Газ бла жалчытыу жумушла андан ары бардырыладыла

 2022 жылда къыралда эллени бла шахарланы газ бла жалчытыу программаны чеклеринде белгиленнген жумушла барысы да  толтурулгъандыла. Аны юсюнден «Единая Россияны» башчысы Дмитрий Медведев партия программаны жашауда бардырыуну эсеплерин чыгъарыугъа аталгъан кенгешде айтханды. Анда программаны быйыл тамамланыргъа белгиленнген жумушлары да сюзюлгендиле. Сёз льготалары болгъан инсанла юйлерин газ ызлагъа къошханда 100 минг сом субсидия бериу къалай къуралгъаныны юсюнден да баргъанды.

Партияны башчысы айтханыча, газ инфраструктураны къураугъа къоратылгъан ахчаны ёлчеми 2021 жылдан юч кереге кёбейгенди. «Баш борчубуз инсанларыбыз бу амал бла хайырланырча этергеди. Программа жангы регионлада да ишлеп башларгъа керекди. Газ тартыу адамларыбызны жашау болумларын игилендирлигине сёз да жокъду. Жангы регионлада уа ол ахыр да бардырылмагъанды, аны не къадар терк башларгъа тийишлиди»,-дегенди ол.

Партияны башчысы газ бла жалчытыу программагъа къатышханлагъа льготала тохташдырыу жаны бла праволу документлени жарашдырыргъа кереклесине эс бургъанды. Ол айтханыча, Уллу Ата журт урушу ветеранларына бла сакъатларына, жер-жерли къаугъаланы ветеранларына эмда аланы юйюрлерине, къолайсыз инсанлагъа, кёп сабийли юйюрлеге уа 100 минг сом субсидия тохташдырылады. Бу жумушлагъа Правительство 2,5 миллиард сом бёлгенди.

РФ-ни Правительствосуну башчысыны орунбасары Александр Новак билдиргенича, программаны чеклеринде 724 минг келешим этилгенди, битеу къыралда да 790 заявка берилгенди. Программа жашауда къалай бардырылгъанын «Единая Россия» тинтгенлей тургъанын да айтханды. Ол санда соруулагъа жууапла берген ара къуралгъанды, ары телефон бла 150 минг адам сёлешгенди. Дагъыда къыралда газ ызла ненча юйге тартылыргъа кереклиси да тинтилгенди. Аллай журтланы саны 2 миллиондан асламды.

РФ-ни Президентини башламчылыгъы бла программаны болжаллары жокъдула. Ал кезиуде юйле къошуллукъдула ызлагъа, ызы бла уа школлагъа бла саулукъ сакълау учреждениялагъа тартырыкъдыла. 

 Эсигизге салайыкъ, 2021 жылда РФ-ни Президенти  газны юйлени тийрелерине хакъсыз тартыуну юсюнден законнга къол салгъанды. Программагъа кирирге заявканы Госуслуги порталда,  «Газпром межрегионгазны» бёлюмлеринде неда МФЦ-лада берирге боллукъду. 

   Программа жашауда къалай бардырылгъанына регионланы оноучулары жууаплыдыла. Ала газ бла жалчытыу штаблагъа таматалыкъ этедиле. Партия программагъа кийирген тюзетиулеге тийишлиликден,  газ бир ненча фатары болгъан юйлеге да  тартыллыкъды. 

Правительство социал газификацияны чеклеринде къошакъ себепликни низамын тохташдыргъанды. Ол санда 72 регионда газны тартыргъа  керекли оборудованияны сатып алгъанда, юйюню ызлагъа къошханда этилген къоранчланы бир кесеги артха къайтарылады.

КъМР-ни Правительствосуну башчысы Мусукланы Алий республиканы газ бла жалчытыу жаны бла регион штабны жыйылыуунда эллени бла шахарланы 98,3 проценти газ бла жалчытылыннганларын белгилегенди. Планнга кёре, аны 1122 юйге тартыргъа керекди. Былтыр аны юсюнден 1468 заявка келгенди, алагъа кёре 1404 келишим этилгенди. Бюгюнлюкде аладан 1027-си  толтурулгъанды. План белгиленнген болжалладан алгъа тамамланыллыгъын белгилегенди премьер-министр.

Газ бла жалчытыу шартлагъа кёре Къабарты-Малкъар  къыралда алчыланы санындады.  Ол а  РФ-ни  Энергия бла жалчытыу министерстсвосуну тизмесинде белгиленипди. 

 КъМР-ни Башчысы, «Единая Россияны» республикада регион бёлюмюню башчысы Казбек Коков РФ-ни Президентини буйрукълары артыкъда магъаналы болгъанларын айтханды. «Бу жумушла республиканы жамауатына магъаналыдыла. Газ бла жалчытыу закон шахарларыбызны бла эллерибизни айнытыугъа бурулупду, ол адамларыбызны жашау болумларын игилендирлигине ишексизме»,-дегенди регионну оноучусу.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: