Россейде «Къырал жумушланы» юсю бла электрон халда повесткала жиберип башлагъандыла

Россейни законодательствосунда «Электрон халда чакъырыу» жокъду. Госуслугала бла хайырланып, контракт бла аскер службагъа эм доброволецлени къауумуна къошулургъа боллукъду. 

Эсде тутаргъа керекди: Россейде мобилизация бардырылмайды. Срочный службагъа чакъырыу законнга кёре этиледи. Чакъырыу къагъытла аскерге барлыкъ жашны кесини къолуна бериледиле.

Энчи аскер операцияны юсюнден быллай ётюрюк хапарла биринчи кере чыкъмайдыла - Украинаны пропагандасы кесини гражданларыны араларында тынчлыкъсыз халны тутарча Россейде мобилизацияны юсюнден жалгъан хапарла къурагъанлай турады.

 

Холамханланы Алима.
Поделиться: