Жыр аны сюймеклигиди

Арт жыллада малкъар сахнада кёп фахмулу жаш адамны кёрюрге боллукъду.  Мызыланы Азретни жашы Мурадин да аланы санындады.  Ол 1992 жылда Булунгуда туугъанды. Медицина факультетде окъуп чыкъгъанды, волейбол эм музыка бла да тири кюрешеди. «Мен жангыз тюйюлме», «Сени кёзлеринг», «Дегенди таулу», «Къара бери» деген жырларын сюйюп тынгылагъанла аз тюйюлдюле. Фахмусу аны сабий заманында да белгили болгъанды. 

Школда завуч Мызыланы Афуажан аны эслеп, элде, районда болгъан концертлеге, жыйылыулагъа къатышдыра тургъанды. 7-чи классда окъугъанда  уа, маданият юйде ишлеген Агаланы Бабын  Чегем шахарда баргъан «Молодые звёзды зажигают огни» деген конкурсха элтеди. Анда  тенги Таукенланы Салим бла да танышып, биринчи даражалы дипломгъа да тийишли болгъан эди. Школну бошагъандан сора, ариу ауазы болгъанлыкъгъа, мындан ары жашаууна медицинаны сайлайды.

- Мени доктор болургъа муратым сабий заманымдан бери барды. Устазыбыз биринчи классда хар бирибизни да школну бошасакъ ким болургъа сюйгенлерибизни жаздырып къойгъан эди. Выпускной жыл а, къагъытланы бизге юлешгенинде, бек сейир этген эдим «Врачом» дегенни окъугъанымда. Бу ишни тутханыма  да сокъуранмайма.

 Алай окъууу бла тенг жырлагъанын да  бардыргъанды ол.  2012 жылда Отарланы Керимге аталгъан   концертде «Нарт сёз» деген жыр бла тынгылаучуланы къууандырады.  Малкъар маданият арасы да жаш фахмуну эслеп, хар конкурсларына чакъырып башлайды. Студент жаз башы болгъанда, нёгери Салим бла «Солдатны жыры» деген композиция ючюн «Лауреты в номинации фольклорный вокал» деген дипломгъа тийишли да боладыла.

2012 жылда баргъан «Тау той» концертге, Мызы улу  сахнада тургъанлагъа сукъланып къарагъанында, экинчи жыл кеси да аланы санында боллугъу эсине да келмей эди.   Алай  бла ол 2013 жылда  жаш тёлюню айныууна себеплик этген Эльбрусоид фондда «Голос Эльбы» деген  конкурсха  тенгини жырлагъанына къараргъа барады.  Мурадинни да фахмулугъун  эшитип, фондда ол заманда ишлеген Ксаналаны Фатима эришиуге къошады. Хазырланнган да этмей, берген жырларын ариу айтып,  жюрини  сейирге къалдырып 3-чю жерни алады.

Андан сора аны «Салам алейкум», «Песня года» фестивальлагъа  чакъырып башлайдыла.  Ызы бла Мурадин тюрк миллетлени арасында баргъан «Тюрквижн» эришиулеге  къатышханды.

Озгъан жыл Москвада  бардырылыучу Землячествону концертине  бизни республикадан жаш фахмуладан  Мурадинни  «Къара бери» деген жырына бюсюреп  ара шахаргъа чакъырадыла. Къумукъ тилден кечюрюлген  ол композицияны  бюгюнлюкде тойлада, жыйылулада терк-терк эшите турургъа боллукъду.

- Мени оюмума кёре, ким не десе да, сахна жашаугъа толусунлай берилиу  адамгъа бир кесек тапсыз келеди. Тойлагъа жюрюп, женгил ахчагъа юйренирге сюмейме, ол артда кесине тартып къояды. Жырла да жаздырып, малкъар  концертледе тынгылаучуланы къууандыра турургъа уа бек ыразыма,- дегенди  ушакъ нёгерим.

Мурадин фахмусун айнытыргъа  себеплик этген Мызыланы Афуажаннга, Агаланы Бабыннга, Ксаналаны Фатимагъа, «Эльбрусоид»  фондха эм Малкъар маданиятны арасына  жюрек ыразылыгъын билдиреди.  Мындан  арысында да жаш тынгылаучуланы жангы жырла, клипле бла къууандырыргъа  муратлыды.  Биз да анга жетишимли бол дейбиз.

Темуккуланы Амина
Поделиться: