29.05.2024, 18:16 - Жамауат

Журтубузну табийгъаты алай ариуду, ол не заманда да къарагъан кёзню къууандыра, аны бла ёхтемлендире, алайды халы, бизни насыбыбызгъа. Аллах айтса, алай болуп да турур деп ышанабыз. Къабарты-Малкъар керти да толу эркинлик бла Шимал Кавказны инжисине саналады. Инжиле, бири биринден багъалы орунлукълагъа бёлюнюп, бир къауумдула. Ала – Терк, Черек, Чегем, Басхан, Балыкъ сууланы кюмюш къайишлери. Хар бири да – къарагъан кёзге сюйдюмлю, тамаша тарлада. Аланы бек аламаты – Чегем тарыды. Аны Геннадий Коммодов сёз бла суратларгъа сюйгенди да, болалгъан болур деригибиз келеди. Алайды да, аны алгъын жыллада ёхтемленип айтханларына биз да эс бурайыкъ, жерибизни ариулугъуна энтта бир тюшюнейик.   

29.05.2024, 17:45 - Жамауат

Гулийланы Жамалны къызы Дария бюгюнлюкде реставратор иш бла кюрешип, тарых, дин магъаналы мекямланы эрттегили ышанларын сакълаугъа юлюшюн къошады. Таулу къыз бийик тау эл Нейтринодан къыралыбызны ара шахарына къалай тюшгенини, къаллай тарых магъаналы объектледе ишлегени манга сейир кёрюннгенди.

29.05.2024, 16:56 - Билим

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Жаш фахмуланы слёту болгъанды. Аны чеклеринде школчуланы арасында бардырылгъан Шимал Кавказны онекинчи ачыкъ олимпиадасында кеслерин айырмалы кёргюзтген   160 чакълы жаш адам эм устазлары  да саугъалагъа тийишли болгъандыла.  

29.05.2024, 15:39 - Жамауат

Малкъар халкъны кёп жигер, жигит жашы Уллу Ата журт урушха къатышханды. Ата журтну къоруулауда кёп жигитлик этип, атлары ёчюлмезлик отну жилтинлери болгъандыла. Бизни бюгюннгю бериуюбюзню жигити, аллай жашларыбыздан бири, Ксаналаны Харунну жашы Ибрагимди.

29.05.2024, 15:35 - Тарых

Миллетни тарыхы  адамланы къадарларындан къуралады. Бирде кесинг шагъат болурса неда сейир къадары болгъан адамны юсюнден эшитирсе. Бютюнда бек журтунгдан айырылгъанны неда озгъан замандагъыланы юслеринден айтылса сёз, анга  сейир этип, къулакъ салырса. Эски суратны кёрсенг а, андагъыны къадарын билгинчи тынчаймазса. Къадар дегенинг къайры жетдирмейди, неден ётдюрмейди.

29.05.2024, 15:33 - Саулукъ

Быйыл жыл башланнганлы Къабарты-Малкъарны медицина организацияларында 82 мингден аслам сабийге профилактика халда къаралгъанды, деп билдириледи КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну пресс-службасындан.

29.05.2024, 15:32 - Жангылыкъла

Республикада сабийлени жай солууларын къурау бла байламлы МЧС-ни жер-жерли бёлюмю контроль эм профилактика ишни бардырып тебирегенди. Бусагъатда анда эсепде 13 стационар лагерь, мектеплени мурдорларында сабийле кюндюз тургъан 18 лагерь, 2 саулукъ кючлеу эмда билим бериу организациялада да 2 лагерь бардыла.

29.05.2024, 15:30 - Жамауат

Къабарты-Малкъарны бла Краснодар шахарны туризм жаны бла власть органларыны, турист операторланы, агенстволаны келечилерини, экскурсоводланы тюбешиулери болгъанды. Анда эки субъектни да адамланы солууларын къурауда онгларыны юсюнден айтылгъанды.

    

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Тарых
29.05.2024 - 17:47 | 👁 10

Подробности...

Терен акъыллы Таусолтан

Тарыхха къарасанг, миллетибизни билимге итиннген, халкъын сюйген кёп ахшы уланлары болгъанды. Аллай жигит жашларыбыздан бири уа Шакъманланы Таусолтан эди. Ол 1891 жылда туууп, Шимал Кавказны...
Билим
29.05.2024 - 16:56 | 👁 12

Подробности...

Фахмулу жаш адамланы белгилегендиле

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Жаш фахмуланы слёту болгъанды. Аны чеклеринде школчуланы арасында бардырылгъан Шимал Кавказны онекинчи ачыкъ олимпиадасында кеслерин айырмалы...
Тарых
29.05.2024 - 15:35 | 👁 22

Подробности...

Эски сурат хапар айтады

Миллетни тарыхы  адамланы къадарларындан къуралады. Бирде кесинг шагъат болурса неда сейир къадары болгъан адамны юсюнден эшитирсе. Бютюнда бек журтунгдан айырылгъанны неда озгъан замандагъыланы...

Илму
30.01.2019 - 08:33 | 👁 112

Подробности...

Агъач кишиле: кертимиди огъесе ётюрюкмюдю?

   Бир талай жыл мындан алгъа «Комсомольская правда» газетден журналистле Кавказ таулада агъач кишини  кёрген, билген болгъанын соруп, тинтип, тау элледе айланнганларыны юсюнден статьяла жазылып...
Тарых
30.01.2019 - 08:30 | 👁 48

Подробности...

«Шапий апача, эки ишчим болса, бригада да керек тюйюлдю»

   Орта Азияда жашагъан ахыр эки-юч жылларыбыз бюгюнча эсимдеди.  Мен бла эгиз къарындашым Алий анда туугъанбыз. 1956 жылда уа бизге дагъыда эгешчик Фатимат къошулгъан эди. Анабызны,  къолунда да...
Илму
30.01.2019 - 08:28 | 👁 37

Подробности...

Энтта да экзаменлени, тюрлениулени юслеринден да айтхандыла

   Кёп болмай Нальчикни  администрациясыны Билим бериу департаментинде ата-анала бла тюбешиу болгъанды. Сёз анда ЕГЭ-ни юсюнден баргъанды.
Право
30.01.2019 - 08:25 | 👁 23

Подробности...

Динни юсюнден хайырлы ушакъла

   КъМР-ни  Муслийманларыны дин управлениясыны келечиси Атмырзаланы Абдуллах битеулю низамлы колонияны жокълагъанды эмда УФСИН-ни  таматасыны дин жаны бла болушлукъчусу Айвар Болов бла бирге ...
Право
30.01.2019 - 08:20 | 👁 23

Подробности...

Бахчада юйчюкге закон бла ие болурча

   - Адам жеринден тепдирилмеген мюлкюне толу  ие болурча,  анга эркин  оноу этерча, къолунда тийишли  документлери болургъа керекдиле, - дейди Росреестрни КъМР-де  Кадастр палатасыны документлени...
Жангылыкъла
30.01.2019 - 08:19 | 👁 27

Подробности...

Регионну пабликлерине энчи эс бёлюнюрюкдю

    Къысха заманны ичинде Россейде тийишли органла «ВК», Viber, WhatsApp  сетьледе пабликлени бла чатланы эм бир къауум  телеграмм-каналланы таматаларыны тизмесин къурарыкъдыла. Аны юсюнден...
Тарых
30.01.2019 - 08:00 | 👁 33

Подробности...

Фашизмни ууатыргъа онг болгъанына ийнандыргъан къазауат эди ол

   Сталинград ючюн къазауат Уллу Ата журт урушну тарыхында бек къанлы, кюйсюз сермеге саналады. Шахарны эркин этиу операцияны биринчи бёлюмю   1942 жылда 17 июльдан 18 ноябрьге дери баргъанды. Алай...
Спорт
28.01.2019 - 13:41 | 👁 32

Подробности...

Гюлюйланы Тамирлан – Россейде ючюнчю

     Белгород областьны Старый Оскол шахарында ауур атлетикадан Россейни биринчилиги бардырылгъанды, анга 15 эм 17 жыллары толмагъан жашла бла къызла къатышхандыла.
Жангылыкъла
28.01.2019 - 09:20 | 👁 25

Подробности...

Сууукълада да апчымазча

   Белгилисича, Жангы жылны байрамларында Минги тауну этеклеринде солугъанланы саны быйыл 54 мингнге жетгенди. Ол санда канат жолланы 40 мингден артыгъы хайырланнгандыла. Курортну инфраструктурасы...
Жангылыкъла
28.01.2019 - 09:15 | 👁 27

Подробности...

Сатыуда, аш хазырлауда да – жетишимлиле

  Нальчикде аш-азыкъ хазырлау эмда адамланы жумушларын жалчытыу учрежденияланы жангы жылны байрамына эм ариу жасалгъанланы арасында конкурс бардырылгъаныны юсюнден алгъаракълада билдирген эдик.

Страницы