Ахчаны хуржунуна салып тургъанды

Коррупциягъа къажау оператив мадарланы толтургъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, Россейни Сюд приставларыны федерал службасыны республикада Управлениясыны келечилери бла бирге Зольск районда приставны бузукъчу ишин тохтатхандыла.  Р. Гендуков хыйлачылыкъ этгенине ишеклик барды, деп билдиргендиле УФСБ-ны пресс-службасындан.

 Ачыкъланнганыча, инсанла борчларын тёлерге келтирген ахчаны ол кесине алып тургъанды.

Зольск районну сюдю пристав РФ-ни УК-сыны 159-чу статьясыны 3-чю кесегине бузукълукъ этгенин тохташдыргъанды эмда аны эркинлигин эки жылгъа сыйырыргъа деген оноуну чыгъаргъанды, тутмакъгъа салмай. 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: