Биринчи поликлиника жылны экинчи жарымында хайырланыргъа берилликди

«Нальчикни шахар поликлиникасында къурулуш ишле къыстау бардырыла турадыла, аны быйылгъы жылны экинчи жарымында хайырланыргъа берир мурат барды. Бу проект Россейни Правительствосунда къабыл кёрюлген эди эмда «Саулукъ сакълау» программагъа тюшгенди.

 Эсигизге салайыкъ, саулукъ сакълауну биринчи звеносун айнытыу Россейни Президенти Владимир  Владимирович Путинни  буюрууларыны тизмесине киреди.

Поликлиника бюгюнлюкде эски мекямда орналыпды, анда медицина жаны бла болушлукъ тапдырыргъа онгла къуралгъандыла. Болсада мында шёндюгюлю оборудование орнатыргъа эмда  жангы бёлюмле ачаргъа онгла жокъдула, болушлукъ излеп келген адамла да бир-бирлерине тюбешмезча этерге жер такъырды. Аны бла бирге бу поликлиникада Нальчикде жашагъан 80 минг адам эсепде турады, аны бла байламлы жангы мекям керек болгъаны да баямды.

Жангы поликлиниканы ичинде ишле къыстау бардырыладыла, быллай учреждениялада  хирургияда хайырланнган таза хауаны берген системаны эм медицина газла бла жалчытыу амалланы къурай турадыла. Аслам эс мекямны электрокюч бла жалчытыугъа бёлюннгенди, шёндюгюлю терезеле салыннгандыла, мекямны къабыргъаларын жылы материал бла тышлайдыла, палаталада полла жылы боллукъдула.

 Биринчи поликлиника саулукъ сакълауну биринчи звеносуну эм магъаналы учреждениясына саналлыкъды. Мында эндоскопия, диагностика, реабилитация, онкология жаны бла амбулатория болушлукъ берген ара эм лаборатория, башха бёлюмле да боллукъдула. Андан сора да бийик эм орта звеногъа деп хазырлагъан республиканы  медицина жаны бла билим берген учрежденияларыны студентлерине практика ётерге онгла къураллыкъдыла.

Дагъыда мында битеу мекямны ичинде аяулу технологияла хайырланырыкъдыла», - деп билдиргенди КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини телеграм-каналында.  

 

Поделиться: