Дунияны бла Европаны чемпионатларындан – хорламла бла

Ноябрьде Амстердамда профессионал грепплингден «NAGA» деген ат бла Европаны чемпионаты бардырылгъан эди. Анда бизни республикадан «Файт Зона» клубну спортчулары жетишимли болгъандыла. Алчы жерлеге Алим Мешев, Рустам Юнус, Руслан Шухостанов чыкъгъандыла. Ахыргъы эришгенинден тышында, жашланы тренериди.
Ахшы билдириуле Къазахстандан да келгендиле. Астана шахарда дунияны чемпионатындан майдалланы Мурат Маржохов, Инал Апажев, Юнус Шетов, Абдурахман Тенгизов келтиргендиле. «Аллигатор» клубдан да Хасанби Балов, Рустам Карачаев жетишимли болгъандыла, аланы Астемир Гукежев юйретеди. Ала бла республиканы Спорт министерствосунда тюбешиу болгъанды.
    Спортчуланы алгъышлай, ведомствону башчысы Ислам Хасанов мындан арысында да жетишимли болурларын тежегенди. Аны орунбасары Заур Хежев да, жарау этгенде чыкъгъан чурумлагъа къарамай, дунияны бла Европаны чемпионатында алчы жерлени алыу уллу жетишимге саналгъанын чертгенди. Аны ючюн сизге ыразылыгъымы билдиреме эм сиз хорламны жолундан таймазыгъызгъа ышанама, дегенди ол.
Тренер Руслан Шухостанов дунияны чемпионатына республикада эм округда хорлагъан тёрт спортчубуз къатышханын билдиргенди. Ала хорлагъандан тышында, ариу сермешле кёргюзтюрге эм алада болжалдан алгъа къытаргъа да кюрешгендиле. Бусагъатда уа, алгъадача, жарау этебиз, жангы эришиулеге къыстау хазырланабыз. Нек дегенде жетишимни ызындан ачыулу хорлатыу келирге да боллукъду, деп къошханды ол.  
    Спортчуланы араларында эм тамата Мурат Маржоховду, ол ветеранланы араларында сермешеди, 46 жылында дунияны эки кере чемпионуду. Ол жараугъа биринчи жюрюп башлагъанында эришиулеге къатышыр умуту болмагъанды. Алай артдан-артха, ёсериги келип, кесин тюрлю-тюрлю турнирледе сынап тебирегенди, жетишимле да кеслерин сакълатмагъандыла. Эм жаш гёжефлери уа Абдурахман Тенгизовду, ол жетинчи классны окъуучусуду. Грепплингге дери таэквондо бла кюрешгенди, алай мураты энди спортну биринчи тюрлюсюнде дунияны чемпиону болургъады.
    Грепплинг бизни республикада алыкъа алай бек жайылмагъанды. Руслан Шухостанов айтханнга кёре, аны бла бюгюнлюкде юч клуб кюрешедиле. Ол тюрлюде тутушуу, тюйюшюу да бардыла. Алада этерге жарамагъан приёмла аслам тюбейдиле, грепплингде ала бек аздыла. Ол мында сермешлени бютюн сейир этдиреди, алай аны бла бирге спортчуну саулугъуна чып тюшерге къоркъуу да ёседи. 

 

КУЛЬЧАЛАНЫ Зульфия.
Поделиться: