Казбек Коков Кремльде РФ-ни Конституциясыны 25-жыллыгъына аталгъан къууанха къатышханды

    Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Россей Федерацияны Конституциясыны 25-жыллыгъына аталып Кремльде бардырылгъан къууанчлы жыйылыугъа къатышханды.
    Ары Правительствону, Федерация Советни бла Къырал Думаны, толтуруучу эмда сюд властьны федерал эмда регион органларыны, дин конфессияланы, жамауат биригиулени, илму эмда билим бериу организацияланы келечилери да чакъырылгъан эдиле.
     Аланы алгъышлай, Россейни Президенти Владимир Путин  Конституцияны бла аны статьяларын Россейни право системасыны ёзегине, аны бла бирге уа аны айныууну мурдоруна санагъанды.

 

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: