Жангы терек бахча, айбатландырылгъан арбазла

      Кёп болмай Куба-Таба элде  «Радуга» деген жангы сквер ачылгъанды. Аны бла байламлы къууанчлы ишге КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары - инфраструктура эм цифровой айнытыу министр Владимир Болотоков, аны кенгешчиси Борис Балагов, Бахсан районну администрациясыны башчысы Артур Балкизов, жамауат организацияланы келечилери, элчиле, школчула эм башхала къатышхандыла, деп билдиредиле муниципалитетни пресс-службасындан.  
        Владимир Хамацович, жыйылгъанланы алгъышлай, бу терекле тюбюнде кёпле солургъа сюериклерине  эмда ол элни айбатлы жерлеринден бири боллугъуна  толу ийнаннганын  айтханды. Объект «Шахарда болумну игилендириу» деген программаны чеклеринде ишленнгенин, ол кеси да беш жылны ичинде бардырыллыгъын, аны кезиуюнде республикада игилендириу жаны бла  иги кесек иш этиллигин да белгилегенди.
        Артур Балкизов да, айтылгъан алгъышлагъа къошула, скверге аяулу кёзден къараргъа кереклисин эсгертгенди. Бу огъурлу ишни бардыргъанлагъа   ыразылыгъын билдире, Куба-Таба элни сыйлы къартларындан бири Хажимурат Куготов да сёлешгенди.  
       Жангы сквер элни ортасында орналады, аны уллулугъу 7,5 минг квадрат метрге жетеди. Тюбю плитка бла ишленнгенди. Сабийле ойнарча майданлары, шинтиклери, кир-кипчик атарча орунлары, кече жарытырча чыпынлары бла чыракълары да бардыла. Бери жюз терек орнатылгъанды. Жууукъ заманда  спорт майдан да ишлерикдиле.
        Ол кюн къонакъла кёп фатарлы жети юйню арбазларында тапландырыу ишле къалай этилгенине да къарагъандыла, алагъа асфальт салыннганын, тротуарла, машина жолла да кенгертилгенлерин, шинтикле, урнала, чыпынлары  бла чыракъла эмда юч жюз терекчик орнатылгъанын да кёргендиле. Саулай айтханда, тёгерек-баш  таза эм айбат болгъанды. Келир заманда  быллай ишле Бахсан районну башха эллеринде да бардырыллыкъдыла.

 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: