Къулийланы Алимни спектакли - Голливудда

Къулийланы Къайсынны жашы Алим Дарио Фону «Свободная пара» деген пьесасына кёре салыннган спектаклини премьерасы озгъан солуу кюнледе Голливудда Stephanie Feury Studio Theatreтеатрда болгъанды. Аны атына белгили режиссер эм актер  «Ёлюм бизни айыргъынчы» деп атагъанды.
    Алим бла бирге спектальде къабартылы актриса Амина Жаман да ойнайды. Сахнада юйюр жашау кёргюзтюледи. Сагъат чакълы заманны ичинде эр бла къатын болгъан жарсыуларын сюзедиле, айырылмай къалыргъа амал излейдиле. Юйюр чачылырын аладан бири да сюймейди. Нек дегенде ала некях этилгенде ёлгюнчю бир бирни атмазгъа сёз бергендиле…
   Премьерагъа Алимни, Аминаны да шуёхлары, тенглери да келген эдиле. Къараучу россейли актёрланы спектакльлерин бек жаратханын эки кюнню ичинде зал толу болгъаны шагъатлыкъ этеди.

 

Къасымланы Аминат.
Поделиться: