13.12.2019, 08:50 - Спорт

Ростов областьда 2006 жылда дери туугъан къызланы араларында баскетболдан Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Анда Санкт-Петербургдан, Курскдан, Люберцевден, Дондагъы Ростовдан, Нальчикден бла Азовдан командала ойнагъандыла. 

13.12.2019, 08:45 - Право

КъМР-де МВД-ны Миграцияны ишлери жаны бла управлениясында къуллукъ этгенле  республикада УФСИН-ни  4-чю номерли тюзетиучю колониясын жокълагъандыла эмда анда тургъан тыш къыраллыла бла ушакъ бардыргъандыла. 

13.12.2019, 08:42 - Билим

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде КъМР-де  чекленнген жууаплылыгъы болгъан   "Къызыл Жор" регион бёлюм къурап студентлеге деп  информация-жарыкъландырыу иш бардырылгъанды.

13.12.2019, 08:35 - Саулукъ

Кёп болмай  Нальчикни 1-чи номерли  клиника  больницасында бауурунда  онкологиясы  болгъан саусузгъа   операцияны жангы тюрлюсю  этилгенди.

13.12.2019, 08:25 - Илму

Яникойчу Хутуйланы Тамерлан Юг федерал университетни Инженер-технология академиясыны Таганрогдагъы Компьютер технологияланы бла информация къоркъуусузлукъну институтуну 3 курсуну студентиди. Кёп болмай ол тенги Дмитрий Мингалёв бла бирге «Жаш устала» деген ючюнчю вузла аралы чемпионатха къатышханды. Жашла «Разработка решений с использованием блокчейн технологий» деген проектни хазырлагъандыла.

13.12.2019, 08:20 - Право

Ата журтну жигитлерини кюнюнде КъМР-де МВД-ны келечилери Россейни Жигити Анатолий Кяровну атасын жокълагъандыла. 

13.12.2019, 08:00 - Маданият

Кёп болмай Нальчикде, мектеплени таматаларыны юйретиу жаны бла орунбасарлары эм  музейлерини ишчилери къатышып,  «Школда Махтаулукъну музейин къурау эм ишлетиу» деген  семинар-кенгеш  болгъанды, деп билдиргендиле «115-чи атлы дивизия» деген  излеу отряддан. Быллай магъаналы проект излеу отрядны башчысы Олег Заруцкийни бла ара шахарыбызны   билим бериу департаментини бёлюмюню таматасы  Светлана Тхагапсоеваны башламчылыкълары бла бардырылады.  

11.12.2019, 08:19 - Жамауат

Бурун заманладан бери къайсы къыралда да адам санын тергеу иш бардырылгъанды. Аны хайыры бла аскер къуллукъгъа неллай бир адамны чакъырыргъа, халкъдан къаллай бир налог жыяргъа боллугъун билгендиле. Перепись буруннгулу Къытайда, Грецияда, Римде, башха къыраллада да бардырылып тургъанды.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

13.12.2019 - 08:58

Адам кесине не игиликни излей эсе да, башхагъа да алай къараргъа керекди

Сёзсюз, интернетни кёп игилиги барды. Алай анда кёпле кеслерини керти атларын да букъдуруп, миллетлени бир бирге юсгюрюр ючюн кёп кюч – къарыу саладыла. Анга ислам дин къалай къарайды? Бу сорууну биз Яникой элни иймамы Элеккуланы Хасаннга бергенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 5
13.12.2019 - 08:10

«Жашауумда битеу жетишимлени да атамы бла анамы хайырындан болдуралгъанма»

КъМР-ни Парламентини спикерини орунбасары Жанатайланы Салим депутатланы арасында эм сынаулуду десек, жангыллыкъ болмазбыз. Ол законла чыгъарыучу органнга сайланнганлы жыйырма жылгъа жууукъ болады, бу кезиуде депутатдан комитетни башчысына, спикерни орунбасарына дери ёсгенди.  Биз аны парламентаризмни айнытыуну, юйюрюню, сюйген китапларыны юслеринден ушакъ этгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 4
11.12.2019 - 08:19

Келир жылда переписьде электрон технологияла кенг хайырланыллыкъдыла

Бурун заманладан бери къайсы къыралда да адам санын тергеу иш бардырылгъанды. Аны хайыры бла аскер къуллукъгъа неллай бир адамны чакъырыргъа, халкъдан къаллай бир налог жыяргъа боллугъун билгендиле. Перепись буруннгулу Къытайда, Грецияда, Римде, башха къыраллада да бардырылып тургъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
11.12.2019 - 08:19

Къолларынг ариу болурун сюе эсенг

Къолланы териси суудан бузулмаз ючюн косметологла резин къол къапла кийигиз дейдиле.  Алай ары дери къолланы тынгылы жуууп, къурутуп, аз-маз тальк себерге тийишлиди. Быстыр, адыр, пол жуууп бошагъаныгъыздан сора уа къолларыгъызны  къол къапланы тешмей тургъанлай жууугъуз, ызы бла аланы тешип,  ичлерин чайкъагъыз, сора, къурутуп, эки жанындан да тальк себип  салыгъыз. Къол къапланы тешгенден сора, къолларыгъызны да жылы сууда  жууаргъа, ала къургъакъсыгъандан сора уа крем жагъаргъа керекди.

Подробности... | Просмотрено: 5
11.12.2019 - 08:19

Письмо да жазарла, сёлешип да айтырла

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясындан аны атындан хыйлачыла телефон бла сёлешген неда письмо жазып жиберген кезиуле тюбегенлерин билдиргендиле.

Подробности... | Просмотрено: 2
11.12.2019 - 08:19

Бёрюле табийгъатны тюрлендиргендиле

Табийгъатда магъанасыз бир зат да жокъду. Хар битим, жаныуар, ургъуй окъуна  да уллу экосистеманы кесегин тутадыла.

Подробности... | Просмотрено: 2
11.12.2019 - 08:19

Жазылыу – 2020

Жангы жылгъа – «Заман» бла бирге!

 Сыйлы жамауат!
Биз кюн сайын республикабызда тамамланнган ишлени газетни бетлеринде ачыкълайбыз, халкъыбызны тарыхыны, маданиятыны, къууанчларыны, жарсыуларыны, ниетлерини бла муратларыны юсюнден материалла басмалайбыз.

Подробности... | Просмотрено: 4
11.12.2019 - 08:17

Къыйматлы проектлени бардырыуну къайгъысын кёре

Кёп болмай РФ-ни Эл мюлк министерствосуну мелиорация жаны бла департаменти видеоконференция халда  кенгеш бардыргъанды.

Подробности... | Просмотрено: 5

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Спорт

19.12.2018 - 09:37

Эм гитче болгъанлыкъгъа, «алтын» алгъанды

СССР-ни сыйлы тренери Борис Грековну хурметине Москвада боксдан тёрели эришиу къуралгъанды, анга къыралны 56 регионундан 2005-2006 жыллада туугъан 300-ден аслам спортчу къатышхандыла.
Подробности... | Просмотрено: 10
Тарых

19.12.2018 - 09:36

«МУРДОРУБУЗ БИРДИ - ТЮРК ТИЛИ

   Бронтой Янгович Бедюров, алтай поэт, Алтай Республиканы халкъ жазыучусу,  востоковед-тюрколог 1947 жылда  Онгудай элде туууп, Куладада ёсгенди. Москвада М. Горький атлы адабият институтда эм СССР-ни Илму Академиясыны востоковедение институтуну аспирантурасында окъугъанды.

Подробности... | Просмотрено: 38
Тарых

19.12.2018 - 09:33

«Жаннган жерни» жигити

                                                  Кёкге жолу жабылгъан эди

Подробности... | Просмотрено: 18
Жангылыкъла

19.12.2018 - 09:31

Окъуучуларыны билимлерине, къылыкъларына да эс бургъан устаз

        Кёп болмай устазланы сынамларын ёсдюрюр, жангы амалланы хайырланыргъа юйретир муратда Шимал Осетия-Аланияны Хумалаг элинде ана тилден устазланы «Биз башхабыз, алай бирчабыз» деген сегизинчи регионла аралы конкурсу болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 22
Жангылыкъла

19.12.2018 - 09:30

Инклюзив билим бериу жаны бла сынаулары бла бир бирге юлюш эте

      Кёп болмай Тырныауузда Отарланы Керим атлы 1-чи номерли лицейде «Инклюзив билим бериу: анга оноу этиуде жартылыкъла эмда  окъутууну къурауда жангы амалла» деген темагъа семинар болгъанды. Ол «Билим бериу хар кимге» деген проектни чеклеринде бардырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 34
Тарых

19.12.2018 - 09:30

Атла бла ат керекле

                                                            Экижашар, ючжашар, тёртлю….

Подробности... | Просмотрено: 40
Спорт

19.12.2018 - 09:28

Къарындашла Тоторкъуллада – алтын бла доммакъ майдалла

Ставропольда пауэрлифтингден Россейни кубогу бардырылгъанды, спортчула троеборьеде бла энчи упражнениялада эришгендиле. 
Подробности... | Просмотрено: 11
Саулукъ

19.12.2018 - 09:10

Бу усталыкъда жаланда кючлюле къаладыла…

РФ-ни МЧС-ини Элбрус излеу-къутхарыу отряды къыралда бек кючлюледен бирине саналады. Анда ишлеген жашла жигитликлери бла белгилидиле. Отряд ишлеп башлагъанлы 2 минг излеу иш бардыргъанды, 5,5 минг адамны къыйын болумладан къутхаргъанды.

Подробности... | Просмотрено: 29
Тарых

19.12.2018 - 09:05

УЛЛУ ДА ГИТЧЕДЕН БОЛАДЫ

                                                                      Ыннамы айтханларын эсге тюшюре...

Подробности... | Просмотрено: 16
Политика

19.12.2018 - 09:00

Шахарланы сыфатларын ариуландырыргъа онг берилгенди

 «Шахарланы шёндюгю болумларын къурау» деген проектни чеклеринде Нальчикде, Бахсанда, Терекде эм Прохладныйде кёп къатлы юйлени арбазлары эмда жамауат аслам жыйылгъан жерле жангыртылгъандыла.   Былтыр а бу программаны чеклеринде республиканы ара шахарында 80-ден аслам арбаз бла Къулийланы Къайсын

Подробности... | Просмотрено: 14
Илму

14.12.2018 - 10:20

Халкъны ауузунда аты иги бла жюрюген доктор

    Тёбен Чегемде билимли, чомарт адамларыбыз асламдыла. Россей Федерацияны, КъМР-ни да сыйлы врачы, медицина илмуланы доктору, профессор Мустафаланы Шабазны жашы Магомет аладан бириди.

Подробности... | Просмотрено: 64
Тарых

14.12.2018 - 10:05

Ишлери, жигитликлери таурухча эшитилген Мёлек

    Озгъан ёмюрню жыйырманчы жылларында Глоуланы Рамазан белгили адам болгъанды. Ол кеси Учкулан районда Къарт-Журт элде жашагъанды. Къарачай областьда жоллагъа, кёпюрлеге оноу этгенди, аны къолу жетмей хазна бузулгъан зат жангыртылмагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 17
Жангылыкъла

14.12.2018 - 10:03

Хирургия корпус салынады

          Прохладнада 180 адам жатарча эки корпусдан къуралгъан  хирургия корпус ишленеди. Алты къатлы блокла бир бири бла байламлы боллукъдула, деп билдиредиле КъМР-ни Къурулуш министерствосуну пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 13
Экономика

14.12.2018 - 09:58

Банкны бохчасы - толудан толу

         Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню депозит бохчасында бу кюнлеге 4,1 миллиард сом жыйылгъанды. Ол санда 3,9 миллиард - адамланыкъыды. Саулай алып айтханда уа, быйыл ол 2,4 миллиард сомгъа кёбейгенди.

Подробности... | Просмотрено: 9
Илму

14.12.2018 - 09:55

Тирилиги, къармашыуу юлгюге тутарчады

   Тырныауузну 6-чы номерли школуну окъуучусу Жаппуланы Хусей муратларына жетерге итиниулюгю, бола тургъан ишлеге тири къатышханы бла айырмалыды. Хар жыл сайын ол регион, битероссей эм халкъла аралы эришиуледе жетишимли болады.

Подробности... | Просмотрено: 16
Спорт

14.12.2018 - 09:45

Тахтамукайдан – алтын бел баула бла

    Адыгеяны Тахтамукай районунда грек-рим тутушуудан тёрели битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Ол республиканы спортну усталарыны хурметлерине аталып къуралгъанды, хорлагъанлагъа бел баула бла сыйлы саугъала берилгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 40

Страницы