Машинада жюрюуню энчиликлерин ангылатхандыла

Полицияны тамата инспектору капитан Анна Борисова жолда къоркъуусузлукъ жюрюуню жорукъларын айтханды. Балала сабий креслола эм къоркъуусузлукъну бел бауу неге керек болгъанын билгендиле. Инспекторла аланы хайырланыу бек магъаналы болгъанын айтхандыла.

 Къачан да жолгъа чыкъгъанда сабийни тийишлисича бегитирге керекди. Машинадан чыкъгъынчы, аны бошланып олтурмазына эс бёлюу магъаналыды. Автомобильни эшиклерин ачаргъа  эм шофёрну эсин башха затха бёлюрге да жарамайды, деп белгилегендиле полициячыла.

Полициячыла сабий креслону магъанасы уллу болгъанын айтхан бла къалмай, кёргюзтген да этгендиле. Хар сабий да ары кеси олтуруп, бел бауну тагъаргъа онглары бар эди.

 Жолда къарангы кезиуде барыу къоркъуусузлу болурча, машина жарыкъ ургъанда эсленнген белгиле бла да саугъалагъандыла.

Сабийле уллу сейир бла полициячылагъа тынгылап, жолда эсли болургъа сёз бергендиле.

Холамханланы Алима.
Поделиться: