла ишлеуню амаллары сюзюлгендиле

Бу кюнледе Элбрус районда КъМР-ни жаш тёлюсюню форуму бардырылгъанды. Аны къурагъанла КъМР-ни Жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу, районну жер-жерли администрациясы эм билим бериу...

Жамауат
27.11.2022 - 13:35 | 👁 11

Подробности...

Кёп сабийли аналагъа – майдалла, ыспас сёзле

Россейде Ананы кюнюню аллында беш эм андан кёп сабий ёсдюрген 21 тиширыу  «Ана махтаулукъну» майдалы бла саугъаланнгандыла. Анга аталгъан къууанчлы жыйылыу Правительствону юйюнде болгъанды....

Жамауат
27.11.2022 - 11:43 | 👁 6

Подробности...

Уммайланы Мухажир – Малкъарны алтын жулдузу

Огъары Малкъарда Совет Союзну Жигити Уммайланы Мухажирни 100-жыллыгъына аталгъан къууумла болгъандыла. Тюбешиуню Абайланы Мисост атлы 2-чи номерли битеулю орта билим берген мектеп къурагъанды.

Жамауат
27.11.2022 - 10:11 | 👁 6

Подробности...

Бир ниетлиликлерин, таукелликлерин да кёргюзтгендиле

Тюнене Нальчикде Украинаны тийресинде бардырылгъан энчи аскер операция жанлы болгъанланы  митинги  бардырылгъанды. Аны КъМР-ни Миллетлени ишлери эмда жамауат проектле жаны бла министерствосу...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Жангылыкъла
06.12.2022 - 15:28 | 👁 8

Подробности...

Энтта да бир гуманитар болушлукъ

Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ) Къабарты-Малкъарда бёлюмюню, Нальчикде Ара рынокну таматасы Бабаланы Заурну башламчылыгъы бла эм арендаторла да къошумчулукъ этип, энчи операция баргъан...

Экономика
06.12.2022 - 14:26 | 👁 6

Подробности...

Зыбыр къалгъан-къулгъанланы жарашдырлыкъдыла

Къабарты-Малкъарда жуууукъ заманда коммунал зыбыр къалгъан-къулгъанланы   жарашдыргъан комплексли предприятие ишлер муратлыдыла. Аны къурулушуна юч миллиард сомдан аслам къоратыллыкъды.

Жангылыкъла
06.12.2022 - 13:23 | 👁 8

Подробности...

Подстанция танг кесек адамны ток бла жалчытады

Кёп болмай Нальчикде токчула онбеш минг адамны, ол санда онеки чакълы   социал объектни ток бла жалчытхан "СКЭП" подстанцияны жангыртып башлагъандыла.  Тийишли ишлеге 60 миллион сом чакълы...

Жангылыкъла
06.12.2022 - 12:59 | 👁 7

Подробности...

Эл мюлкден хапарла

Быйыл Къабарты-Малкъарны эл мюлкде уруннганлары 86 тюрлю техника сатып алгъандыла. Ол санда 78 трактор, будай ургъан 7 комбайн эм мал аш жарашдыргъан комбайн. 

Маданият
06.12.2022 - 11:57 | 👁 4

Подробности...

Чюелдини юсюнден жыр эм таурух

Халкъ жырлада бизни миллет эсибиз сакъланады. Адам уллу жашап келген мингле бла саналгъан заманда ёмюрлюк болгъан затла – адамлыкъ, кертичилик, хатерлик, сюймеклик, ийнаныу…– аланы бизге жууукъ...

Билим
06.12.2022 - 11:22 | 👁 8

Подробности...

Билим бериу учрежденияланы жангыртадыла

Бу кюнледе «Билим бериуню айнытыу» эм «Эл жерлени комплекс халда айнытыу» къырал программалагъа кёре, Прохладна районда билим бериу учреждениялагъа тынгылы ремонт этиледи. 

Илму
06.12.2022 - 09:15 | 👁 4

Подробности...

Эсин, кёлюн да бардыргъан жумушуна бере, ахшы жетишимлеге жетеди

Созайланы Иналны къызы Курданланы Жанна  алимлик жолунда кёплеге сейир болгъан тинтиулени бардыра, ышаннгылы жетишимлеге жетгенди.

Жангылыкъла
06.12.2022 - 09:05 | 👁 4

Подробности...

Къыстау нартюхню орадыла

Черек районну аграрчылары мирзеулюк нартюхню оруп бошай турадыла. Быйыл мюлклени барында да  нартюхню 2355 гектарда салгъандыла. Ол былтырдан иги да кёпдю.    

Маданият
06.12.2022 - 09:05 | 👁 7

Подробности...

Къош къаймакъны татыуу балдан игиди

Тауда жашау этген не къыйын эсе да, таулула жашауларын бек тап къурай билгендиле. 

Спорт
05.12.2022 - 17:45 | 👁 7

Подробности...

Терк районда футбол майданнга – толу ремонт

Республиканы Терек шахарында «Терк районда физкультураны бла спортну айнытыу» муниципал программаны чегинде футбол майданнга толу ремонт этиле турады.

Билим
05.12.2022 - 17:24 | 👁 2

Подробности...

Финансланы юсюнден портал

РФ-ни Финансла министерствосуну башламчылыгъы бла моифинансы.рф интернет-портал къуралгъанлы бир ненча жыл болады. 

Жангылыкъла
05.12.2022 - 17:00 | 👁 4

Подробности...

Борчла этип тургъанланы хаталары бирсилеге да жетеди

Бизни республикада жашау журт-коммунал мюлк предприятияланы электрокюч ючюн этген борчларыны битеулю ёлчеми бир миллиард сомгъа жете къалады. 

Жангылыкъла
05.12.2022 - 16:56 | 👁 11

Подробности...

Газетлеге бла журналлагъа учуз багъасы бла жазылыргъа онг барды

Бешинчи декабрьден тебиреп онбешинчи декабрьге дери Россейни почта бёлюмлерини барысында да федерал газетлеге бла журналлагъа 30 процентге дери учуз жазылыргъа онг барды.

Право
05.12.2022 - 16:50 | 👁 3

Подробности...

Биягъы жалгъан ичги

Право низамны сакълаучула юч тоннагъа жууукъ жалгъан этил спиртни сыйыргъандыла.

Право
05.12.2022 - 16:18 | 👁 2

Подробности...

Арыгъаны келтиргенди хатагъа

Быйыл 5 ноябрьде 34-жыллыкъ эр киши «Аргудан-Александровская» жол бла Александровская элге бара болгъанды. 

Страницы