Рейтинг балланы тохтамай жыяды

Екатеринбургда къатыш единоборстволадан «ММА Russian Cagefighting Championship — «RCC: INTRO» эришиуде Къабарты-Малкъардан спортчу Жаппуланы Альберт, сермешин болжалдан алгъа хорлам бла бошап, биринчи жерни алгъанды, деп билдиргендиле республиканы Спорт министерствосуну пресс-службасындан.
    Альберт «Гладиатор» клубда жарау этеди, онюч сермешинден онбиринде къытханды. Бу жол ол Пермьден сынамлы гёжеф Евгений Лазуков бла тюбешгенди эм аны 10:4 эсеп бла хорлагъанды. Аны тренер Мартин Афашагов юйретеди.

 

КУЛЬЧАЛАНЫ Зульфия.
Поделиться: