Аскерчилеге почта хакъсыз тапдырылады

Россей Федерацияны Къоруулау министерствосу аскерчилеге письмоланы бла посылкаланы тапдыргъан ишин андан ары бардырады.

РФ-ни Къоруулау министерствосуну оноучусуну буюрууна кёре,  Россей Федерацияны Къоруулау министерствосуну Фельдъегерь  почта связь управлениясы «Россейни почта» акционер обществосу бла бирге энчи аскер операциягъа  къатышхан аскерчилеге почта корреспонденцияны тапдырыу ишни къурагъанды.

Аскерчилеге почта корреспонденция Россейни почтасыны бёлюмлерини юсю бла (посылкаланы ауурлукълары 10 килограммгъа дери) хакъсыз тапдырылады, анда быллай адрес болургъа керекди: 103400,  Москва шахар, аскер частны номери, аскерчини тукъуму, аты эм атасыны аты.

Поделиться: