24.02.2024, 09:05 - Тарых

Чегем ауузунда кёчгюнчюлюкге дери аслам эл бар эди. Аланы хар бирини да кесини энчи тарыхы, аты да болгъанды. Аланы бир къауумуну юсюнден биология илмуланы кандидаты Жаубермезланы Мурат архивле бла ишлеп, сейир затла жыйышдыргъанды. Аны ол иш бла шагъырей этейик.

23.02.2024, 08:47 - Жамауат

Къабарты-Малкъар Республиканы хурметли жамауаты! Сизни Ата журтну къоруулаучусуну кюню бла алгъышлайма! Бу байрам къыралыбызны аскерини бла флотуну махтаулу тарыхыны белгисиди. Быллай кюнде биз Ата журтубузну къоруулаучуларыны тюрлю-тюрлю тёлюлерин, къанлы къазауатда туугъан жерлери, Ата журтну эркинлиги эмда жалынчакъсызлыгъы ючюн жанларын-къанларын аямай кюрешгенлени уллу хурмет бла эсгеребиз, аланы жигитликлерине баш урабыз.  

22.02.2024, 11:00 - Жангылыкъла

«Къоркъуусуз эмда  качестволу жолла» деген миллет проектге тийишлиликде  Черек районну Жемтала элини ара орамыны  жолу тап халгъа келтирилгенди.

22.02.2024, 10:30 - Жамауат

Чеченланы Бисо редакцияны къонагъы болуп, кесин, ишини юсюнден да кёп хапарлагъанды. Ол ушакъдан  оюмла бла сизни да  шагъырейлендирирге сюебиз.  

22.02.2024, 10:30 - Саулукъ

 Катаракта (кёзлеге ау чабыу) жайылгъан аурууду, аны багъыуну  алчы амалын республикалы больницаны офтальмология бёлюмюнде хайырланадыла. Биз аны башчысы Марат Афаунов бла  ушакъ бардыргъанбыз.  

22.02.2024, 10:23 - Маданият

Испанияда алано итле (бульдогла) неда алан эгерле бурунладан бери белгилидиле. Алимле айтханнга кёре, бешинчи ёмюрде Аланла Ибериягъа чабыууллукъ этгенлеринде биргелерине келтиргендиле. Аланланы бир къаууму Шимал Африкагъа кетгенлеринден сора, ала иелери бла анда-мында жайылгъандыла.

22.02.2024, 10:11 - Жамауат

Къабарты-Малкъарда былтыр эл мюлк продукцияны 26,5 процентин фермерле бла энчи предпринимательле чыгъаргъандыла. Аны юсюнден КъМР-ни элчи мюлклени эмда эл мюлк кооперативлени Ассоциациясыны (АККОР) жыйылыуунда республиканы эл мюлк министри Хасан Сижажев айтханды. Кенгеш кёп болмай Чегем районда ётген эди.

22.02.2024, 09:00 - Жамауат

«Кавказ» трассаны бизни республиканы ичинде кесегинде эки кёпюрде реконструкция ишле бардырыллыкъдыла. Биринчиси Къоба-Таба элден узакъ бармай алайладады, экинчиси уа бу трасса бла Басхан – Къызбурун жол бирге къошулгъан жердеги кёпюрдю.


ЖАМАУАТ

Жамауат
30.01.2019 - 08:18 | 👁 34

Подробности...

Уллайгъанлагъа жюрек жылыудан юлюш эте

   КъМР-ни Пенсиячыларыны союзу эмда Тиширыуланы Нальчик шахар совети  жашаулары келген  адамлагъа  "Сизге жюрек жылыуубуздан юлюш этебиз" деген ат бла  къууанчлы ингир къурагъандыла.
Жамауат
30.01.2019 - 08:17 | 👁 71

Подробности...

Алиментле тёлемегенледен бютюн къаты сураллыкъды

   РФ-ни Сюд приставларыны службасыны КъМР-де Управлениясы сабийлени  эркинликлерин  къоруулау жаны бла уллу иш бардырады, ёз балаларына    алиментле тёлемей къутулургъа умут этгенле бла кюрешге  уа...
Жамауат
28.01.2019 - 16:20 | 👁 97

Подробности...

Жолоучулукъ Уллу Хорламны белгилеуню чеклеринде къуралгъанды

  Эки кюнню ичинде РФ-ни Миллет гвардиясыны Шимал-Кавказ аскер округда штабыны оркестри капитан Олег Доценкону башчылыгъында КъМР-де концертле бергенди.
Жамауат
28.01.2019 - 16:02 | 👁 115

Подробности...

Озгъан жылда оспар сёзлери бла къаугъа къозгъагъан политикле

Арт кезиуде бир-бир россейли политикле сёлешген кезиулеринде айтханларын бла къалгъанларын ангыламагъанча кёрюнеди.
Жамауат
28.01.2019 - 09:30 | 👁 25

Подробности...

Музыканы дуниясына жол ачады

 Нальчикде  27-чи номерли  сабий садха жюрюген сабийлеге  музыкадан дерсле ыйыкъгъа эки кере бардырыладыла. Балачыкъла аланы артыкъда бек жаратадыла, алагъа сюйюп жюрюйдюле. Ала тюрлю-тюрлю...
Жамауат
25.01.2019 - 08:12 | 👁 37

Подробности...

Насыплы юйюрле бирге ушайдыла, насыпсызла уа?

   Жашау болумларыны юслеринден «Заман» газетни редакциясына кёпле жазадыла. Аланы окъуй кетгенимде, Лев Толстойну сёзлери эсиме тюшедиле. «Битеу насыплы юйюрле бирге ушайдыла, насыпсызланы уа хар...
Жамауат
25.01.2019 - 08:07 | 👁 46

Подробности...

Кече - къарангы, машинала сюелирча жерле да аз

  Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ)  Къабарты-Малкъарда келечилери «Жашау журт эм шахарда болум» деген проектни чеклеринде Нальчикде кемчиликле болгъан жерлени тинтгендиле. Специалистле...
Жамауат
23.01.2019 - 08:11 | 👁 30

Подробности...

Саугъалау къагъытла келгендиле

   Черек районда абадан тёлюню келечилерине юбилейлери бла байламлы РФ-ни Президенти В. Путинни алгъыш къагъытларын бериу ахшы тёреге айланнганды. Быйыл а бу ишге КъМР-ни Башчысыны къуллугъун...
Жамауат
23.01.2019 - 08:09 | 👁 27

Подробности...

Женгиллик

   Адамны билир ючюн биргесине бир пуд туз ашаргъа керекди деп оруслулада бошдан айтыла болмаз. Ма Мажит да, кёрген къызыны ариулугъуна кёзю къарап, аны бла бир-эки тюбешгенлей, юйюне алып келмесе...
Жамауат
21.01.2019 - 09:20 | 👁 37

Подробности...

Жангы амалла устазлагъа усталыкъларын ёсдюргенден сора да, хунерлерин ачыкъларгъа, аны ишде хайырлана билирге юйретирикдиле

   Сабийлени юйретиуде школгъа дери билим бериу учрежденияла къаллай магъананы тутханларыны юсюнден Элбрус районну Билим бериу управлениясыны баш специалисти Моллаланы Зарета бла ушакъ этгенбиз.
Жамауат
16.01.2019 - 08:14 | 👁 11

Подробности...

Абадан адамгъа жашау этерге керекли ахчаны эм аз ёлчемине къошулгъанды

   РФ-ни Пенсия фондуну республикада бёлюмюнден билдиргенлерине кёре, 2019 жылны биринчи январындан башлап пенсиячыгъа жашау этерге керекли ахчаны эм аз ёлчеми 8846 сом болады.     Ишлемеген...
Жамауат
16.01.2019 - 08:13 | 👁 15

Подробности...

Тазирни азайтырын сюе эсегиз, аны тёлегиз

   Озгъан ыйыкъда (5-11 январьда)   жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъла этилгени бла байламлы 12,4 мингден аслам терслеу бегим жарашдырылгъанды.   Салыннган тазирни битеу ёлчеми 7,2 миллион...
Жамауат
16.01.2019 - 08:12 | 👁 25

Подробности...

Хобустаны тузлауну баш жорукъларын билсегиз, ол хайырлы, татыулу да боллукъду

  Битеулю амалла    Къыш айлада хайырланыргъа деп жарашдырылгъан бахча кёгетлени бек игилеринден бири тузланнган хобуста болгъаны, адамны саулугъун кючлеуде ол кёп затха жарагъаны эрттеден белгилиди...
Жамауат
16.01.2019 - 08:10 | 👁 95

Подробности...

«Баш борчубуз - адамланы жумушларын терк да, тынгылы да тамамлауду»

     КъМР-де МВД-ны миграцияны вопрослары жаны бла  управлениясыны ишини, ол санда озгъан жылда эсеплерини юсюнден аны таматасыны орунбасары полицияны подполковниги Мурат  Загаштоков бла ушакъ этебиз...
Жамауат
16.01.2019 - 08:07 | 👁 21

Подробности...

Бир абыннган андан ары сюрюнмезча

 Тиширыу бла колония деген сёзле бир бирлерине келишмейдиле, болсада, законлукъну эм адамлыкъны жорукъларын бузуп, жууаплылыкъгъа тартылгъанла аз тюйюлдюле. Бизни республиканы  Прохладна районунда,...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Экономика
26.12.2021 - 19:01 | 👁 32

Подробности...

Булунгугъа баргъан жолну хали бла шагъырейленнгендиле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ишчи жумуш бла Чегем районда болгъанды, ол  Хушто-Сыртны бла Чегем чучхурланы ортасында жолгъа къарагъанды. Анда ишле Экинчи Чегем-Булунгу деген жолну жангыртыу бла...
Билим
26.12.2021 - 10:32 | 👁 27

Подробности...

«Жаш тёлюбюзню асламысы адет-намысха къаты болгъаны мени къууандырады»

Жазаланы Жулдуз Тёбен Чегемни орта школунда устаз болуп ишлегенли  эки жыйырма бла беш жыл боллукъду.  Ол бийик категориялы устазды. Кёп район эм ведомстволу саугъалагъа тийишли болгъанды.
Тарых
26.12.2021 - 08:10 | 👁 28

Подробности...

Аны кёз къарамы бла ишленнген дуния

Орта школну Орта Азияда бошагъанлай, туугъан жерине келирге эркинлик берилген халкъы бла къайтып, университетни малкъар тил бла литература бёлюмюне киреди. Ол кезиуде ата журтларындан кёп хапарлары...
Экономика
25.12.2021 - 15:07 | 👁 18

Подробности...

Казбек Коков Туризмни айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны ишине къатышханды

Россей Федерацияны Правительствосуну Председетелини орунбасары Дмитрий Чернышенко Туризмни айнытыу бла байламлы правительстволу комиссияны жыйылыуун бардыргъанды.
Жангылыкъла
25.12.2021 - 08:10 | 👁 10

Подробности...

Тёлеулени тынч кёчюрюуню амалы

«Эльбрус» курортда дисконт программа ишлеп башлагъанды. Энди канат жоллагъа эмда лыжа трассалагъа «ски-пасс» билетни багъасын «МИР» карта бла тёлегенде, беш процентге азыракъ ахча берирге онг барды....
Экономика
24.12.2021 - 10:41 | 👁 28

Подробности...

Регионланы айнытыу правительстволу комиссияны жыйылыуу болгъанды

  Казбек Коков Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны президиумуну жыйылыууна къатышханды, деп билдиргендиле республиканы оноучусуну пресс-службасындан.
Жангылыкъла
23.12.2021 - 16:38 | 👁 23

Подробности...

Казбек Коков Исламны тилегин толтургъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Прохладныйде жашагъан онбешжыллыкъ Исламны муратын толтургъанды. Алгъаракълада жашчыкъ Къабарты-Малкъарны оноучусуна кесини юйюрюню, анасыны, къарындашларыны юслеринден...
Право
23.12.2021 - 16:24 | 👁 24

Подробности...

Жалгъан аракъы сатханы ючюн – жууапха

Россейни МВД-сыны  «Прохладненский» муниципалла аралы бёлюмюню кёргюзтюую бла маркировкасы болмагъан аракъы эм  спирт продукция сатханы ючюн Алтутдан 39-жыллыкъ жашха уголовный иш ачылгъанды. 
Право
23.12.2021 - 15:47 | 👁 25

Подробности...

Урунуу келишимде тюрлениуле

Акъылбалыкъ болмагъанлагъа урунуу келишимле 16 жылларындан башлап, бир бирде анданалгъаракъ да тауусургъа эркин этиледи, деп ангылатадыла республиканы прокуратурасында.
Саулукъ
22.12.2021 - 15:27 | 👁 17

Подробности...

«Ишими жаратама, ол манга сейир кёрюнеди»

Жангоразланы Даниялны къызы Бачиланы Сакинат врач болуп жыйырмадан аслам жыл ишлейди. Медицинада ол сайлагъан ишине Ультразвуковая диагностика (УЗИ) дейдиле. Аны юсюнден толуракъ хапар билирге сюйюп...
Билим
22.12.2021 - 15:20 | 👁 14

Подробности...

Мектепде «Эрмитажны классы»

Кёп болмай, Къабарты-Малкъар къырал университетни «Приоритет-2030» стратегиялы программасына кёре, Нальчикни 33-чю номерли школунда «Эрмитаж–класс» клуб ачылгъанды. Аны магъанасы дунияны эм иги...
Право
22.12.2021 - 11:58 | 👁 19

Подробности...

Паспортну жарашдырыуда жангы жорукъла

Келир жыл биринчи июльдан башлап, Россей Федерацияда паспортла бериуню эмда алышындырыуну болжалы бирча боллукъду, деп билдиргендиле КъМР-ни прокуратурасындан.
Жангылыкъла
21.12.2021 - 12:00 | 👁 8

Подробности...

Казбек Коков Россей Федерацияны Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси бардыргъан приёмгъа къатышханды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайка бардыргъан приёмгъа къатышханды. Ол кюн тарыгъыуу бла Зольск районну Сармаково элинде...
Жангылыкъла
21.12.2021 - 10:47 | 👁 8

Подробности...

Республиканы келир жылгъа бюджетини юсюнден законнга тюзетиуле кийирилгендиле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ишчи кенгеш бардыргъанды. Анда сёз республиканы келир жылгъа бюджетини юсюнден баргъанды.
Жангылыкъла
21.12.2021 - 10:36 | 👁 12

Подробности...

Страховой пенсияны бериу жорукъланы юсюнден

Келир жыл биринчи январьдан башлап, Россей Федерацияда абаданлыкъ бла байламлы страховой пенсия бериуде жангы жорукъла хайырланылып башланырыкъдыла. РФ-ни Пенсия фондуну Правлени бу документни быйыл...

Страницы