30.06.2020, 08:08 - Маданият

Буруннгу заманлада халкъда: «Не курт оюн этип айланаса! Кел юйге!» - дегенни терк-терк эшитирге болгъанды. Алай аны магъанасы не болгъанын а туудукъла артыкъ аламат билмейдиле.

26.06.2020, 08:12 - Жамауат

«Прохладный - Эльхотово» жолну Терк районда Дейское элни ичи бла баргъан кесегинде тынгылы жангыртыу ишле барадыла, деп билдиргендиле муниципалитетни администрациясындан.

26.06.2020, 08:08 - Экономика

Майский шахарда сууланы тазалаучу объектлени къурулушу барады. Бу иш «Эл тийрелени комплекс халда айнытыу» деген къырал программаны хайырындан башланнганды, деп билдиргендиле районну администрациясыны пресс-службасындан.

26.06.2020, 08:08 - Жамауат

Кёп болмай «Россельхозбанкны»  экспертиза арасы Россейде алмала рынокну  тинтгенди. Аланы тергеулерине кёре,  терк айныгъан терек бахчаладан  2024 жылда бир миллион 200 миг тонна жемиш жыйыллыкъды. Тирликни асламысы арт беш  жылда къуралгъан бахчаладан алынырыкъды.    

26.06.2020, 08:04 - Жамауат

Дунияны эм бай адамлары кеслерин бир кесек «сейир» жюрютгенлерин журналистле бла психологла эртте да эслеген эдиле. Бек алгъа кесине эсни Уоррен Баффет бурдургъанды: ол 72,7 миллиарды болгъан инвесторду, алай кеси уа бир гитче юйчюкде жашайды эмда фастфуд бла ауузланады. Аны ызындан Ингвар Кампрадени юсюнден айтып башлагъандыла.

26.06.2020, 08:02 - Жамауат

Бёзюланы Акули бюгюнлюкде да, сексен юч жылында, белгили къол устады, дарман кырдыкла бла багъыучуду. Ол сыргъан тёшеклени бла жууургъанланы республикабызны тышындан окъуна келип аладыла.  Огъурлу ынна бла ушагъыбызда аны  жашау жолун, ата-бабаларын,  таулу халкъны чемерлигин кёргюзтген юлгюлю адамланы эсгергенбиз.

05.06.2020, 15:12 - Жамауат

Эт эмда андан жарашдырылгъан ашла къарачайлылада бла малкъарлылада баш жерледен бирин аладыла. Анда эмда аны жауунда адамны санына-чархына керекли кёп затла бардыла. Бизни ата-бабаларыбыз союлгъан малны хар затындан да кёп тюрлю ашла жарашдыргъандыла.

05.06.2020, 08:03 - Право

Автомашиналаны къырал эсепге тюшген къайсылары ючюн да тийишли налог тёлерге кереклисин ким да биледи. Алай быллай техникагъа от тюшюп, ол аварияда болуп неда бир башха къыйын болумлада жукъгъа жарамазча болса, аны иеси бу тёлеуден эркин этиледи.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

03.07.2020 - 08:17

Кёлю къалгъанны тилегинден къоркъугъуз

Арт заманда ислам медицина деген ангыламны юсюнден терк-терк эшитирге тюшеди. Аны  энчиликлерини, багъыу амалларыны, аны болушлугъу бла ким хайырланыргъа боллугъуну юсюнден  «Мамырлыкъ» жандауурлукъ фондну башчысы Ахматланы Назир хажи бла ушакъ этгенбиз.

 
Подробности... | Просмотрено: 4
03.07.2020 - 08:17

Жау чайкъау

«Малкъарлыла бла къарачайлыла сютден эмда сют башдан жау алыу  бла бурун заманладан  бери шагъырейдиле, мал тутуп, сют саууп тебирегенли», - дейди сют промышленностьну инженер технологу Мисирланы Хасан.  - Малчылыкъ бла уа бизни  ата-бабаларыбыз - аланла - бир талай минг жыл мындан алгъа окъуна к

Подробности... | Просмотрено: 7
03.07.2020 - 08:12

«Бу усталыкъны сайлагъаныма сокъуранмайма»

Къайсы бирибиз да жаш заманыбызда къартлыкъны, къарыусузлукъну юсюнден сагъыш этерге сюймейбиз. Эсибизге келтирирге окъуна. Ол кезиу къайда эсе да узакъда къалып, бизге жеталмазлыкъча.

Подробности... | Просмотрено: 2
03.07.2020 - 08:12

Тютюнню къояма деген амал табарыкъды

КъМР – ни наркодиспансерини наркологу  Артур Пачев кёп жылланы ичинде бизни республикада орта билим берген школлада наркотиклени эм тютюнню хатасыны юсюнден лекцияла окъуп тургъанды. Жарсыугъа, быйыл коронавирус бу ишни тынгылы бардырыргъа чырмагъанды. Алай биз врач бла онлайн амал бла ушакъ этгенбиз.

 
Подробности... | Просмотрено: 2
01.07.2020 - 08:30

Бир тюрлю хайыр келтирмеген жумушдан кери болайыкъ

Арт заманда шахарларыбызны, ол угъай, эллерибизни окъуна орамларында къолларында, билеклеринде татуировка салдыргъан жаш адамланы кёрюрге тюшеди.  Анга сейир этерча да тюйюлдю – артистле, жырчыла, социальный сетьледе белгили адамла битеу санларын аллай суратла бла «жасап», къалгъанлагъа юлгю болгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 9
01.07.2020 - 08:26

Кёлкъалдылыкъ

Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун: «Муслийманны  къолундан, тилинден да бир адам да ачымазгъа керекди»,-дегенди.

Подробности... | Просмотрено: 3
01.07.2020 - 08:25

Фатарланы юслеринден ётюрюк эм керти хапарла

Бир жанындан, фатарла бла байламлы не соруугъа да жууапланы билебиз. Алай, ачыкъланнганыча, алыкъа кёп адамла ийнанып тургъан таурухла бардыла.

Подробности... | Просмотрено: 6
01.07.2020 - 08:22

Тойларыбыз ресторанладан юйлерибизге къайтырламы?

Хар халкъны энчи адетлери, тёрелери бардыла. Ёмюрлени теренинден келген ыз-къылыкъ   мардала хар жангы тёлюге жашау  мурдордула. Бызынгы элден эсли ынна Созайланы Люба бир – бир адетлени юслеринден айтханды.

Подробности... | Просмотрено: 7

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Маданият

05.07.2019 - 09:55

Таш бла заман

Желле жалай, жауунла да жууа чукуюн, аламы берген болурла ташха бу тюрлю сыфатны, огъесе эртте, бурун заманлада, аллай мазаллы адамламы жашагъандыла, быллай уллу ташны ишлеп, жонуп келтирип, тау башына орнаталгъан. Къалай-алай эсе да, Малкъар ауузларындан биринде, черекни онг жанында, бийик тау башында, уллу таш барды.

Подробности... | Просмотрено: 20
Спорт

05.07.2019 - 09:38

Европаны бла дунияны чемпионатларына къатышыргъа эркинликни къоруулагъандыла

Уфада бел бауладан тутуп тутушуудан Россейни чемпионаты къуралгъанды. Ахыр жыллада бардырылгъан эришиуледен ол эм уллу болгъанды – анга къыралны 32 регионундан 300-ге жууукъ эм кючлю гёжеф къатышхандыла, деп билдиргендиле Къабарты-Малкъарны Черек районуну пресс-службасындан. 

Подробности... | Просмотрено: 13
Саулукъ

05.07.2019 - 09:30

Жигитлени Минги тауну тийресинде хазырлайдыла

Къабарты-Малкъар жангы сабий проектни жашауда бардырыу майдан болгъанды – Элбрусда  «Жигитле» деген энчи айнытыу лагерь ишлеп башлагъанды. Тёрт сменагъа бери Москвадан бла Москва областьдан 10-17 жыл санлы 200 сабий келликди.

Подробности... | Просмотрено: 7
Право

05.07.2019 - 09:28

Миллет гвардияны келечилери донорлукъ этедиле

РФ-ни Миллет гвардиясыны КъМР-де Управлениясында Россейде кеси ыразылыкълары бла донор къан бериу ишни айнытыу программаны чегинде акция къуралгъанды. Эрттенликден башлап Управленияны тийресинде Лермонтов шахарда  Шимал-Кавказ федерал илму-клиника араны 101-чи номерли клиника больницасыны  къан алыу кёчюрюлген  станциясы ишлеп башлагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 13
Маданият

05.07.2019 - 09:20

«Мында къонакъбай, чомарт, ёхтем адамла жашагъанларына тюшюннгенме»

Журналистни жоллары кёп сейир адамла бла тюбешдиредиле. Аны ючюн сюеме мен бу усталыкъны. Мени да аллай тюбешиулерим кёп болгъандыла. Кертиди, бирле эсингде къаладыла, бирле уа – угъай.   Белгили россейли актёр эмда жырчы Александр Дьяченко бла тюбешиуюм, ушакъ этгеним да аллай унутмазлыкъ кезиулеримден бири болгъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 7
Право

05.07.2019 - 09:15

Тёлеулерин болжалгъа салып тургъанланы приставла жокълагъандыла

«Каббалкэнерго» компанияны эмда Сюд приставланы федерал службасыны КъМР-де управлениясыны келечилери алгъаракълада бирге рейдле бардыргъандыла. Аланы кезиуюнде талай элде ток ючюн хакъ тёлемей тургъан 367 адамны юйлеринде болгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 10
Саулукъ

05.07.2019 - 09:10

Амброзия - адамгъа, сабанлагъа да заранлыды

Амброзия деп жап-жашил, ариу чапыракълы битимге айтадыла. Къабарты-Малкъарда аны орамлада, арбаз тийреледе, жол жанларында, бахчалада да аслам тюберге боллукъду. Жарсыугъа, адам улугъа бу ариу битимни хатасы болмаса, бир тюрлю хайыры жокъду.

Подробности... | Просмотрено: 13
Жангылыкъла

05.07.2019 - 09:05

Кёнделенде жоллагъа ремонт этип башлагъандыла

Тынгылы жангыртыу ишле Байзулла улуну атын жюрютген эмда Мельничная орамлада бардырыладыла, деп билдиргендиле Элбрус районну администрациясыны пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жангылыкъла

05.07.2019 - 09:00

Заранлы къурт-къумурсхаланы жайылыуларын тыярча

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда эмда Шимал Осетияда Управлениясыны специалистлери бизни республиканы тийресинде карантин фитосанитария болумну тинтиу бла кюрешедиле. Ведомствода айтханларына кёре, бу иш заранлы къурт-къумурсхаланы тюрлюлерин тохташдырыр, ала битимлеге бла битимчилик продукциягъа не хата салыргъа боллукъларын эмда карантин кийирилирге кереклисин билир умут бла бардырылады.

Подробности... | Просмотрено: 8
Жангылыкъла

05.07.2019 - 08:55

Муртазланы Борис РФ-ни МВД-сыны Черек районда бёлюмюню жангы таматасы бла танышдыргъанды

Ючюнчю июльда ыйыкъ сайын бардырылыучу жыйылыуда Черек районну администрациясыны башчысы  Муртазланы Борис  кенгешге къатышханланы Россейни МВД-сыны Черек районда бёлюмюню жангы таматасы, полицияны подполковниги Къартлыкъланы Музафарны жашы Зейтун бла танышдыргъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 7
Политика

03.07.2019 - 19:02

Извещение

к сведению избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва, назначенных на 8 сентября 2019 года.

Подробности... | Просмотрено: 12
Экономика

03.07.2019 - 15:18

Хайырланыучуланы кредит кооперативи деген ол неди?

Эллени хар биринде да банкланы бёлюмлери не хазна болсунла. Ахчаны ёнкючге терк излегенлеге уа ол бек уллу тыйгъычды. Быллай проблемадан къутулур ючюн адамла хайырланыучуланы кредит кооперативлерине (КПК) киредиле. Ол не амалды, неге керекди, аны къаллай хайыры барды – бу соруулагъа Россейни Банкыны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башчысыны орунбасары Балаланы Расул жууап бергенди.

Подробности... | Просмотрено: 26
Тарых

03.07.2019 - 08:19

Жюреклерини тазалыкълары, акъылларыны теренликлери эм тукъумларына сакълыкълары бийик даражададыла

Малкъар Россейге къошулгъандан сора таулуланы башха халкъла бла экономика, политика, культура байламлыкъланы   бютюнда  кенгертирге онглары  болгъанды. XVIII—XIX ёмюрледе Малкъарны географиясына, тарыхына, халкъны жашау турмушуна, культурасына сейир ёсгени эсленеди.

Подробности... | Просмотрено: 9
Саулукъ

03.07.2019 - 08:19

«Ишиме сюйюп барама, юйюме къууанып къайтама»

Врачны аты ол аягъы юсюне салгъан саусузланы ыспаслары бла айтылады. Нальчикни Дубки тийресинде Перинатал арада  акушер-гинеколог болуп ишлеген Къумукъланы Аслижанны (Къулийланы Ахматны къызы) да республикада кёпле таныйдыла эмда хурмет этедиле.

Подробности... | Просмотрено: 10
Илму

03.07.2019 - 08:19

Шимал Кавказны суулары жаны бла эксперт совет университетде ачыллыкъды

Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде  «Суу  жашаугъа эмда керек табийгъат байлыкъды» деген темагъа «тёгерек стол» бардырылгъанды. Анда суу къолайлыкъны сакъларгъа бурулгъан  бир ненча магъаналы оноу  къабыл этилгенди.

Подробности... | Просмотрено: 24
Жангылыкъла

03.07.2019 - 08:17

Бахсанда уллу кёпюр ишлер мурат барды

Бахсан шахарда узунлугъу 220 метрге жетген аллай уллу кёпюр ишлерге дейдиле. Ол  Конечная орамны  Дыгулубгейни ичи  бла баргъан республикалы трассагъа къошарыкъды, деп билдиргендиле  администрациядан.

Подробности... | Просмотрено: 15

Страницы