«Ишим халкъгъа хайыр келтирсе сюеме»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В. Собинов атлы къырал консерваторияны жетишимли бошагъанды. Бюгюнлюкде ол КъМР-ни Музыка театрыны солистиди. Сахнагъа терк-терк чыгъып, кеси макъамларын жазгъан аламат жырлары бла тынгылаучуланы къууандыргъанлай турады, аланы санында «Малкъарым», «Мариям», «Лейля», «Бирлик» деген жырла бардыла.

 - Жамбулат, жырлагъан не замандан бери этесе, бу усталыкъны    къалай сайлагъанса?

 - Онеки жылым болгъанда, жырларгъа сюйгеними ангылап, ыннам элибиз - Хабазны Маданият юйюнде ишлеген, жыргъа уста Къазийланы Батталгъа элтеди. Алай алгъадан жашауум музыка бла байламлы болур деп, сагъышым жокъ эди. Кючюклени бек сюйгенимден, кесими нек эсе да кинолог боллукъ суннганма. Алай школну бошар кезиуюме уа, бу усталыкъгъа бегирек тартылып, музыка училищени вокал бёлюмюне киреме. Тёрт жылны ичинде фахмуму айнытыргъа Таукенланы Галина уллу къыйын салгъанын да белгилерге сюеме.   

Аны хайыры бла классика чыгъармаланы да айтыргъа юйреннгенме.

-Коллеждни жетишимли тауусуп, сен Саратовда консерваторияда бийик билим алгъанса, ары барыргъа уа къалай таукелленнгенсе?

- Бизде музыка жаны бла бийик билимлери болгъанла аздыла. Галина Малкъарбиевнаны айтханы бла, усталыгъымы ёсдюрюрге сюйюп, ол жыл окъуна Саратовда консерваториягъа киреме. Анда алгъан билимим классика жаны бла ёсерге бек болушханды. Ауазым лирикалы тенор болгъанды.   Педагогларым окъууну андан ары да бардырыргъа магистратурагъа да чакъыргъан эдиле. Алай дипломну алгъандан сора республикагъа къайтыргъа, алгъан усталыгъымы мында жаратыргъа сюйгенме. Бюгюнлюкде Къырал Музыка театрны солистиме.

 Консерваторияда биргеме окъугъан Уфадан, Башкъортостандан, Чувашиядан нёгерлерим бла байламлыкъ жюрютюп, тюрлю-тюрлю музыка проектлени чеклеринде бир бирибизге къонакъгъа да барып, макъамла жазаргъа деп да турабыз.

- Юйюрюгюзде уа сенден сора быллай усталыгъы болгъан бармыды?

- Эм алгъа Отарланы Омар къаршы жууугъум болгъанына къууанама, сабийлигимден бери да аны жырларын айтыргъа бек сюеме. Аппам Жуболаны Зейтун да жыргъа уста болгъанды. Анам Жамиля уа назмула жазады. Ала манга сабий заманымдан бери ахшы юлгю болуп тургъандыла.  

- Быллай фахму хар адамгъа да берилмейди. Макъамланы сен не заманда жазаса, илхам къалай келеди эмда бусагъатда уа къаллай чыгъармала къурай тураса?

- Бу соруугъа жууап берирге къыйынды. Макъамла кеслери алларына келедиле, аны ангылагъан да тынч тюйюлдю. Бир затха бек къууансам, неда бир болумдан жюрегим кюйсе, ол кезиуде жазалама. Туугъан элиме сюймеклигим уллу болгъаны себепли, анга атагъан макъамларым да бардыла.   Алай сёзлеге музыка жаз деселе уа, къураялмайма. Жюрегимден чыкъмаса, акъылыма келмейди. Сёз ючюн, алгъаракъда анам манга жыр жазгъанына бек   къууаннганма, ол чакъда окъуна анга макъам тагъалгъанма. Бусагъатда фортепиано бла къыл къобузда согъама, башха инструментлеге юйренирге да умутлума.

Бюгюнлюкде макъамла къурау бла тири кюрешеме. Ёлмезланы Мурадин бла къарачай-малкъар халкъны гимнин хазырлагъанбыз. Аны камера оркестр бла жаздырыргъа умутлума. Андан сора къурала тургъан чыгъармаларым да асламдыла. Къысха заманда Баккуланы Артурну бла Мусукланы Расулну назмуларына этилген жырларымы да эшитдирирге муратлыма. 

- Сен «Эльбрусоид» бардыргъан «Голос Эльбы» конкурсда да кесинги сынагъан эдинг. Эсгерсенг эди аны да?

- Бу фонд аллай конкурс къурагъанын билмегенме.  Къарачайлы нёгерим Эркенланы Мурат аны эшитип, мен да кесими сынасам тюз кёреди.  Алай биз биринчи урумларын оздуруп, финалы болгъан кезиуге тюшген эдик. Жюриде олтургъан Тёппеланы Алим, сау болсун, келгенден ары биринчи, экинчи тур ючюн да къауум жыр айтсын деп онг бердиреди. Алай бла бир ненча чыгъарманы айтып, биринчи жерни алгъан эдим. Ызы бла Москвада студияларында жыр жаздырыргъа да амал этгенлерине ыразыма.

- Мындан ары уа къаллай муратларынг бардыла?

- Талай заманны Саратовда тургъаным себепли мында болгъан къууанчлы ингирлеге, байрамлагъа келирге онгум болмагъанды. Энди уа   тутхан ишим бла тири кюрешип, концертлеге да къатышып, тынгылаучула   жаратырча, ариу жырла, макъамла да жаздырыр умутлума. Этген ишим халкъыма хайыр келтирсе сюеме.  

Ушакъны Темуккуланы Амина бардыргъанды.
Поделиться: