07.10.2022, 16:33 - Жангылыкъла

Хайырланылгъан электрокючню багъасын келир айны онунчусуна дери тёлерге кереклисин къайтарып эсгередиле «Россети Шимал Кавказ» компанияда. 

07.10.2022, 16:31 - Экономика

КъМР-ни Экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис Миллет банкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башчысыны къуллугъун толтургъан Аслан Калов бла тюбешгенди.

07.10.2022, 16:26 - Саулукъ

Москвада «Ана бла бала» деген ХХШ битеуроссей илму-билим форумда Къабарты-Малкъарны Перинатал арасында сабийден ауурлукълары болгъан тиширыулагъа реанимация болушлукъ этиуню къурау Россейде айырмалы 98 араны санында бек игиледен бирине саналгъанды. 

06.10.2022, 09:05 - Жангылыкъла

2022 жылны 5 октябринде Жылы-Сууда ырхы келгенди, деп билдиргендиле МЧС-ге. 

05.10.2022, 09:05 - Жамауат

МЧС-ни республикада Баш управлениясындан билдиргенлерине кёре, регионлада аманлыкъчыла, министерствону келечилерибиз деп, адамланы алдатхан кезиуле ачыкъланнгандыла. Аланы «къапханларына» аслам организация да тюшгендиле. 

04.10.2022, 16:45 - Тарых

Бий-Мырза, Салал айтхан ырандан къутулуп, ол бекленип тургъан жерге къарагъанды.

04.10.2022, 16:28 - Жангылыкъла

 «Россей Федерацияны Уголовный кодексине эм энчи законодательный актларына тюрлениуле кийириуню юсюнден» 207-чи номерли федерал законнга тийишлиликде пособияланы, компенсацияланы, субсидияланы эм башха социал тёлеулени хыйла бла алгъанла, жалгъан шартла бергенле эм тёлеулени тохтатыугъа келтирген информацияны жашыргъанла уголовный жууаплылыкъгъа тартылыргъа тийишлидиле.

ЖАМАУАТ

Жамауат
15.02.2019 - 08:55 | 👁 20

Подробности...

Афган жолла бла

Ол къыйын эмда къоркъуулу жыллада Афганистаннга жиберилгенледен бири Зумакъулланы Мустафаны жашы Борис болгъанды.

Жамауат
13.02.2019 - 08:09 | 👁 18

Подробности...

Теркирек аякъландырырча

   Быйыл Россейде гитче мюлклеге себепликге деп къырал 15,3 миллиард сом къоратырыкъды. Озгъан жыл бла тенглешдиргенде (11 миллиард) ол 40 процентге асламды, деп билдиргендиле КъМР-ни Эл мюлк...

Жамауат
13.02.2019 - 08:07 | 👁 11

Подробности...

Жаяу жюрюгенлеге жол къоркъуусуз болурча

  Чегем шахарда «Долина Кавказа» жашау журт комплексде жашагъанла къырал машина жолну (шоссени) бир жанына  къыйналып  ётгенлерин КъМР-де битеуроссей миллет фронтну бёлюмюне (ОНФ) билдиргендиле....

Жамауат
08.02.2019 - 08:15 | 👁 10

Подробности...

Интернатха – диван, анда тургъанлагъа – илляула

Кёп болмай Къабарты-Малкъарны «Жемчужина» эмда «Помоги ближнему» деген муслийман  организациялары эм Хасанияны бла Прохладнаны  дин ахлулары жандауурлукъ акция бардыргъандыла.

Жамауат
08.02.2019 - 08:12 | 👁 18

Подробности...

Тарых эм маданият эсгертмелени сакълаугъа жаш адамла да сакъдыла

  9-11-чи классланы окъуучуларыны араларында «Туугъан жерими эсгертмелери» деген темагъа республикалы тёрели адабият-тарых эришиу бардырылгъанды. Аны Тарых эм маданият эсгертмелени сакълагъан...

Жамауат
08.02.2019 - 08:10 | 👁 42

Подробности...

"Саулукъ – Аллах бизге берген уллу саугъады"

Арт кезиуде бирле  кеслерине саулукъ сакълау учреждениялада багъаргъа унамай, ислам бла байламлы мадарланы излегенлерини юслеринден эшитирге тюше туруучуду.

Жамауат
06.02.2019 - 09:10 | 👁 24

Подробности...

Энергетикледен – спортну айнытхан эмда саусуз сабийлеге бакъгъан проектле

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю былтыр бизни республикада онеки социал учреждениягъа болушлукъ этгенди. Бу иш  аны «Таза энергия» деген программасыны чеклеринде тамамланнганды, деп...

Жамауат
01.02.2019 - 10:00 | 👁 6

Подробности...

Сизге кесекеле тийген эселе…

Алгъын ауругъаннга дарман тапхан къыйыныракъ эди. Бюгюнлюкде уа ол жаны бла эркинди. Аланы энчи аптекаладан сора да, тюкенледе окъуна сатадыла. Болсада жалгъан дарманла кёпдюле деп хапарла жайыла...

Жамауат
01.02.2019 - 09:15 | 👁 31

Подробности...

Усталыгъы, иш кёллюлюгю, жарашыулулугъу бла сюйдюргенди кесин

Черек районну больницасында атларын махтап  айтырча   врачла, хирургла, медсестрала да кёпдюле. Аланы  адамлыкъларыны, саусузгъа  сакълыкъларыны юсюнден дайым эшитгенлей турабыз.  Захридин...

Жамауат
01.02.2019 - 09:05 | 👁 18

Подробности...

Уллу юйюрню анасы

    Бачиланы Бислиймат уллу толу юйюрню анасы эди. Ол баш иеси Махийланы Магомет бла хайт деген беш жашны бла юч къызны ёсдюрген эди. Ол заманда аллай бир сабийни аякъ юсюне салгъан а,...

Жамауат
30.01.2019 - 08:18 | 👁 25

Подробности...

Уллайгъанлагъа жюрек жылыудан юлюш эте

   КъМР-ни Пенсиячыларыны союзу эмда Тиширыуланы Нальчик шахар совети  жашаулары келген  адамлагъа  "Сизге жюрек жылыуубуздан юлюш этебиз" деген ат бла  къууанчлы ингир къурагъандыла....

Жамауат
30.01.2019 - 08:17 | 👁 16

Подробности...

Алиментле тёлемегенледен бютюн къаты сураллыкъды

   РФ-ни Сюд приставларыны службасыны КъМР-де Управлениясы сабийлени  эркинликлерин  къоруулау жаны бла уллу иш бардырады, ёз балаларына    алиментле тёлемей къутулургъа умут этгенле бла...

Жамауат
28.01.2019 - 16:20 | 👁 33

Подробности...

Жолоучулукъ Уллу Хорламны белгилеуню чеклеринде къуралгъанды

  Эки кюнню ичинде РФ-ни Миллет гвардиясыны Шимал-Кавказ аскер округда штабыны оркестри капитан Олег Доценкону башчылыгъында КъМР-де концертле бергенди.

Жамауат
28.01.2019 - 16:02 | 👁 38

Подробности...

Озгъан жылда оспар сёзлери бла къаугъа къозгъагъан политикле

Арт кезиуде бир-бир россейли политикле сёлешген кезиулеринде айтханларын бла къалгъанларын ангыламагъанча кёрюнеди.

Жамауат
28.01.2019 - 09:30 | 👁 15

Подробности...

Музыканы дуниясына жол ачады

 Нальчикде  27-чи номерли  сабий садха жюрюген сабийлеге  музыкадан дерсле ыйыкъгъа эки кере бардырыладыла. Балачыкъла аланы артыкъда бек жаратадыла, алагъа сюйюп жюрюйдюле. Ала тюрлю-тюрлю...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Тарых
23.08.2021 - 09:00 | 👁 15

Подробности...

ТАРЫХ БЕТЛЕ ЖОЛОУЧУНУ КЁЗЛЕРИ БЛА

Белгили орус жолоучу Александр Соборнов 1898 жылда Санк-Петербургда чыкъгъан «Родина» журналда, аны «Всемирный путешественник» деген  приложениясында Малкъаргъа келгенини, мында кёрген затларындан...

Жангылыкъла
22.08.2021 - 11:01 | 👁 7

Подробности...

Буруннгулу хазналаны кёрюрге сюемисиз?

КъМР-ни Миллет музейинде «Къабарты-Малкъарны археология хазнасы» деген кёрмюч бардырылады бу кюнледе. Аны тарыхны эмда культураны эсгертмелерин къоруулау жаны бла Битеуроссей жамауатны жер-жерли...

Билим
22.08.2021 - 10:00 | 👁 13

Подробности...

Тамблагъы кюнню сагъышын этгенле

Жашау бир жеринде турмайды. Жангы технологияла чыгъа барадыла. Бир жыйырма жыл мындан алгъа ким биле эди интернет дунияны  бийлеп къояр деп. Хуржун телефонну бир-эки кнопкасына бармагъынгы азчыкъ...

Тарых
22.08.2021 - 09:00 | 👁 5

Подробности...

Уллу Ата журт урушда халны тамыры бла тюрлендирген деменгили сермеш

Курск сермеш 1943 жылда 5 июльда  башланып, 23 августда Харьковну алыу бла бошалгъанды. Къызыл аскерни бу къазауатда хорламы уллу стратегия магъананы тутханды: ол Уллу Ата журт урушда, саулай...

Саулукъ
21.08.2021 - 12:08 | 👁 4

Подробности...

Диабет ассоциацияны келечилери – Минги тауну тёппесинде

Россейни диабетден ауругъанланы ассоциациясыны келечилери Минги таугъа ёрлегендиле. Аланы араларында Москвадан, талай региондан  диабетни биринчи тюрлюсюнден ауругъанла, Эндокринологиядан илму...

Жангылыкъла
21.08.2021 - 11:05 | 👁 4

Подробности...

Математиканы энчиликлерине тюшюне

«Антарес» деген билим бериу арада олимпиадалы математикадан смен бардырылып бошалгъанды. Анга 6-8 классланы окъуучулары къатышхан эдиле.

Экономика
21.08.2021 - 10:00 | 👁 4

Подробности...

Жангы объектлени – болжалында эм чурумсуз

РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну СКФО-да къырал программаланы тындырыу жаны бла департаментини башчысы Камиль Бексултанов «Шимал Кавказ федерал округну айнытыу» деген федерал проектни...

Маданият
21.08.2021 - 09:00 | 👁 7

Подробности...

ОЛ САХНАНЫ ЖАРЫКЪ ЖУЛДУЗУ ЭДИ

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарны сыйлы артисти Мамучиланы Кемал туугъанлы алтмыш беш жыл толады. Жарсыугъа, ол дуниясын алышханды, алай аны таныгъанла сахнагъа керти къуллукъ этген фахмулу артистни,...

Маданият
20.08.2021 - 14:34 | 👁 17

Подробности...

Жазыучу эм малкъар тил

(Ахыры. Аллы 19-чу августда басмаланнганды)

Жангылыкъла
20.08.2021 - 13:55 | 👁 5

Подробности...

Таза суу бла сылтаусуз жалчытырча

Бу кюнледе  Александровская станицаны администрациясыны башламчылыгъы бла    «Таза суу» федерал эм «Жашау журт эм шахар болум» миллет проектлеге  кёре  арбазланы  ичер суу бла жалчытырча  мадар...

Право
20.08.2021 - 12:51 | 👁 6

Подробности...

Ток баргъан чыпынлагъа хата жетмезча

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ# Каббалкэнерго» компанияны келечилери  Черек, Лескен, Зольск эм Бахсан районлада ток чыбыкъ тартылгъан  бетон чыпынлада эркинликсиз  волоконно-оптика Интернет...

Право
20.08.2021 - 11:47 | 👁 5

Подробности...

Наркотикле сатханды

Кёп бомай Уголовный управленияны ишчилери КъМР-де МВД-ны Наркотиклеге къажау управлениясыны келечилери бла бирге оператив-излеу иш бардыргъан кезиулеринде Нальчикде Иллазаров атлы орамда ишеклик...

Саулукъ
20.08.2021 - 11:45 | 👁 4

Подробности...

«Тишлеге не къадар сакъ болсакъ, ол къадар саулукълу боллукъбуз»

Тишле адамны ариулугъуну, чырайлыгъыны бир магъаналы кесегидиле. Аланы къалай сакъларгъа боллукъду. Айхай да, бир тозуратсанг а, орунларына башхала салдырыргъа бек къыйын боллукъду.  Аны юсюнден...

Жангылыкъла
20.08.2021 - 10:36 | 👁 4

Подробности...

Школгъа хазырланыргъа онг тапдыргъандыла

Кёп болмай Май районда жангы окъуу жылны аллында «Окъуугъа барыргъа болуш» деген тёрели жандауурлукъ акция ётгенди.

Маданият
19.08.2021 - 10:22 | 👁 19

Подробности...

Жазыучу эм малкъар тил

Таулу халкъны чынтты ёз тили ёмюрледен бери тюрк тиллени «анасына» саналып, бийик даражагъа тийишли болуп келгенди. Тилибизни сёз байлыгъы, шатыклыгъы белгилиди. Хар инсан ана тилини тауушларын...

Страницы