«Ала ишлерин жюреклери бла сюйген, тюзлюкню неден да бийикде тутхан профессионалла эдиле»

КъМР-ни прокуратурасы къуралгъанлы 100 жыл толгъанды. 1922 жылда 25 июльда РСФСР-ни коммунист партиясыны областьда комитетини оноуу бла КъМАО-да   прокуратура къуралгъанды. Бу байрам бла надзор ведомствода ишлегенлени бла аны ветеранларын Николай Хабаров алгъышлагъанды:

- Республиканы прокуратурасыны тарых жолу къыйын болгъанды. Къолларында сауутлары бла бизни таматаларыбыз Ата журтубузну эркинлигин къоруулагъандыла, урушдан сора уа мамыр жашауну, законлукъну тохташдырыуда къолдан келгенни этгендиле.

 Бюгюнлюкде КъМР-ни прокуратурасы профессионалланы биригиуюдю, ишлерини башына тюзлюкню салгъан коллективди. Кечеди-кюндю демей, республикада законлукъну, право низамны сакълауда артыкъда магъаналы жумушланы толтурадыла.

Ведомствода къуллукъ этгенлени профессионал билимлерине, сынауларына кёре къуралады жамауатда законнга ышаныулукъ, къырал инсанны сейирлерин сакълагъанына ийнаныулукъ.

 Биз тамата  нёгерлерибизге хурмет этебиз. Ала ишлерин керти бла сюйген, тюзлюкню неден да бийикде тутхан профессионалла эдиле. Ала ведомствону ишини мурдорун салгъандыла, шёндю да ала бла хайырланабыз.

КъМР-ни прокуратурасыны  къуллукъчуларыны билимлери, сынаулары россейли къыраллыкъны кючлеуге, законну башчылыгъына себеплик этеригине ишексизме. Ветеранлагъа антларына кертичиликлери, борчларын бет жарыкълы толтургъанлары ючюн жюрегимден ыспас этеме.  Саулукъ, къолайлыкъ, Ата журтубузгъа къуллукъ этиуде жетишимле тежейме,-деп айтылады прокурорну алгъышлауунда.

Басмагъа Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: